iMeds.se

Paroxetin Amneal

Läkemedelsverket 2015-06-23

Bipacksedel: Information till användaren


Paroxetin Amneal 20 mg filmdragerade tabletter

Paroxetin Amneal 30 mg filmdragerade tabletter


paroxetin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paroxetin Amneal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Paroxetin Amneal

3. Hur du tar Paroxetin Amneal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paroxetin Amneal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paroxetin Amneal är och vad det används för


Paroxetin Amneal används vid behandling av vuxna med depression och/eller ångesttillstånd.De ångesttillstånd som Paroxetin Amneal används vid är: tvångssyndrom (upprepande tvångstankar med okontrollerbart beteende), paniksyndrom (attacker av panikångest, inklusive de som uppstår vid agorafobi, dvs. rädsla för öppna platser), social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer), posttraumatiskt stressyndrom (ångest efter en traumatisk upplevelse) samt generaliserad ångest (allmän svår ångest eller oro).


Paroxetin Amneal tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Alla människor har en signalsubstans i hjärnan som kallas serotonin. De som lider av depression eller ångest har onormalt låga nivåer av serotonin. Hur Paroxetin Amneal och andra SSRI-preparat verkar är inte fullständigt känt men det skulle kunna vara genom att de höjer nivåerna av serotonin i hjärnan. Korrekt behandling av din depression eller ångest är viktigt för att hjälpa dig till förbättring.


Paroxetin som finns i Paroxetin Amneal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Paroxetin Amneal


Ta inte Paroxetin Amneal:

Om något av ovanstående gäller för dig, berätta det för läkaren innan du tar Paroxetin Amneal.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Paroxetin Amneal:

Tar du tamoxifen för att behandla bröstcancer eller fertilitetsproblem? Paroxetin Amneal kan göra så att tamoxifen får mindre effekt, och din läkare kan därför rekommendera dig att använda ett annat antidepressivt läkemedel.

Om du svarar JA på någon av följande frågor och inte tidigare diskuterat detta med läkaren,

vänd dig till läkaren igen och fråga hur du ska göra gällande användningen av Paroxetin Amneal,


Barn och ungdomar under 18 år

Paroxetin Amneal ska vanligtvis inte användas av barn och ungdomar under 18 år

Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Paroxetin Amneal skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras under tiden du (eller ditt barn) tar Paroxetin Amneal.

De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.


I studier med paroxetin hos patienter under 18 år, var vanliga biverkningar som förekom hos färre än 1 av 10 barn/ungdomar följande: ökning av självmordstankar och självmordsförsök, självskadande beteende, fientligt, aggressivt eller ovänligt beteende, aptitlöshet, skakningar, onormal svettning, hyperaktivitet (överskott på energi), upprördhet, känsloförändringar (inklusive gråt och humörsvängningar) och ovanliga blåmärken eller blödningar (t ex näsblod). Studierna visade att samma symtom även förekom hos barn och ungdomar som fick placebo (overksam substans) istället för paroxetin, men mindre ofta.


Vissa patienter i studier med personer under 18 år fick utsättningssymtom när de slutade att ta paroxetin. Dessa symtom liknade för det mesta symtomen som förekommer hos vuxna efter avbrytande av behandling med paroxetin (se avsnitt 3, Hur du tar Paroxetin Amneal i denna bipacksedel). Dessutom var det vanligt (hos färre än 1 av 10) att patienter under 18 år upplevde buksmärtor, nervositet och känsloförändringar (inklusive gråt, humörsvängningar, försök att skada sig själv, tankar på självmord och självmordsförsök).


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Viktiga biverkningar som har setts med Paroxetin Amneal

Vissa patienter som tar Paroxetin Amneal utvecklar något som kallas akatisi, med vilket menas att de känner sig rastlösa och inte kan sitta eller stå stilla. Andra kan utveckla något som kallas för serotonergt syndrom. Med detta menas några eller samtliga av följande symtom: förvirring, rastlöshet, svettningar, skakningar, rysningar, hallucinationer (ser eller hör underliga saker), plötsliga muskelryckningar eller snabb hjärtklappning. Om du upplever något av dessa symtom,kontakta läkare. För mer information om dessa eller andra biverkningar av Paroxetin Amneal, se avsnitt 4 Eventuella biverkningar i denna bipacksedel.


Andra läkemedel och Paroxetin Amneal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka hur Paroxetin Amneal verkar eller öka risken för att du får biverkningar. Paroxetin Amneal kan också påverka hur andra läkemedel verkar. Läkemedel som berörs är:

Fentanyl, som används vid bedövning eller vid behandling av kronisk värk


Om du använder eller nyligen använt något av läkemedlen i ovanstående lista och inte redan diskuterat dessa med läkaren, vänd dig till läkaren igen och fråga om råd. Din dosering kan behöva ändras eller du kan behöva ett annat läkemedel.


Paroxetin Amneal med mat och alkohol

Drick inte alkohol under tiden du tar Paroxetin Amneal. Alkohol kan förvärra dina symtom eller biverkningar. Om du tar Paroxetin Amneal på morgonen tillsammans med mat kan risken för illamående minska.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det finns rapporter om en ökad risk för missbildningar, speciellt hjärtmissbildningar, hos barn vars mödrar tagit paroxetin under de första månaderna av graviditeten. I den allmänna befolkningen föds ungefär 1 barn av 100 med hjärtfel. Risken ökade till 2 barn av 100 för de vilkas mödrar använt paroxetin. Du och din läkare kan tillsammans bestämma om det är bättre att du byter till någon annan behandling eller om du gradvis ska trappa ut Paroxetin Amneal medan du är gravid. Beroende på omständigheterna kan din läkare göra bedömningen att fortsatt behandling med Paroxetin Amneal är bättre för dig.


Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Paroxetin Amneal.När läkemedel såsom Paroxetin Amneal används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Vid PPHN är blodtrycket i blodkärlen mellan barnets hjärta och lungor för högt. Om du tar Paroxetin Amneal under de 3 sista månaderna av graviditeten, kan ditt nyfödda barn även ha andra symtom som vanligtvis visar sig under de 24 första timmarna efter födseln och innefattar:

Om ditt barn får något av dessa symtom efter födseln, eller om du är oroad över ditt barns hälsa, kontakta läkare eller barnmorska för råd.


Paroxetin Amneal kan utsöndras i bröstmjölk i mycket små mängder. Rådfråga läkare innan du börjar amma. Du och läkaren kan tillsammans bestämma om du kan amma medan du använder Paroxetin Amneal.


I djurstudier har det visat sig att paroxetin minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av paroxetin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.


Körförmåga och användning av maskiner

Möjliga biverkningar av Paroxetin Amneal inkluderar yrsel, förvirring, sömnighet eller dimsyn. Om du får dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Paroxetin Amneal innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Paroxetin Amneal


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den rekommenderade dosen för olika tillstånd anges i tabellen nedan.

Startdos

Rekommenderad daglig dos

Högsta daglig dos

Depression

20 mg

20 mg

50 mg

Tvångssyndrom

20 mg

40 mg

60 mg

Paniksyndrom

10 mg

40 mg

60 mg

Social fobi

20 mg

20 mg

50 mg

Posttraumatiskt stressyndrom

20 mg

20 mg

50 mg

Generaliserat ångestsyndrom

20 mg

20 mg

50 mg


Läkaren kommer att ge dig råd om vilken dosav Paroxetin Amneal som du ska börja med.De flesta börjar känna sig bättre efter några veckor. Om du inte börjat märka någon förbättring efter denna tid ska du vända dig till läkaren för råd. Läkaren kan besluta att dosen ska ökas gradvis, med 10 mg åt gången, upp till den högsta dagliga dosen.


Ta Paroxetin Amneal på morgonen tillsammans med mat.


Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.


Tugga dem inte.


Läkaren kommer att diskutera med dig om hur länge du behöver fortsätta att ta Paroxetin Amneal. Det kan bli många månader eller ännu längre.


Äldre patienter

Den högsta dosen för patienter över 65 år är 40 mg per dag.


Patienter med lever- eller njursjukdom

Om du har problem med levern eller svår njursjukdom kan läkaren besluta att din dos av Paroxetin Amneal skall vara lägre än den som normalt rekommenderas.


Om du har tagit för stor mängd Paroxetin Amneal

Ta aldrig mer Paroxetin Amneal än vad läkaren ordinerat. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformations­centralen (i Sverige: tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa upp läkemedels­förpackningen.

En person som har tagit överdos av Paroxetin Amneal kan få biverkningar som finns listade i avsnitt 4 Eventuella biverkningar eller följande symtom: feber, okontrollerbara muskelsammandragningar.


Om du har glömt att ta Paroxetin Amneal

Ta Paroxetin Amneal på samma tidpunkt varje dag.


Om du glömt att ta en dos och kommer på detta före sänggåendet på kvällen, ta då dosen genast. Fortsätt som vanligt nästa dag.


Om du glömt att ta en dos och kommer på detta först under natten eller dagen därpå ska du inte ta någon extra dos. Ta nästa dos på den vanliga tiden. Eventuellt kan du känna vissa utsättningssymtom, men dessa försvinner efter nästa dos.


Om du inte känner någon förbättring

Paroxetin Amneal kommer inte att lindra dina symtom omedelbart. Alla antidepressiva läkemedel kräver tid för att verka. En del patienter förbättras efter ett par veckor medan det för andra kan ta längre tid. Vissa som tar antidepressiva läkemedel upplever en försämring innan de börjar må bättre. Om du inte börjat bli bättre efter några veckor ska du kontakta läkaren för råd. Läkaren bör föreslå ett återbesök några veckor efter att du påbörjat behandlingen. Berätta för läkaren om du inte märkt någon förbättring.


Om du slutar att ta Paroxetin Amneal

Sluta inte att ta Paroxetin Amneal om inte läkaren uppmanar dig att göra det.

När Paroxetin Amneal ska avslutas kommer läkaren att hjälpa dig att sakta minska din dosering över ett antal veckor eller månader för att minska risken för utsättningssymtom. Ett sätt att göra detta är att stegvis minska din Paroxetin Amneal-dos med 10 mg per vecka. De flesta upplever att utsättningssymtomen är milda och försvinner av sig själva inom 2 veckor. För vissa patienter kan symtomen vara svårare eller mer långdragna.


Om du får utsättningssymtom när du avslutar din behandling kan läkaren rekommendera dig att sätta ut Paroxetin Amneal långsammare. Kontakta läkaren om du upplever svåra utsättningssymtom. Läkaren kan be dig börja ta Paroxetin Amneal igen, för att sedan sätta ut läkemedlet långsammare.


Även om du får utsättningssymtom kommer det att vara möjligt för dig att sluta med Paroxetin Amneal.


Utsättningssymtom som kan uppträda när behandlingen avslutas


Enligt studier upplever 3 av 10 patienter ett eller flera utsättningssymtom när behandling med Paroxetin Amneal avslutas. Vissa symtom förekommer oftare än andra.


Vanliga utsättningssymtom (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga utsättningssymtom (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Kontakta läkare om du är orolig för utsättningssymtom när behandlingen med Paroxetin Amneal avbryts.


Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Det är större risk att biverkningar uppkommer under de första veckorna då du tar Paroxetin Amneal.


Om du får någon av nedanstående biverkningar under behandlingen, kontakta omgående läkare.


Du kan behöva kontakta läkaren eller åka till sjukhus omedelbart.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Allergisk reaktion mot Paroxetin Amneal som kan vara allvarlig.

Om du utvecklar röda och knottriga hudutslag, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun eller tunga, får klåda eller har svårigheter att andas (andfåddhet) eller svälja och känner dig svag eller yr i huvudet vilket leder till kollaps eller medvetslöshet, kontakta läkare eller uppsök sjukhus omgående.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Aggression.

En del personer har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord under behandling med paroxetin eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt 2, Vad du behöver veta innan du tar Paroxetin Amneal)


Andra eventuella biverkningar under behandlingen


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Vissa patienter har fått surrande, visslande, ringande eller andra ihållande missljud i öronen

(tinnitus) när de använder Paroxetin Amneal.


En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


Om du känner dig orolig medan du använder Paroxetin Amneal, kontakta läkare eller apotekspersonal för att få råd. Om några biverkningar blir allvarliga eller om du upplever några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Paroxetin Amneal ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningarna efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är paroxetin.

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg paroxetin (som paroxetinhydrokloridhemihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg paroxetin (som paroxetinhydrokloridhemihydrat).


Övriga innehållsämnen är:


Tablettkärna:

Kalciumvätefosfatdihydrat, vattenfritt kalciumvätefosfat, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat (E470b)


Filmdragering:

20 mg: titandioxid (E171), hypromellos (E464), makrogol 400, polysorbat 80 (E433)


30 mg: titandioxid (E171), hypromellos (E464), makrogol 400, indigokarmin (E 132), polysorbat 80 (E433)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Filmdragerade tabletter.


20 mg:

Paroxetin Amneal 20 mg är vita, filmdragerade, kapselformade, bikonvexa tabletter med ’56’ inpräglat på ena sedan och ’C’ samt en djup brytskåra inpräglat på den andra. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


30 mg:

Paroxetin Amneal 30 mg är blå, filmdragerade, kapselformade, bikonvexa tabletter med ett ’F’ inpräglat på ena sidan och ’12’ på den andra sidan.


Paroxetin Amneal 20 mg och Paroxetin Amneal 30 mg filmdragerade tabletter finns i förpackningsstorlekarna 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 100 och 250 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Amneal Pharma Europe Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland


Lokal företrädare:

Amneal Nordic ApS

Kanalholmen 14-18

2650 Hvidovre

Danmark


Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate,

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000

Malta


Denna bipacksedel ändradessenast 2015-06-23