iMeds.se

Pantoprazol Ranbaxy

Information för alternativet: Pantoprazol Ranbaxy 20 Mg Enterotablett, visa andra alternativ

Bipacksedeln: Information till patienten


Pantoprazol Ranbaxy 20 mg enterotabletter

pantoprazol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Pantoprazol Ranbaxy är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Ranbaxy

3. Hur du tar Pantoprazol Ranbaxy

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pantoprazol Ranbaxy ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad PantoprazolRanbaxy är och vad det används för


Pantoprazol Ranbaxy är en ”selektiv protonpumpshämmare” som minskar mängden syra som bildas i din magsäck. Det används för behandling av syra-relaterade sjukdomar i magsäck och tarm.


Pantoprazol Ranbaxy används för:

Vuxna och barn över 12 år:


Vuxna:

förebyggande behandling av sår i tolvfingertarmen och i magsäcken orsakade av ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID-preparat t.ex. ibuprofen) hos riskpatienter som behöver denna typ av läkemedel kontinuerligt.


Pantoprazol som finns i Pantoprazol Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Pantoprazol Ranbaxy 20 mg enterotabletter


Ta inte Pantoprazol Ranbaxy


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pantoprazol Ranbaxy


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazol Ranbaxy. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


Ta omedelbart kontakt med din läkareom du märker något av följande symtom:


Din läkare kan besluta att du behöver genomgå några undersökningar för att utesluta allvarlig sjukdom eftersom pantoprazol också kan lindra symtom på cancer och skulle kunna försena en sådan diagnos. Om dina symtom kvarstår trots din behandling ska ytterligare undersökningar övervägas.


Om du tar Pantoprazol Ranbaxysom långtidsbehandling (längre än 1 år) kommer din läkare troligen att kalla dig till regelbundna kontroller. Du ska berätta för din läkare om nya och ovanliga symtom och sjukdomshändelser.


Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Ranbaxyoch särskilt om du använder Pantoprazol Ranbaxyi mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Om du använder Pantoprazol Ranbaxy i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.


Andra läkemedel och Pantoprazol Ranbaxy

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Pantoprazol Ranbaxy kan påverka effekten av andra läkemedel, så tala om för din läkare om du tar:


Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga data från användning av pantoprazol på gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, eller om du ammar ska du bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Pantoprazol Ranbaxy


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


När och hur ska du ta Pantoprazol Ranbaxy?

Ta medicinen en timme före en måltid utan att tugga eller krossa tabletten. Svälj tabletten hel med lite vatten.


Om din läkare inte meddelat något annat så är vanlig dos:


Vuxna och ungdomar över 12 år:

För behandling av symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning) i samband med milda former av matstrupsbesvär orsakade av återflöde av syra från magsäcken:

Vanlig dos är en tablett dagligen.Denna dos ger vanligtvis lindring inom 2-4 veckor - ibland behövs ytterligare 4 veckors behandling. Din läkare kommer att informera dig om hur länge du ska ta medicinen. Därefter kan återkommande symtom kontrolleras genom att ta en tablett dagligen vid behov.


För långtidsbehandling och för att förebygga att refuxesofagit återkommer:

Vanlig dos är en tablett per dag.

Om sjukdomen återkommer kan din läkare dubbla dosen och du kan då använda Pantoprazol Ranbaxy40 mg tabletter istället, en tablett dagligen. Efter utläkning kan du minska dosen till en tablett 20 mg per dag.


Vuxna:

För att förebygga sår i tolvfingertarmen hos patienter som behöver NSAID-läkemedel regelbundet:

Vanlig dos är en tablett per dag.


Särskilda patientgrupper:


Om du har tagit för stor mängd av Pantoprazol Ranbaxy

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns inga kända symtom på överdosering.


Om du har glömt att ta Pantoprazol Ranbaxy

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.


Om du slutar att ta Pantoprazol Ranbaxy

Sluta inte att ta dessa tabletter utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:Andra kända biverkningar är:

Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, hudutslag, nässelutslag, utbrott av hudutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Pantoprazol Ranbaxy ges i höga doser under lång tid, se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1000 användare)

förändrad eller helt förlorad smak, synstörningar ex. dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, hör feber, svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män

Mycket sällsynta (kan förekomma hos 1 av 10 000 användare)

desorientering

Har rapporterats ( förekommer hos ett okänt antal användare )

stickningar eller domningar i händer eller fötter, hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom), muskelkramper, minskad natriumhalt i blodet, låga nivåer av magnesium i blodet (hypomagnesemi) (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”). Om du har låga nivåer av magnesium kan du också ha låga nivåer av kalcium och/eller kalium i blodet. Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna


Biverkningar som identifieras med blodprov:

Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

en förhöjning av leverenzymer

Sällsynta (kan förekomma hos 1 av 1000 användare)

en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter, kraftig minskning av vita blodkroppar, samtidigt med hög feber.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos 1 av 10 000 användare)

en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar vilket kan leda till fler infektioner, samtidigt med onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Pantoprazol Ranbaxy ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pantoprazol. 1 enterotablett innehåller 20 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumsesquihydrat)


Övriga innehållsämnen är:

Kärna: vattenfritt natriumkarbonat, mannitol, krospovidon typ A, hyprolos, mikrokristallin cellulosa, kalciumstearat

Filmdragering: hypromellos, propylenglykol, povidon K30, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172)

Enterodragering: metakrylsyra-etylakrylat-kopolymer (1:1), trietylcitrat, natriumlaurylsulfat, titandioxid (E171), talk, gul järnoxid (E172)

Bläcktryck: shellac, etanol, isopropylalkohol, svart järnoxid (E172), N-butyl alkohol, propylenglykol, ammoniumhydroxid (28 %)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pantoprazol Ranbaxy 20 mg enterotabletter är gula, dragerade, ovalformade och bikonvexa tabletter, märkta med ”II” på ena sidan och omärkta på andra sidan.


Pantoprazol Ranbaxy 20 mg enterotabletter finns i förpackningsstorlekarna 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 och 500 enterotabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Ranbaxy (UK) Ltd.

5th Floor, Hyde Park, Hayes 3

11 Millington Road

Hayes

UB3 4AZ

Storbritannien


Tillverkare

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87, 2132JH

Hoofddorp

Nederländerna


Terapia S.A.

Str. Fabricii, 124

Cluj-Napoca

Cluj- 400632

Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-10-11

6