iMeds.se

Paracetamol Evolan

Information för alternativet: Paracetamol Evolan 1 G Tablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-04-17

Bipacksedel: information till användaren


Paracetamol Evolan 1 g tabletter


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om:

1. Vad Paracetamol Evolan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Evolan

3. Hur du använder Paracetamol Evolan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracetamol Evolan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Paracetamol Evolan är och vad det används för


Paracetamol Evolan innehåller paracetamol som är smärtstillande och febernedsättande.


Paracetamol Evolan används mot värk och smärtor av olika slag, t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor samt vid feber, t ex vid förkylningar.


Paracetamol Evolan kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


Paracetamol som finns i Paracetamol Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Evolan


Använd inte Paracetamol Evolan

om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Ta aldrig mer Paracetamol Evolan än läkaren har ordinerat. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracetamol Evolan utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.

Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du tagit för stor dos.


Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk eller leverproblem

Använd inte Paracetamol Evolan utan läkarens ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracetamol Evolan tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracetamol Evolan.


Paracetamol Evolan bör ej användas för långvarigt bruk, eftersom det finns risk för skador på njurar.

Rådgör med läkare innan du använder Paracetamol Evolan om du har nedsatt njurfunktion.


Anndra läkemedel och Paracetamol Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänks ta andra läkemedel.


Paracetamol Evolan kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

rifampicin (läkemedel mot tuberkulos).


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet.


Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Paracetamol Evolan under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Paracetamol Evolan påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Paracetamol Evolan


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


Doseringsanvisning

Doseringen och behandlingstiden bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos för vuxna och barn över 40 kg (över 12 år):

½ – 1 tablett var 4 – 6 timme, högst 4 tabletter per dygn.


Paracetamol Evolan ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.


Paracetamol Evolan kan delas och de ska sväljas med vatten (t.ex. ½ glas vatten).


Om du använt för stor mängd av Paracetamol Evolan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt för rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.


Om du har glömt att använda Paracetamol Evolan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Paracetamol Evolan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem), en mycket sällsynt biverkan;


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): trötthet, illamående, kräkningar


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): huvudvärk, svettningar, nedsatt kroppstemperatur, yrsel, nervositet, diarré, magsmärta (inklusive kramp och brännande känsla), förstoppning, halsbränna


Sällsynta (kan förekomma hos upp till1 av 1000 användare): rodnad i huden


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): allergiska reaktioner (andnöd, minskat blodtryck, chock), störningar i blodbilden (inklusive agranulocytos), kramp i luftrören.Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.


Paracetamol Evolan kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Paracetamol Evolan ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita till benvita bikonvexa avlånga tabletter, 19,1 x 9,8 mm, med brytskåra på båda sidorna.

Tabletterna kan delas i två lika stora doser.


Blisterförpackning i PVC/Aluminium innehållande 100 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Sverige

Tel. 08-544 960 30

e-post: info@evolan.se


Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Ltd,

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Farm Birzebbugia BBG 3000

Malta


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-04-17

4