iMeds.se

Paracut

Information för alternativet: Paracut 250 Mg Tablett, visa andra alternativ


Läkemedelsverket 2015-02-19


Bipacksedel: information till användaren


Paracut 250 mg tabletter


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalenom du behöver mera information eller råd.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras. Barn under 12 år ska inte använda paracetamol i mer än 2 dygn utan läkares ordination.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paracut är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Paracut

3. Hur du använder Paracut

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracut ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paracut är och vad det används för


Paracut innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Paracut används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Paracut kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


Paracetamol som finns i Paracut kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Paracut


Använd inte Paracut

om du är allergisk mot paracetamol eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet


Var särskilt försiktig med Paracut


Tag aldrig mer Paracut än vad som står under doseringsanvisningarna (punkt 3). Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracut utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.


Symptomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk.

Använd inte Paracut utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracut.


Rådgör med läkare innan du använder Paracut om du har nedsatt njurfunktion.


Andra läkemedel och Paracut

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Paracut kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:


Paracut med mat och dryck

Samtidigt intag av föda kan göra att upptaget av paracetamol blir långsammare.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet.


Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Paracut under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Intag av Paracut påverkar inte körförmågan och förmågan att använda maskiner.

3. Hur du använder Paracut


Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Till barn ska doseringen i första hand beräknas efter barnets vikt.


Vikt: Ålder: Dosering:

Barn 15–25 kg ca 3-7 år 1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Barn 25-40 kg ca 7-12 år 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.


För barn under 3 år endast enligt läkarens ordination.

Använd inte Paracut till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.


Om du har tagit för stor mängd av Paracut

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.


Om du har glömt att ta Paracut

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):trötthet, illamående, kräkningar


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): huvudvärk, svettningar, nedsatt kroppstemperatur, yrsel, nervositet, diarré, magsmärta (inklusive kramp och brännande känsla), förstoppning, halsbränna


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): rodnad i huden


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):allergiska reaktioner(angioödem, andnöd, minskat blodtryck, chock), störningar i blodbilden (inklusive agranulocytos), kramp i luftrören. Allvarliga hudreaktioner har i mycket sällsynta fall rapporterats.


Sluta att ta Paracut och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.


Paracut kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Paracut ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är paracetamol 250 mg i en tablett.

Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, stearinsyra och magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund tablett med brytskåra. Diametern är 10 mm.

10 tabletter i blisterförpackning.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

135 00 Tavastehus

Finland


Denna bipacksedel godkändes senast


2015-02-19