iMeds.se

Paracut Forte


Läkemedelsverket 2015-02-19


Bipacksedel: information till användaren


Paracut Forte 1 g tabletter

paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paracut Forte är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan Paracut Forte

3. Hur du använder Paracut Forte

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paracut Forte ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paracut Forteär och vad det används för

Paracut Forte innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Paracut Forte används mot värk och smärtor av olika slag, t.ex. huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor samt vid feber, t.ex. vid förkylningar.


Paracut Forte kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


Paracetamol som finns i Paracut Forte kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Paracut Forte


Använd inte Paracut Forte

om du är allergisk mot paracetamol eller något annat av innehållsämne detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder paracetamol.

Var särskilt försiktig med Paracut Forte


- Tag aldrig mer Paracut Forte än vad läkaren har ordinerat. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracut Forte utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


- Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symptomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


- Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk.Använd inte Paracut Forteutan läkarens ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracut Forte tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracut Forte.


- Paracut Forte bör ej användas för långvarigt bruk, eftersom det finns risk för skador på njurar.

Rådgör med läkare innan du använder Paracut Forte om du har nedsatt njurfunktion.


Andra läkemedel och Paracut

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Paracut Forte kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel / naturläkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:


Paracut Forte med mat och dryck

Samtidigt intag av föda kan göra att upptaget av paracetamol blir långsammare.

Graviditet och amning


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet.


Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Paracut Forteunder amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Intag av Paracut Forte påverkar inte körförmågan och förmågan att använda maskiner.


3. Hur du använder Paracut Forte

Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos för vuxna och barn över 40 kg (> 12 år): ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn.


Paracut Fortetabletter kan delas och de skall sväljas med vatten (t.ex. ½ glas vatten).


Om du har tagit för stor mängd av Paracut Forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.


Om du har glömt att ta Paracut Forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Paracut Forte orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):trötthet, illamående, kräkningar


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): huvudvärk, svettningar, nedsatt kroppstemperatur, yrsel, nervositet, diarré, magsmärta (inklusive kramp och brännande känsla), förstoppning, halsbränna


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): rodnad i huden


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 0000 användare):allergiska reaktioner (angioödem, andnöd, minskat blodtryck, chock), störningar i blodbilden (inklusive agranulocytos), kramp i luftrören. Allvarliga hudreaktioner har i mycket sällsynta fall rapporterats.


Sluta att ta Paracut Forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.


Paracut Forte kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se5. Hur Paracut Forte ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är paracetamol 1 g i en tablett.

Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, stearinsyra och magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, kapselformad tablett med brytskåra. Längden är 22,5 mm och bredden är 9 mm.


5, 30 och 100 tabletter i blisterförpackning eller i tablettburk.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Tavastehus

Finland


Denna bipacksedel godkändes senast


2015-02-19