iMeds.se

Panodil Zapp

BIPACKSEDEL: information till användaren


Panodil Zapp 500 mg filmdragerade tabletter


Paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns du information om följande:

1. Vad Panodil Zapp är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil Zapp

3. Hur du använder Panodil Zapp

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panodil Zapp ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD PANODIL ZAPP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Panodil Zapp innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


PanodilZapp används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Panodil Zapp kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP


Använd inte Panodil Zapp:

om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Panodil Zapp.


Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Panodil Zapp:


Använd inte Panodil Zapp utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil Zapp tillsammans med alkohol.


Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil Zapp.


Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil Zapp utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Rådgör med läkare om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion eller högt blodtryck.


Ta aldrig mer Panodil Zapp än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil Zapp om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k.metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom


Andra läkemedel, och Panodil Zapp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Panodil Zapp kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

vissa medel mot epilepsi:

rifampicin (medel mot tuberkulos).


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

Panodil Zapp kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil Zapp under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Panodil Zapp påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Panodil Zapp

Detta läkemedel innehåller:

Natrium, 173 mg per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och personer med högt blodtryck.


3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP


Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid Panodil Zapp exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Tabletterna ska sväljas hela.

Panodil Zapp kan tas oberoende av måltider.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år):1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


Om du har tagit för stor mängd av Panodil Zapp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Panodil Zapp orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR PANODIL ZAPP SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte Panodil Zapp om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita avlånga tabletter utan skåra, märkta med P.


Blisterförpackningar: 8 st, 10 st, 16 st, 20 st tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Omega Pharma Nordic AB

Box 7009

164 07 Kista

Tillverkare:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland


Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Herrenberg, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-01-15


4