iMeds.se

Pargitan Mite

Läkemedelsverket 2013-08-13

BIPACKSEDEL: information till användaren


Pargitan 5 mg tabletter

Pargitan mite 2 mg tabletter


Trihexyfenidylhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Pargitan/Pargitan mite är och vad det används för

2. Innan du använder Pargitan/Pargitan mite

3. Hur du använder Pargitan/Pargitan mite

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pargitan/Pargitan mite ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD Pargitan/Pargitan mite ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Pargitan/Pargitan mite används vid parkinsonism samt liknande tillstånd förorsakade av läkemedel.


2. INNAN DU ANVÄNDER Pargitan/Pargitan mite


Använd inte Pargitan/Pargitan mite


Var särskilt försiktig med Pargitan/Pargitan mite


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Upptaget av läkemedlet kan påverkas av andra läkemedel, därför skall behandlande läkare upplysas om annan samtidig medicinering.


Graviditet och amning

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådgör därför med läkare vid bruk av Pargitan/Pargitan mite under graviditet.

Det är okänt om trihexyfenidylhydroklorid går över i modersmjölken. Rådgör därför med läkare före användning av Pargitan/Pargitan mite under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Viktig information om något innehållsämne i Pargitan/Pargitan mite

Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER Pargitan/Pargitan mite


Använd alltid Pargitan/Pargitan mite enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos för vuxna:Vanlig startdos är ½ tablett Pargitan dagligen, därefter gradvis ökning till 3-4 tabletter per dag eller 1 tablett Pargitan mite dagligen, därefter gradvis ökning till 7-10 tabletter per dag.


Äldre: Försiktig dosering rekommenderas vid behandling av äldre patienter. Lägsta möjliga dos ska eftersträvas.


Om du använt för stor mängd av Pargitan/Pargitan mite

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinfomationscentralen (tel 112) för rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Pargitan/Pargitan mite orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 person på 100): Synstörningar. Muntorrhet. Muntorrhet kan leda till tandskador och noggrann munhygien är därför viktig.


Mindre vanliga (färre än 1 person på 100):Torrhet i ögonen, vilket kan medföra besvär för kontaktlinsbärare. Matthet, illamående, förstoppning, torrhet i svalget, förvirringstillstånd, hjärtklappning, torrhet i svalget. Kan även ge svårigheter att tömma blåsan. Biverkningarna är i stor utsträckning beroende av dosens storlek och försvinner om dosen minskas eller behandlingen avbryts. Ändra dock aldrig själv den dos som föreskrivits utan att först rådgöra med läkare.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR Pargitan/Pargitan mite SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

Pargitan 5 mg: Vita, plana tabletter med skåra, diameter 8 mm.

Pargitan mite 2 mg: Vita, plana tabletter med skåra, diameter 6 mm.


Förpackningsstorlekar

Pargitan/Pargitan mite:Plastburk 100 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning

Leyh Pharma GmbH

Im Baierstal 6

98596 Trusetal

Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast

2013-08-13

3