iMeds.se

Pariet

Information för alternativet: Pariet 20 Mg Enterotablett, Pariet 10 Mg Enterotablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren

Pariet10 mg enterotabletter

Pariet20 mg enterotabletter


rabeprazolnatrium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Pariet är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Pariet

Hur du tar Pariet

Eventuella biverkningar

Hur Pariet ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Pariet är och vad det används för


Pariet-tabletten innehåller det aktiva innehållsämnet rabeprazolnatrium. Pariet tillhör en grupp läkemedel som kallas för protonpumpshämmare. De verkar genom att minska mängden syra som produceras i magsäcken.


Pariet-tabletterna används för att behandla följande tillstånd:


2. Vad du behöver veta innan du tar Pariet

Ta inte Pariet


Använd inte Pariet om någon av punkterna ovan gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pariet om du känner dig osäker.


Se även avsnittet om graviditet, amning och fertilitet.


Varningar och försiktighet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Pariet om:


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pariet. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pariet om du inte är säker på om någon av punkterna ovan gäller dig.


Sluta att ta Pariet eller uppsök läkare omedelbart, om du får allvarlig (vattnig eller blodig) diarré med symtom som feber, magsmärta eller ömhet.


Användning av protonpumpshämmare som Pariet och särskilt om du använder Pariet i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Barn

Pariet ska inte användas till barn.


Andra läkemedel och Pariet

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta omfattar även receptfria läkemedel, inklusive örtmediciner.

I synnerhet måste du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pariet om du är osäker på om någon av punkterna ovan gäller dig.


Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under graviditet eller medan du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig sömnig under tiden du tar Pariet. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om detta inträffar.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessaeffekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Pariet


Ta alltid Pariet enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Så här tar du läkemedlet


Vuxna och äldre

För gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)

Behandling av lindriga till allvarliga symtom (symtomatisk GERD)

Behandling av allvarligare symtom (erosiv eller ulcerös GERD)

Långtidsbehandling av symtom (underhållsbehandling av GERD)

För sår i magsäcken (peptiskt magsår)

För sår i tarmarna (sår i tolvfingertarmen)

För sår orsakade av H. pylori-infektion samt för att förhindra att såren kommer tillbaka

Vanlig dos är en Pariet-tablett på 20 mg två gånger om dagen i sju dagar

Läkaren kommer även att ordinera dig antibiotika som heter amoxicillin och klaritromycin

För mer information om de andra läkemedlen som används för H. pylori-behandlingen, se bipacksedeln för respektive läkemedel.


Zollinger-Ellisons syndrom när magsäcken producerar för mycket syra

Om du genomgår långtidsbehandling behöver du träffa läkaren regelbundet för genomgång av dosen och dina symtom.


Patienter med leverproblemRådgör med läkaren. Denne kommer att vara extra försiktig när han eller hon påbörjar behandling med Pariet och under tiden du behandlas med Pariet.


Om du har tagit för stor mängd av Pariet

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta läkemedelsförpackningen med dig.


Om du har glömt att ta Pariet


Om du slutar att ta Pariet

Lindring av symtomen inträffar vanligtvis innan såret har läkt helt. Det är viktigt att du inte slutar ta tabletterna innan läkaren uppmanar dig att sluta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pariet orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna är vanligtvis lindriga och blir bättre utan att du måste sluta ta läkemedlet.

Sluta att ta Pariet och uppsök läkare omedelbart om du upptäcker några av följande biverkningar – du kan behöva akut vård:

Allergiska reaktioner – tecknen kan innefatta: plötslig svullnad i ansiktet, svårigheter att andas eller lågt

blodtryck, som kan orsaka svimning eller kollaps

Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till1 av 1000 användare).

Allvarlig blåsbildning på huden, eller ömhet eller sår i mun och svalg.

Dessa biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till1 av 10 000 användare).


Andra eventuella biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Svullna bröst hos män

Vätska ansamlas i kroppen


Om du använder Pariet i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.


Bli inte oroad av denna lista över biverkningar. Du kommer eventuellt inte att drabbas av någon av dem.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Pariet ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 C.

Förvaras i skydd mot kyla.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfolien efter Utg. dat.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Varje Pariet-tablett på 10 mg innehåller 10 mg av den aktiva substansen rabeprazolnatrium.

Övriga innehållsämnen är:

mannitol, magnesiumoxid, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, etylcellulosa, hypromellosftalat, diacetylerade monoglycerider, talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), karnaubavax och bläck (vit schellack, svart järnoxid (E172)), vattenfri etanol, 1-butanol.


Varje Pariet-tablett på 20 mg innehåller 20 mg av den aktiva substansen rabeprazolnatrium.

Övriga innehållsämnen är:

mannitol, magnesiumoxid, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, etylcellulosa, hypromellosftalat, diacetylerade monoglycerider, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), karnaubavax och bläck (vit schellack, röd järnoxid (E172)), triglycerider, vattenfri etanol, 1-butanol.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pariet 10 mg enterotablett är en rosa, filmdragerad bikonvex tablett med ”E241” tryckt på ena sidan.


Pariet 20 mg enterotablett är en gul, filmdragerad bikonvex tablett med ”E243” tryckt på ena sidan.


Tabletterna är förpackade i blisterremsor och finns i förpackningsstorlekar som innehåller: 1, 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 75, 98 eller 120 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Eisai AB, Box 23060, 104 35 Stockholm


Tillverkare

Eisai Manufacturing Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire AL10 9SN,Storbritannien.


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Namn på medlemsstat

Läkemedlets namn

Namn på medlemsstat

Läkemedlets namn

Österrike

Pariet

Italien

Pariet

Belgien

Pariet

Luxemburg

Pariet

Danmark

Pariet

Nederländerna

Pariet

Finland

Pariet

Portugal

Pariet

Frankrike

Pariet

Spanien

Aciphex, Pariet

Tyskland

Pariet

Sverige

Pariet

Grekland

Pariet

Storbritannien

Pariet

Irland

Pariet
Denna bipacksedel ändrades senast 2016-03-09