iMeds.se

Paracetamol/Kodein Evolan

Information för alternativet: Paracetamol/Kodein Evolan 500 Mg/30 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Paracetamol/Kodein Evolan 500 mg/30 mg tabletter


paracetamol och kodeinfosfathemihydrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om:

1. Vad Paracetamol/Kodein Evolan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol/Kodein Evolan

3. Hur du använder Paracetamol/Kodein Evolan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracetamol/Kodein Evolan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paracetamol /Kodein Evolan är och vad det används för


Paracetamol/Kodein Evolan innehåller två smärtstillande substanser (paracetamol och kodein), som verkar på olika sätt. Paracetamol har både smärtstillande och febernedsättande verkan. Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol.

Paracetamol/Kodein Evolan används mot värk och smärtor av olika slag.


Paracetamol och kodein som finns i Paracetamol/Kodein Evolan kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol/Kodein Evolan


Använd inte Paracetamol/Kodein Evolan


Varningar och försiktighet

Ta aldrig fler Paracetamol/Kodein Evolan-tabletter än vad som står under punkt 3 ”Hur du använder Paracetamol/Kodein Evolan”. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracetamol/Kodein Evolan utan att först tala med läkare eller apotek.


Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför i stället risk för nedsatt andningsfunktion och mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Det är därför viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du tagit för stor dos. Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk.


Tala med din läkare innan du börjar använda Paracetamol/Kodein Evolan om du har astma, alkoholproblem eller leverskada.


Använd inte Paracetamol/Kodein Evolan tillsammans med alkohol.


Om du använder Paracetamol/Kodein Evolan under lång tid finns risk för beroendeutveckling.

Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.


Andra läkemedel och Paracetamol/Kodein Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel/naturläkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Paracetamol/Kodein Evolan, till exempel


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Intag av Paracetamol/Kodein Evolan ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Ta inte Paracetamol/Kodein Evolan om du ammar. Kodein och morfin passerar över i bröstmjölken.


Körförmåga och användning av maskiner

Paracetamol/Kodein Evolan kan försämra reaktionsförmågan och göra dig trött och dåsig, vilket du bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.
Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Paracetamol/Kodein Evolan


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Observera! Högre doser än de rekommenderade kan innebära allvarliga risker.

Rekommenderad dos till vuxna: 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn. Ta högst 8 tabletter per dygn.

Användning för barn och ungdomar

Paracetamol/kodein Evolan är inte godkänt för behandling av barn och ungdomar under 18 år.


Om du använt för stor mängd av Paracetamol/Kodein Evolan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns risk för leverskada även om du mår bra. För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Paracetamol/Kodein Evolan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem). En sällsynt biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Trötthet, illamående, förstoppning.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Kramp i gallvägarna kan förekomma hos personer som har en benägenhet för detta.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Inflammation i bukspottskörteln.


Vid allergiska reaktioner bör du sluta ta Paracetamol/Kodein Evolan och kontakta läkare.


Om du använder Paracetamol/Kodein Evolan under lång tid kan risk för njurskador inte helt uteslutas.


Leverskada kan uppträda vid användning av paracetamol i samband med alkoholmissbruk.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Paracetamol/Kodein Evolan ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är vit och rund med brytskåra på ena sidan. Diameter 12 mm.

Tryckförpackning 20 st, 50 st, 100 st, och 500 st (sjukhusföpackning).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd


Tillverkare:

Kern Pharma S.L.

ES-08228 Terrassa

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-18

4