iMeds.se

Paracetamol Orifarm

Information för alternativet: Paracetamol Orifarm 500 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Paracetamol Orifarm film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2013-12-16

Bipacksedel: Information till användaren


Paracetamol Orifarm 500 mg filmdragerade tabletter


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Paracetamol Orifarm är och vad det används för

2. Innan du tar Paracetamol Orifarm

3. Hur du tar Paracetamol Orifarm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracetamol Orifarm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paracetamol Orifarm är och vad det används för


Paracetamol Orifarm är ett smärtstillande och febernedsättande läkemedel (analgetika och antipyretika).

Paracetamol Orifarm används för att behandla symtomen på mild till måttlig smärta och/eller feber.


Paracetamol som finns i Paracetamol Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR PARACETAMOL ORIFARM


Ta inte Paracetamol Orifarm


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Paracetamol Orifarm:


Använd inte paracetamol ofta under lång tid, eftersom långvarig användning kan orsaka leverproblem. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du kommer att använda paracetamol under en längre tid.


Hos barn som behandlas med en dygnsdos paracetamol på 60 mg/kg, är inte kombinationsbehandling med andra febernedsättande läkemedel motiverad, utom vid otillräcklig effekt.


Behandling med paracetamol till patienter med allvarlig njursvikt eller mild till måttlig leversvikt skall ske med försiktighet.Risken för överdosering är större hos användare med alkoholrelaterad leversjukdom (utan skrumplever). Behandlingen skall ske med försiktighet hos patienter med kroniskt alkoholmissbruk. Dygnsdosen skall inte överskrida 2 gram (4 tabletter) i detta fall.Paracetamol skall användas med försiktighet vid vätskebrist och kronisk undernäring.Använd inte paracetamol utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracetamol Orifarm tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracetamol Orifarm.


Om du tar andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, ska du inte använda Paracetamol Orifarm, utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Paracetamol Orifarm än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Det är därför viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Efter felaktig användning av smärtstillande läkemedel i hög dos under lång tid kan huvudvärk inträffa. Denna huvudvärk skall inte behandlas med högre doser av läkemedlet.


Vanemässig användning av smärtstillande läkemedel, speciellt i kombination med flera smärtstillande substanser, kan leda till permanent njurskada med risk för njursvikt (analgetisk nefropati).


Att abrupt sluta med paracetamol efter användning under lång tid kan leda till huvudvärk, trötthet, muskelvärk, nervositet, yrsel eller svimningskänsla. Dessa symtom försvinner inom några dagar. Under denna tid skall användning av smärtstillande läkemedel undvikas och inte påbörjas igen utom på läkares inrådan.


Ta inte Paracetamol Orifarm under långa perioder eller i höga doser utan att först tala med läkare.


Barn och ungdomar

Paracetamol Orifarm rekommenderas inte till barn under 3 år.


Andra läkemedel och Paracetamol Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Detta är speciellt viktigt om du tar:


Effekter på laboratorietester: Paracetamol kan påverkar testresultat för urinsyra och blodsocker.


Paracetamol Orifarm bör användas med försiktighet tillsammans med läkemedel som påverkar leverfunktionen eller som är kända för att vara skadliga för levern och med alkohol.


För att undvika överdosering ska andra läkemedel som används samtidigt med Paracetamol Orifarm kontrolleras så att de inte innehåller paracetamol.


Paracetamol Orifarm med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Paracetamol Orifarm med eller utan mat. Tabletterna bör tas tillsammans med vätska. Samtidig användning av paracetamol och intag av stora mängder alkohol skall undvikas.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Under graviditet skall paracetamol inte tas under långa perioder, i höga doser eller i kombination med andra läkemedel.

Terapeutiska doser av paracetamol kan användas under graviditet eller amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Paracetamol Orifarm påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


3. Hur du tar Paracetamol Orifarm


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta inte högre dos än den rekommenderade.


Paracetamol Orifarm ska tas tillsammans med en tillräcklig mängd vatten.


Vuxna

2 tabletter (1000 mg) 3-4 gånger per dygn, högst 8 tabletter per dygn. I vissa fall kan en tablett (500 mg) 3-4 gånger per dygn vara tillräcklig.


Barn

Den rekommenderade dygnsdosen är 10-15 mg/kg 3-4 gånger per dygn, se tabell nedan.


Kroppsvikt

Ålder

Dos

15-25 kg

3-7 år

½ tablett (250 mg) 3-4 gånger per dygn.

25-40 kg

7-12 år

½ - 1 tablett (250-500 mg) gånger per dygn.

> 40 kg

> 12 år

1-2 tabletter (500-1000 mg) gånger per dygn.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Paracetamol Orifarm rekommenderas inte till barn under 3 år och under 15 kg. Andra mer lämpliga styrkor och/eller formuleringar är tillgängliga för barn med låg kroppsvikt eller för barn som inte kan svälja en tablett.


Äldre

Ingen dosändring är nödvändig hos äldre patienter.


Nedsatt lever- eller njurfunktion

Hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion måste dosen sänkas eller intervallet mellan doserna förlängas. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.


Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning, även om du mår bra, på grund av risken för allvarlig leverskada.


Om du har glömt att ta Paracetamol Orifarm

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart som du upptäcker det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos och överskrid aldrig den maximala dygnsdosen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare


Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner inklusive hudutslag, och angioödem med symtom som svullet ansikte, svullna läppar, hals eller tunga), anafylaktiska reaktioner (plötsligt utslag, andningssvårigheter och svimning på grund av överkänslighet).


Vid långtidsanvänding kan inte risken för njurskada uteslutas.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala eller webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Paracetamol Orifarm ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på blistern, kartongen eller burken efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Vita till benvita, filmdrageradetabletter präglade med "PARA 500” på ena sidan och

brytskåra på andra sidan.


Blister: 10, 20, 30, 50 och 100 filmdragerade tabletter.Burk: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 filmdragerade tabletter.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Sverige Paracetamol Orifarm


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-12-16

10