iMeds.se

Pantoprazol Aurobindo

Information för alternativet: Pantoprazol Aurobindo 40 Mg Enterotablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Pantoprazol Aurobindo40 mg enterotabletter

pantoprazol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Pantoprazol Aurobindoär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Aurobindo

3. Hur du tar Pantoprazol Aurobindo

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pantoprazol Aurobindoska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Pantoprazol Aurobindoär och vad det används för


Pantoprazol Aurobindoär en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.


Pantoprazol Aurobindoanvänds för behandling av:


Vuxna och barn över 12 år:

Refluxesofagit. En inflammation i matstrupen (esofagus – röret som förenar munnen med magsäcken) åtföljt av sura uppstötningar.


Vuxna:


Pantoprazol som finns i Pantoprazol Aurobindokan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tarPantoprazol Aurobindo


Ta intePantoprazol Aurobindo


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pantoprazol Aurobindo.Tala med läkare innan du tarPantoprazol Aurobindo:

om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazol Aurobindo som minskar magsyran.


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Aurobindo. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


Ta omedelbart kontaktmed din läkareom du märker något av följande symtom:


Läkaren kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.


Om du tar Pantoprazol Aurobindosom långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för läkaren om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser när du har kontakt med läkaren.


Andra läkemedel och Pantoprazol Aurobindo

Pantoprazol Aurobindokan påverka effekten av andra mediciner, så tala om för din läkare om du tar


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, eller om du ammar ska du bara använda detta läkemedel om läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tarPantoprazol Aurobindo


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


När och hur ska du ta Pantoprazol Aurobindo?

Ta läkemedlet en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.


Om din läkare inte meddelat något annat så är vanlig dos:


Vuxna och ungdomar över 12 år:


För behandling av refluxesofagit:

Vanlig dos är en tablett dagligen. Läkaren kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Läkaren kommer att informera dig om hur länge du ska ta läkemedlet.


Vuxna:

För behandling av en infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylorihos patienter med sår i tolvfingertarm eller magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi):

En tablett två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin, metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksedlarna för dessa antibiotika.

Vanlig behandlingstid är en till två veckor.


För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

Vanlig dos är en tablett dagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från läkare.

Läkaren kommer att informera dig om hur länge du ska ta läkemedlet. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken i 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen i 2 till 4 veckor.


För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

Rekommenderad startdos är vanligtvis två tabletter dagligen.

Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Läkaren kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.

Om läkaren skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.


Särskilda patientgrupper:


Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Aurobindo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns inga kända symtom på överdosering.


Om du har glömt att ta Pantoprazol Aurobindo

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.


Om du slutar att ta Pantoprazol Aurobindo

Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:Andra biverkningar är:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär. Användningen av protonpumpshämmare som Pantoprazol Aurobindooch särskilt om du använder Pantoprazol Aurobindoi mer än ett år, kan det öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider (exempelvis kortison) eftersom de kan öka risken för benskörhet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Förändrad eller helt förlorad smak; synstörningar som dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hög feber; svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare):

Desorientering

Ej kända (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

Hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), minskad natriumhalt i blodet.Om du använder pantoprazol i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov. Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.


Biverkningar som identifieras med blodprov:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

En förhöjning av leverenzymer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

En ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter; kraftig minskning av cirkulerande granulära vita blodkroppar, samtidigt med hög feber.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000 som behandlas):

En minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner; samtidigt med onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Pantoprazol Aurobindoska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är Pantoprazol. Varje enterotablett innehåller 40 mg pantoprazol (som natriumseskvihydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:Natriumkarbonat, vattenfri, mannitol , krospovidon (typ B) , hydroxypropyl cellulose, kalciumstearat

Dragering: Hypromellos, gul järnoxid (E172), metakrylsyra-etylakrylat-kopolymer (1:1) dispersion 30%, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, trietylcitrat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enterotablett.


Gula, enterodragerade, ovala bikonvexa tabletter släta på båda sidorna.


Blisterförpackning (Polyamid/Aluminium/PVC-Aluminium) i kartongen:

Förpackningsstorlekar:7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 98, 100 och 500enterotabletter.

Burk förpackning: HDPE burk förpackningar om 14, 56, 60, 98, 100 och 500 enterotabletter med lock av polypropen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta


Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-05-13