iMeds.se

Pantoprazol Pensa

Information för alternativet: Pantoprazol Pensa 40 Mg Enterotablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-11-06

Bipacksedel: Information till användaren


Pantoprazol Pensa 20 mg enterotabletter

Pantoprazol Pensa 40 mg enterotabletter


Pantoprazol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gälleräveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Pantoprazol Pensa är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan dutar Pantoprazol Pensa

3. Hur du tar Pantoprazol Pensa

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pantoprazol Pensaska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Pantoprazol Pensa är och vad det användsför


Pantoprazol Pensa är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.


Pantoprazol Pensa 20 mg används för:

Vuxna och barn över 12 år:


Vuxna:

förebyggande behandling av sår i tolvfingertarmen och i magsäcken orsakade av ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID-preparat t.ex. ibuprofen) hos riskpatienter som behöver denna typ av läkemedel kontinuerligt.


Pantoprazol Pensa 40 mg används för:

Vuxna och barn över 12 år:

behandling av refluxesofagit. En inflammation i matstrupen åtföljt av sura uppstötningar.


Vuxna:


Pantoprazol som finns i Pantoprazol Pensakan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Pensa


Ta inte Pantoprazol Pensa:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pantoprazol Pensa:


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Pensa. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Pensa och särskilt om du använder Pantoprazol Pensa i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Ta omedelbart kontakt med din läkare om du märker något av följande symtom:


Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos.

Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.

Om du tar Pantoprazol Pensa som långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser.


Andra läkemedel och Pantoprazol Pensa

Pantoprazol Pensa kan påverka effekten av andra mediciner, så tala om för din läkare om du tar


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid, eller om du planerar att skaffa barn ska du bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Pantoprazol Pensa innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Pantoprazol Pensa


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


När och hur ska du ta Pantoprazol Pensa?

Ta medicinen en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.


Om din läkare inte meddelat något annat så är vanlig dos:


Vuxna och ungdomar över 12 år:

För behandling av symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning) i

samband med milda former av matstrupsbesvär orsakade av återflöde av syra från magsäcken:

Vanlig dos är en tablettPantoprazol Pensa 20 mgdagligen. Denna dos ger vanligtvis lindring inom 2-4 veckor - ibland behövs ytterligare 4 veckors behandling. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Därefter kan återkommande symtom kontrolleras genom att ta en tablett Pantoprazol Pensa 20 mg dagligen vid behov.


För behandling av refluxesofagit:

Vanlig dos är en tablett Pantoprazol Pensa 40 mgdagligen. Din läkare kan dubbla din dos till två tabletter per dag. Behandlingsperioden för refluxesofagit är vanligtvis 4 till 8 veckor. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen.


För långtidsbehandling och för att förebygga att refluxesofagit återkommer:

Vanlig dos är en tablett Pantoprazol Pensa 20 mgper dag. Om sjukdomen återkommer kan din läkare dubbla dosen och du kan då använda Pantoprazol Pensa 40 mg tabletter istället, en tablett dagligen. Efter utläkning kan du minska dosen till en tablett Pantoprazol Pensa 20 mg per dag.


Vuxna:

För att förebygga sår i tolvfingertarmen hos patienter som behöver NSAID-läkemedel

regelbundet:

Vanlig dos är en tablett Pantoprazol Pensa 20 mg per dag.


För behandling av en infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori hos patienter med sår i tolvfingertarm eller magsäck i kombination med två antibiotika (utrotningsterapi):

En tablett Pantoprazol Pensa 40 mg två gånger per dag plus två antibiotikatabletter av endera amoxicillin, klaritromycin, metronidazol (eller tinidazol), som ska tas två gånger per dag med pantoprazoltabletten. Ta första pantoprazoltabletten en timme före frukost och den andra pantoprazoltabletten en timme före kvällsmaten. Följ läkarens instruktioner och läs bipacksedlarna för dessa antibiotika.

Vanlig behandlingstid är en till två veckor.


För behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck:

Vanlig dos är en tablett Pantoprazol Pensa 40 mgdagligen. Dosen kan dubblas, efter instruktioner från din läkare. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Vanligtvis behandlas sår i magsäcken i 4 till 8 veckor och sår i tolvfingertarmen i 2 till 4 veckor.


För långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd där för mycket syra bildas i magsäcken:

Rekommenderad startdos är vanligtvis två tabletter Pantoprazol Pensa 40 mg dagligen.

Ta de två tabletterna en timme före en måltid. Din läkare kan senare ändra dosen beroende på hur mycket syra som bildas i din magsäck. Om du ska ta fler än två tabletter dagligen ska dessa tas två gånger per dag.

Om din läkare skriver ut en dosering på mer än fyra tabletter per dag ska du få instruktioner om exakt när du ska sluta ta medicinen.


Särskilda patientgrupper:


Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Pensa

Kontakta läkare eller apotekspersonal. Det finns inga kända symtom på överdosering.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Pantoprazol Pensa

Ta intedubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.


Om du slutar att ta Pantoprazol Pensa

Sluta inte ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:


Andra biverkningar är:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär.

Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Pensa och särskilt om du använder Pantoprazol Pensa i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

förändrad eller avsaknad av smakupplevelse, synstörningar ex. dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hög feber, svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

desorientering

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), minskadnatriumhalt i blodet,hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.


Biverkningar som identifieras med blodprov:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

en förhöjning av leverenzymer

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter, hög feber i samband med kraftig minskning av granulocyter (en typ av vita blodkroppar) i blodet

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner,samtidig onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

Om du använder Pantoprazol Pensa i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Pantoprazol Pensaska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Plastburk: Inga särskilda temperaturanvisningar.Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Blister: Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Tablettkärna:mikrokristallin cellulosa (E 460i), laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, vegetabilisk magnesiumstearat

Tablettöverdrag:

Pantoprazol Pensa 20 mg: metakrylsyra-etylakrylatsampolymer, trietylcitrat (E 1505), talk (E 553b), Opadry II 85F32081 gult (delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, makrogol, titandioxid (E 171), talk (E – 553b), gul järnoxid (E 172), kinolingult (E-104)


Pantoprazol Pensa 40 mg: metakrylsyra-etylakrylatsampolymer, trietylcitrat (E 1505), talk (E 553b), Opadry II 85F32029 gult (delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), makrogol, talk (E – 553b), gul järnoxid (E 172)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Utseende:

Pantoprazol Pensa20 mg: Enterotabletten är en dragerad, gul, oval tablett, ca 9 mm lång.

Pantoprazol Pensa40 mg: Enterotabletten är en dragerad, gul, oval tablett, ca 11 mm lång.


Förpackningsstorlekar:

Plastburkar med skruvlock innehållande torkkapsel: 14, 28, 56 (2x28), 100 (2x50), 100 (1x100) och 500 enterotabletter.


Aluminium/Aluminiumfolie blister: 14, 28, 56 och 98 enterotabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännandet för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännandet för försäljning:


Pensa Pharma AB

Birger Jarlsgatan 22

114 34 Stockholm

08-440 37 30


Tillverkare:

Laboratorios Dr. Esteve

S.A, Martortelles (Barcelona)

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-11-06