iMeds.se

Paracetamol/Caffeine Galpharm


Bipacksedel: Information till användaren


Paracetamol/Caffeine Galpharm 500 mg/65 mg tabletter

paracetamol/koffein


Läs noga igenom denna bipacksedelinnan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paracetamol/Caffeine Galpharmär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Paracetamol/Caffeine Galpharm

3. Hur du tar Paracetamol/Caffeine Galpharm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracetamol/Caffeine Galpharm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paracetamol/Caffeine Galpharm är och vad det användsför


Paracetamol/Caffeine Galpharm innehåller paracetamolsom är smärtstillande och febernedsättande och koffeinsom ökar den smärtstillande effekten av paracetamol och gör dig mer alert.

Paracetamol/Caffeine Galpharm används för behandling av lätt till måttlig smärta och feber.


Paracetamol och koffein som finns i Paracetamol/Caffeine Galpharm kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Paracetamol/Caffeine Galpharm


Ta inte Paracetamol/Caffeine Galpharm

om du är allergisk mot paracetamol, koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Paracetamol/Caffeine Galpharm


Använd inte Paracetamol/Caffeine Galpharm utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte Paracetamol/Caffeine Galpharmtillsammans med alkohol. Paracetamol/Caffeine Galpharmförstärker inte effekten av alkohol.


Andra läkemedel och Paracetamol/Caffeine Galpharm

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Paracetamol/Caffeine Galpharm om du använder andra läkemedel. Detta gäller speciellt

Paracetamol kan påverka resultatet av urinsyratester och blodsockertester.


Paracetamol/Caffeine Galpharm med mat och dryck


Använd inte detta läkemedel tillsammans med alkoholhaltiga drycker.


Paracetamol/Caffeine Galpharm innehåller koffein. För att undvika att få i dig för mycket koffein bör du begränsa ditt intag av drycker som innehåller koffein (kaffe, te, cola-drycker) under behandlingen med Paracetamol/Caffeine Galpharm.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Koffeinet i Paracetamol/Caffeine Galpharm kan påverka ditt barn.


3. Hur du tar Paracetamol/Caffeine Galpharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Svälj tabletterna hela, helst med vatten.


Ålder

Rekommenderad dos

Vuxna, äldre och ungdomar (över 15 år) som väger över 60 kg

1-2 tabletter var 4-6 timme enligt behov.

Ta inte mer än 6 tabletter inom 24 timmar.

Skall inte tas oftare än var 4 timme.

Vuxna, äldre och ungdomar (över 15 år) som väger mellan 50 kg och 60 kg

1 tablett var 4-6 timme enligt behov.

Ta inte mer än 4 tabletter inom 24 timmar.

Skall inte tas oftare än var 4 timme.

Detta läkemedel är inte lämpligt för barn under 15 år eller till vuxna eller ungdomar som väger under 50 kg.

Överskrid inte den angivna dosen.


Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol/Caffeine Galpharm

Läkare ska omedelbart rådfrågas vid överdosering, även om du känner dig bra. Paracetamol ökar risken för fördröjd, allvarlig leverskada.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Paracetamol/Caffeine Galpharm

Ta läkemedlet endast vid behov och följa doseringsanvisningarna noga. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Ta intedubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktion. Frekvensklassificering är följande: vanliga (hos 1 till 10 av 100 patienter), mindre vanliga (hos 1 till 10 av 1 000 patienter), sällsynta (hos 1 till 10 av 10 000 patienter), mycket sällsynta(hos färre än 1 av 10 000 patienter), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta: Trombocytopeni (minskning av antalet blodplättar), agranulocytos (minskning av antalet vita blodkroppar)


Immunsystemet

Sällsynta: Anafylaktisk reaktion, allergisk dermatit, hudutslag, angioödem, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys


Psykiska störningar

Vanliga: Sömnlöshet, rastlöshet, ångest


Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Nervositet, svindel, huvudvärk


Hjärtat

Ingen känd frekvens: Hjärtklappning, takykardi (hjärtat slår för snabbt)


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta: Bronkospasm


Magtarmkanalen

Vanliga: Gastrointestinala besvär


Lever och gallvägar

Mycket sällsynta: Onormal leverfunktion, ökade transaminaser (symtom på leverskada)


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens: Irritabilitet

Om man utöver den rekommenderade dosen intar koffein via kosten kan den resulterande högre dosen av koffein öka risken för koffeinrelaterade biverkningar såsom nervositet, svindel, sömnlöshet, rastlöshet, ångest, irritabilitet, huvudvärk, mag-tarmbesvär och hjärtklappning.


Om du får några av ovan nämnda biverkningar, tala om det för läkaren. Sluta ta Paracetamol/Caffeine Galpharm vid första tecken på en överkänslighetsreaktion. Läkaren utvärderar svårighetsgraden och beslutar om eventuella åtgärder.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Paracetamol/Caffeine Galpharm ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Förvaras vid högst 25 C. Förvara blistern i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Vit, kapselformad tablett.

Förpackningen innehåller 10, 12, 20, 24 eller 30 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Galpharm Healthcare Limited, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL, Storbritannien.


Tillverkare:

Wrafton Laboratories Ltd., Exeter Road Wrafton Braunton north Devon, EX33 2DL, Storbritannien.


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-08-26


4