iMeds.se

Paraflex


Bipacksedel: Information till användaren


Paraflex 250 mg tabletter


klorzoxazon


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paraflex är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Paraflex

3. Hur du tar Paraflex

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paraflex ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Paraflex är och vad det används för


Paraflex innehåller den aktiva substansen klorzoxazon och är ett muskelavslappande medel. Effekten beror på att nervimpulserna från skelettmuskulaturen delvis blockeras i hjärnan.


Paraflex används framför allt vid smärtsamma sammandragningar i skelettmuskulaturen, t ex ryggskott, muskelsträckningar och liknande tillstånd.


Klorzoxazon som finns i Paraflex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Paraflex


Ta inte Paraflex

- om du är allergisk mot klorzoxazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Paraflex.

Om du har nedsatt leverfunktion eller porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) bör du inte använda Paraflex.


Andra läkemedel och Paraflex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Paraflex.


Använd inte disulfiram (avvänjningsmedel vid alkoholmissbruk) när du behandlas med Paraflex, då risken för biverkningar ökar.


Paraflex och alkohol

Drick inte alkohol när du använder Paraflex, då risken för biverkningar ökar.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Inga skadliga effekter hos foster har visats.


Amning

Man vet inte om klorzoxazon passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning av Paraflex under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Paraflex kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Paraflex

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta> <Använd> alltid detta läkemedel enligt läkarens <eller apotekspersonalens> anvisningar. Rådfråga läkare <eller apotekspersonal> om du är osäker.>
Ta> <Använd> alltid detta läkemedel enligt läkarens <eller apotekspersonalens> anvisningar. Rådfråga läkare <eller apotekspersonal> om du är osäker.>
Ta> <Använd> alltid detta läkemedel enligt läkarens <eller apotekspersonalens> anvisningar. Rådfråga läkare <eller apotekspersonal> om du är osäker.>
Ta> <Använd> alltid detta läkemedel enligt läkarens <eller apotekspersonalens> anvisningar. Rådfråga läkare <eller apotekspersonal> om du är osäker.>
Ta> <Använd> alltid detta läkemedel enligt läkarens <eller apotekspersonalens> anvisningar. Rådfråga läkare <eller apotekspersonal> om du är osäker.>

Vanlig dos för vuxnaär 1 tablett 3-4 gånger dagligen i samband med måltid.


Om du har tagit för stor mängd av Paraflex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Paraflex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Paraflex orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Paraflex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande

symtom (angioödem)*:


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Trötthet, yrsel, dåsighet.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):Halsbränna, illamående, diarré.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blödning från magtarmkanalen, klåda, hudutslag, nässelutslag, petekier (små punktformiga hudblödningar), blåmärken, gulsot, allergiska reaktioner.


Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare):Leverpåverkan, leverskada, kraftig allergisk reaktion, angioödem *


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Paraflex ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


- Den aktiva substansen är klorzoxazon. En tablett innehåller 250 mg klorzoxazon.

- Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfat, gelatin, mikrokristallin cellulosa, stearinsyra, talk och potatisstärkelse.


Övriga innehållsämnen finns framför allt med för att tabletterna ska gå att tillverka.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Paraflex är en vit, rund, välvd tablett med skåra på ena sidan.


Förpackningsstorlekar: 50, 100 tabletter i burk.


Innehavare av godkännande för försäljning

BioPhausia AB,

Blasieholmsgatan 2,

111 48 Stockholm


Tillverkare

Orion Corporation, Orion Pharma, Espoo, Finland


eller


Orion Corporation, Orion Pharma, Turku, Finland


eller


Kemwell AB, Uppsala


Denna bipacksedel ändrades senast

September 2016