iMeds.se

Panzyga

Bipacksedel: Information till användaren


Panzyga, 100 mg/ml infusionsvätska, lösning

Humant normalt immunglobulin (IVIg)


Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Panzyga är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panzyga

3. Hur du använder Panzyga

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panzyga ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Panzyga är och vad det används för


Vad Panzyga är

Panzyga är en lösning med humant normalt immunglobulin (IgG) (lösning innehållande humana antikroppar) för intravenös användning (infusion i en ven). Immunglobuliner är normala beståndsdelar i humant blod och hjälper kroppens immunförsvar. Panzyga innehåller alla IgG‑antikroppar som finns i blodet hos friska personer. Lämpliga doser av Panzyga kan återställa onormalt låga IgG‑nivåer till normala nivåer.

Panzyga innehåller ett brett spektrum av antikroppar mot olika smittämnen.


Vad Panzyga används för

Panzyga används för behandling av barn och vuxna (substitutionsbehandling). Det finns fyra grupper av patienter i vilka substitutionsbehandling används:

Panzyga kan dessutom användas för behandling av inflammatoriska sjukdomar (immunmodulering). Det finns följande grupper av patienter:


2. Vad du behöver veta innan du använder Panzyga


Använd inte Panzyga


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Panzyga.


Vissa biverkningar kan förekomma oftare:


Om du får en biverkning kommer läkaren antingen att minska infusionshastigheten eller avbryta infusionen. Hur biverkningen behandlas beror på biverkningens typ och svårighetsgrad.


Omständigheter och tillstånd som ökar risken för biverkningar


Effekter på blodprover

Panzyga innehåller en rad olika antikroppar och vissa av dessa kan påverka blodprovsresultat. Om du tar blodprov efter att du fått Panzyga, ska du tala om för den person som tar provet eller för läkaren att du har fått humant normalt immunglobulin.


Virussäkerhet

När läkemedel framställs av humant blod eller plasma från människa vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa inkluderar:


Trots dessa åtgärder kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkas av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.


De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus såsom humant immunbristvirus (HIV), hepatit B‑virus och hepatit C‑virus samt mot de icke-höljeförsedda virusen, såsom hepatit A‑virus och parvovirus B19.


Immunglobuliner har inte förknippats med hepatit A- eller parvovirus B19-infektioner. Detta kan bero på att läkemedlet innehåller antikroppar mot dessa smittämnen, som har en skyddande verkan.


När du ges Panzyga rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.


Barn och ungdomar

Det finns inga särskilda eller ytterligare varningar eller försiktighetsåtgärder för barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Panzyga

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, eller om du har vaccinerats under de senaste tre månaderna.


Panzyga kan försämra effekten av vissa vacciner (levande försvagade virusvacciner) såsom


Efter tillförsel av detta läkemedel bör det gå 3 månader innan vaccination med levande försvagade virusvacciner ges. För mässling kan risken för minskad effekt kvarstå i upp till 1 år.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal om du kan använda eller fortsätta använda Panzyga.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användningen av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Panzyga innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller inte mer än 0,03 mmol (eller 0,69 mg) natrium per ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Panzyga


Läkaren avgör om du behöver Panzyga och vilken dos du ska ges. Panzyga ges som en intravenös infusion (infusion i en ven) av sjukvårdspersonal. Dosen och doseringen beror på indikationen och kan behöva anpassas individuellt till varje patient.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Användning för barn och ungdomar

Panzyga ges på samma sätt till barn och ungdomar (intravenöst) som till vuxna.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare så fort som möjligt om du drabbas av någon av följande allvarliga biverkningar (samtliga är mycket sällsynta och kan förekomma vid upp till 1 av 10 000 infusioner). I vissa fall kan läkaren behöva avbryta infusionen och sänka dosen eller stoppa behandlingen.Om du upplever något av ovanstående symtom ska du kontakta din läkare så fort som möjligt.


Följande biverkningar har också rapporterats:


Vanliga biverkningar (kan förekomma vid upp till 1 av 10 infusioner):

Huvudvärk, illamående, feber


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma vid upp till 1 av 100 infusioner):

Hudutslag, ryggsmärta, bröstsmärta, frossa, yrsel, trötthet, hosta, kräkningar, buksmärta, ledvärk, muskelsmärta, klåda vid infusionsstället, nedsatt känsla av beröring eller förnimmelse, minskat antal röda blodkroppar, minskat antal vita blodkroppar, hjärnhinneinflammation (aseptisk meningit), kliande ögon, hjärtklappning, förhöjt blodtryck, öronvärk, stelhet, köldkänsla, förändrade leverfunktionsvärden (mäts med blodprov).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Panzyga ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Förvara glasflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.


Läkemedlet kan förvaras utanför kylskåp i 6 månader (utan att överskrida utgångsdatumet) och förvaras mellan 8 °C och 25 °C. Efter denna period ska läkemedlet inte sättas tillbaka i kylskåp igen utan ska kastas. Datumet då läkemedlet togs ut ur kylskåp ska noteras på ytterkartongen.


Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen är grumlig, har utfällningar eller har en stark färg.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Panzyga är en infusionsvätska, lösning och finns tillgänglig i injektionsflaskor (1 g/10 ml, 2,5 g/25 ml) eller flaskor (5 g/50 ml, 6 g/60 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml och 30 g/300 ml).


Förpackningsstorlekar:

1 injektionsflaska (1 g/10 ml, 2,5 g/25 ml)

1 flaska (5 g/50 ml, 6 g/60 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml, 30 g/300 ml)

3 flaskor (10 g/100 ml, 20 g/200 ml)


Lösningen är klar eller lätt opaliserande, färglös eller svagt gul.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning


Octapharma AB

112 75 Stockholm


Tillverkare


Octapharma

72 rue du Maréchal Foch, 67380 Lingolsheim, Frankrike


Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaer Strasse 235, 1100 Wien, Österrike


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern:

Panzyga

Italien:

Globiga

Litauen:

Panvyga


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-14


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


1