iMeds.se

Paracetamol Alternova

Information för alternativet: Paracetamol Alternova 1 G Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-11-26

Bipacksedeln: Information till användaren


Paracetamol Alternova 500 mg filmdragerade tabletter

Paracetamol Alternova 1 g filmdragerade tabletter


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information omföljande:

1. Vad Paracetamol Alternova är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använderParacetamol Alternova

3. Hur du använder Paracetamol Alternova

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracetamol Alternova ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paracetamol Alternova är och vad det används för


Paracetamol Alternova innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel). Paracetamol Alternova används mot lindrig och måttlig smärta och för att sänka feber.


Paracetamol Alternova används mot värk och smärtor av olika slag (t.ex. huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t.ex. vid förkylningar).

Paracetamol Alternova kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


Paracetamol som finns i Paracetamol Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Alternova


Använd inte Paracetamol Alternova:

om du är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighetRådfråga läkare innan du använder Paracetamol Alternova:


Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracetamol Alternova utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Varning: Använd aldrig mer Paracetamol Alternova än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Paracetamol Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder,nyligen har använteller kan tänkas använda andra läkemedel.


Paracetamol Alternova kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

Kloramfenikol för injektion (läkemedel mot bakterieinfektioner). Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat användas.

- barbiturater eller karbamazepin (behandling av psykiska sjukdomar och epilepsi)

- rifampicin (mot bakterieinfektioner)

- isoniazid (behandling av tuberkulos)

- fenytoin (behandling av epilepsi)

- johannesört (hypericum perforatum) (behandling av depression)


Kontakta därför apotek eller behandlande läkare innan du använder Paracetamol Alternova tillsammans med något av dessa läkemedel.


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Paracetamol kan påverka urinsyratester och blodsockertester.


Paracetamol Alternova med mat, dryck och alkohol

Samtidig användning av Paracetamol Alternova och intag av alkohol ska undvikas. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av paracetamol.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Paracetamol Alternova kan användas under graviditet. Använd lägsta möjliga dos som minskar din smärta och/eller feber och använd läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte förbättras eller om du måste ta läkemedlet oftare.


Paracetamol Alternova går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Paracetamol Alternovaunder amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Paracetamol Alternova


Observera! Överskrid inte den ordinerade dosen. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalensanvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning

Tabletten ska sväljas med ett glas vatten. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Barn:Dosen ska baseras på barnets kroppsvikt och lämplig läkemedelsform ska användas. De åldersintervall som anges nedan för respektive viktgrupp är endast för vägledning.


Filmdragerade tabletter 500 mg

Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg: Vanlig dos är 1 till 2 tabletter (500 mg till 1000 mg) var 4:e till 6:e timme vid behov, dock högst 8 tabletter (4 g) per dag.


Barn och ungdomar som väger 43‑50 kg (ca 12‑15 år): Vanlig dos är 1 tablett (500 mg) var 4:e timme vid behov, dock högst 5 tabletter (2,5 g) per dag.


Barns som väger 34‑43 kg (ca 11‑12 år): Vanlig dos är 1 tablett (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 4 tabletter (2 g) per dag.


Barn som väger 26‑34 kg (ca 8‑11 år): Vanlig dos är ½ tablett (250 mg) var 4:e timme eller 1 tablett (500 mg) var 6:e timme vid behov, dock högst 3 tabletter (1,5 g) per dag.


Barn som väger 15-25 kg (3-7 år): ½ tablett (250 mg) var 4:e till 6:e timme vid behov, dock högst 2 tabletter (1 g) per dag.


Använd inte Paracetamol Alternova till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.


Filmdragerade tabletter 1 g

Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg:

Vanlig dos är en ½ till 1 tablett (0,5 g till 1 g) var 4:e till 6:e timme vid behov, dock högst 4 tabletter (4 g) per dag. Ta inte mer än 1 tablett åt gången.


Paracetamol Alternova 1 g är inte avsett för barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg.


Patienter med försämrad funktion i njurar eller lever

Dosen ska sänkas eller tiden mellan doserna förlängas hos patienter med försämrad njurfunktion eller leverfunktion och hos patienter med Gilberts syndrom. Hos patienter med allvarligt försämrad njurfunktion ska minst 8 timmar förflyta mellan två doser. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


Äldre

Ingen justering av dosen är nödvändig.


Patienter med kronisk alkoholism
Kroniskt överkonsumtionav alkohol kan öka risken för paracetamolförgiftning. Tiden mellan två doser bör vara minst 8 timmar. Överskrid inte 2 g paracetamol per dag.


Paracetamol Alternova filmdragerade tabletter er försedda med ett filmöverdrag som blir halt vid kontakt med saliven och därmed går det lättare att svälja tabletten, samtidigt som den karaktäristiska smaken av paracetamol döljs.


Om du har använtför stor mängd av Paracetamol Alternova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Sök omedelbart kontakt med sjukvård vid överdosering. Det finns risk för leverskada även om du mår bra, eftersom symtom på leverskada vanligtvis inte visar sig förrän efter ett par dagar.


För att förhindra en eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in så tidigt som möjligt. Symtom på överdosering inkluderar illamående, kräkningar, anorexi (ingen aptit) blekhet och buksmärta. Dessa symtom visar sig vanligtvis inom 24 timmar efter intag.


Om du har glömt att användaParacetamol Alternova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

- Leversvikt, levernekros (leverceller dör) med följande symtom: gulsotmed gulnad av hud och ögon, sjukdomskänsla, möjligenmedvetslöshetpga. leversvikt.

- Angioödem med följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- Allvarligt försämrad njurfunktion. Smärta, ofta på sidan och baksidan av nedre delen av ryggen och eventuellt blod i urinen på grund av njurinflammation


Övriga biverkningar kan förekomma:


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

- Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

- Allergiska reaktioner

- Depression, förvirring, hallucinationer

- Skakningar, huvudvärk

- Synstörningar

- Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

- Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

- Störd leverfunktion, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon)

- Hudutslag, klåda, svettningar, nässelfeber, röda fläckar på huden

- Yrsel, sjukdomskänsla, feber, trötthet, interaktioner med andra läkemedel

- Överdosering och förgiftning


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

- Allvarliga hudreaktioner

- Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, minskat antal vita och röda blodkroppar)

- Låga nivåer av glukos i blodet

- Förgiftning av levern (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

- Grumlig urin och njursjukdomar

- Allvarliga allergiska reaktioner som kräver att behandlingen avbryts


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Paracetamol Alternova ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen/burken/blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedelsom inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är paracetamol. En filmdragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol respektive 1 g paracetamol.

Övriga innehållsämnen är: Tablettens kärna: Stärkelse, pregelatiniserad; majsstärkelse, povidon, stearinsyra och talk. Filmdragering: Hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

500 mg: Kapselformad, vit filmdragerad tablett, 17,5 mm x 7,30 mm med brytskåra, märkt “P” och “500” på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


1 g: Kapselformad, bikonvex, vit filmdragerad tablett, 20 mm x 10 mm med brytskåra. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar:

500 mg filmdragerade tabletter:

Blister: 10, 20, 30 och 100 tabletter.

Tablettburk: 100 och 300 tabletter.


1 g filmdragerade tabletter:

Blister: 20, 30, 50 och 100 tabletter.

Tablettburk: 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark


Tillverkare

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-11-26

6