iMeds.se

Paroxiflex

Document: Paroxiflex film-coated tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Paroxiflex 20 mg filmdragerade tabletter

paroxetin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paroxiflex är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Paroxiflex

3. Hur du tar Paroxiflex

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paroxiflex ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Paroxiflex är och vad det användsför


Paroxiflex används för behandling av depression och/eller ångesttillstånd hos vuxna. De ångesttillstånd som Paroxiflex används vid är: tvångssyndrom (upprepade tvångstankar med okontrollerbart beteende), paniksyndrom (attacker av panikångest, inklusive de som uppstår vid agorafobi d v s rädsla för öppna platser), social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer), posttraumatiskt stressyndrom (ångest efter en traumatisk upplevelse) samt generaliserat ångestsyndrom (allmän svår ångest eller oro).


Paroxiflex tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Alla människor har en signalsubstans i hjärnan som kallas serotonin. Personer med depression eller ångest har lägre nivåer av serotonin än andra. Det är inte fullständigt känt hur Paroxiflex och andra SSRI-preparat verkar, men det skulle kunna vara genom att de höjer nivåerna av serotonin i hjärnan. Korrekt behandling av din depression eller ångest är viktigt för att hjälpa dig till förbättring.


Paroxetin som finns i Paroxiflex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Paroxiflex


Ta inte Paroxiflex

Om något av ovanstående gäller för dig, berätta det för din läkare innan du tar Paroxiflex.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Paroxiflex och ställ dig följande frågor:

Tar du några andra läkemedel (se avsnitt Andra läkemedel och Paroxiflex)?

Har du njur-, lever- eller hjärtproblem?

Har du epilepsi eller har tidigare haft kramper eller krampanfall?

Har du någonsin haft maniska episoder (överaktivt beteende eller tankar)?

Om du svarar JA på någon av dessa frågor och inte tidigare diskuterat detta med din läkare,vänd dig till läkaren igen och fråga hur du ska göra gällande användningen av Paroxiflex.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhusom du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vänatt du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Barn och ungdomar under 18 år

Paroxiflex bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år.Risken för biverkningar såsom självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år som använder Paroxiflex. Om din läkare har ordinerat Paroxiflex till dig (eller ditt barn) och du vill diskutera detta bör du vända dig till läkaren igen. Du bör informera din läkare om något av ovanstående symtom uppkommer eller om sådana symtom förvärras under tiden du (eller ditt barn) tar Paroxiflex. De långsiktiga effekterna beträffande tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.


I studier med paroxetin hos patienter under 18 år, förekom följande vanliga biverkningar hos färre än 1 av 10 barn/ungdomar: Ökning av självmordstankar och självmordsförsök, självskadande beteende, fientligt, aggressivt eller ovänligt beteende, aptitlöshet, skakningar, onormal svettning, hyperaktivitet (överskott på energi), upprördhet, känsloförändringar (inklusive gråt och humörsvängningar). Studierna visade att samma symtom även förekom hos barn och ungdomar som fick placebo (overksam substans) istället för paroxetin, men mindre ofta.


Vissa patienter i dessa studier med personer under 18 år fick utsättningssymtom när de slutade ta paroxetin. Dessa symtom liknade för det mesta de som ses hos vuxna efter avbrytande av paroxetin-behandling (se avsnitt 3, Hur du tar Paroxiflexi denna bipacksedel). Patienter under 18 år upplevde dessutom vanligen (färre än 1 av 10) buksmärtor, nervositet och känsloförändringar (inklusive gråt, humörsvängningar, försök att skada sig själv, tankar på självmord och självmordsförsök).


Viktiga biverkningar som har setts med Paroxiflex

Vissa patienter som tar Paroxiflex utvecklar något som kallas akatisi, vilket innebär att man känner sig rastlös och inte kan sitta eller stå still. Andra kan utveckla något som kallas serotonergt syndromdå man har några eller samtliga av följande symtom: förvirring, rastlöshet, svettningar, skakningar, rysningar, hallucinationer (ser eller hör underliga saker), plötsliga muskelryckningar eller snabb hjärtklappning. Om du upplever något av dessa symtom kontakta läkare. För mer information om dessa och andra biverkningar av Paroxiflex, se avsnitt 4, Eventuella biverkningari denna bipacksedel.


Andra läkemedel och Paroxiflex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka hur Paroxiflex verkar eller öka risken för att du får biverkningar. Paroxiflex kan också påverka hur andra läkemedel verkar. Detta gäller för följande läkemedel och substanser som ingår i läkemedel:

- Läkemedel som kallas MAO-hämmare, inklusive moklobemid och metyltioniniumklorid (metylenblått) – se avsnitt Tainte Paroxiflexi denna bipacksedel


Om du använder eller nyligen har använt något av läkemedlen i ovanstående lista och inte redan har diskuterat dessa med din läkare, vänd dig till läkaren igen och fråga om råd. Din dosering kan behöva ändras eller du kan behöva ett annat läkemedel.


Paroxiflex tillsammans med mat, dryck och alkohol

Använd inte alkohol under tiden du tar Paroxiflex. Alkohol kan förvärra dina symtom eller biverkningar. Om du tar Paroxiflex på morgonen tillsammans med mat minskar risken för illamående.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du använder Paroxiflex och nyligen fått reda på att du är gravidska du omgående tala med din läkare. Om du planerar att bli gravidska du också tala med din läkare om detta eftersom vissa studier har visat på en ökad risk för hjärtmissbildningar hos barn till mödrar som använt paroxetin under de första månaderna av graviditeten. I dessa studier fann man att 2 barn av 100 (2 %) eller färre, vars mödrar använt paroxetin tidigt under graviditeten föddes med hjärtfel, jämfört med 1 barn av 100 (1 %) i den allmänna befolkningen. Beträffande den totala förekomsten av olika missbildningar är det ingen skillnad mellan barn till mödrar som använt paroxetin under graviditeten jämfört med nyfödda i den allmänna befolkningen. Du och din läkare kan tillsammans bestämma om det är bättre att du byter till någon annan behandling eller om du gradvis ska trappa ut Paroxiflex-behandlingen medan du är gravid. Beroende på omständigheterna kan din läkare emellertid göra bedömningen att fortsatt behandling med Paroxiflex är bättre för dig.


Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Paroxiflex När läkemedel såsom Paroxiflex används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Om du använder Paroxiflex under graviditetens 3 sista månader, tala om det för din barnmorska eftersom ditt barn kan få vissa symtom efter födseln. Sådana symtom börjar vanligtvis under de första 24 timmarna efter födseln, och innefattar att barnet har svårt att sova eller äta ordentligt, svårt att andas, blåaktig hud, barnet är för varmt eller för kallt, kräks, gråter ihållande, har spända eller slappa muskler, har nedsatt vakenhet, darrningar, ryckningar eller kramper. Om ditt barn får något av dessa symtom efter födseln, kontakta läkare eller barnmorska för råd.


Paroxiflex kan utsöndras i mjölken i mycket små mängder. Om du använder Paroxiflex ska du tala med din läkare innan du börjar amma.


I djurstudier har det visat sig att paroxetin minskar kvaliteten på sperma. I teorin skulle detta kunna påverka fertiliteten, men någon sådan nedsättande effekt av paroxetin på fertilitet har ännu ej påvisats hos människa.


Körförmåga och användning av maskiner

Möjliga biverkningar av Paroxiflex inkluderar yrsel, förvirring, sömnighet eller dimsyn. Om du får dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Paroxiflex innehåller sojalecitin.

Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


3. Hur du tar Paroxiflex


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dos

Antal tabletter som ska tas

10 mg

En halv tablett

20 mg

En tablett

30 mg

En och en halv tablett

40 mg

Två tabletter

50 mg

Två och en halv tablett

60 mg

Tre tabletter


Ibland kan du behöva ta mer än

en tablett eller bara en halv

tablett. Den här tabellen visar

dig antalet tabletter som ska tas.Vanlig dosering för olika tillstånd anges i tabellen nedan.Startdos

Rekommenderad daglig dos

Högsta daglig dos

Depression

20 mg

20 mg

50 mg

Tvångssyndrom

20 mg

40 mg

60 mg

Paniksyndrom

10 mg

40 mg

60 mg

Social fobi

20 mg

20 mg

50 mg

Posttraumatiskt stressyndrom

20 mg

20 mg

50 mg

Generaliserat ångestsyndrom

20 mg

20 mg

50 mg


Din läkare kommer att ge dig råd om vilken dos av Paroxiflex som du ska börja med. De flesta börjar att känna sig bättre efter ett par veckor. Om du inte börjar känna dig bättre efter denna tid ska du vända dig till läkaren för råd. Läkaren kan besluta att dosen ska ökas gradvis, med 10 mg åt gången, upp till den högsta dagliga dosen.


Ta dina tabletter på morgonen tillsammans med mat.


Svälj tabletterna med ett glas vatten. Tugga dem inte.


Din läkare kommer att diskutera med dig om hur länge du behöver fortsätta ta Paroxiflex. Det kan vara i flera månader eller ännu längre.


Äldre patienter

Den högsta dosen för patienter över 65 år är 40 mg per dag.


Patienter med lever- eller njursjukdom

Om du har problem med levern eller svår njursjukdom kan läkaren besluta att du ska ta en lägre dos av Paroxiflex än den som vanligen rekommenderas.


Om du har tagit för stor mängd av Paroxiflex


Ta aldrig fler tabletter än vad din läkare rekommenderar Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa upp läkemedelsförpackningen. En person som tagit en överdos av Paroxiflex kan få de symtom som anges i avsnitt 4 Eventuella biverkningar,eller följande symtom: kräkningar, vidgade pupiller, feber, huvudvärk, okontrollerbar muskelsammandragning.

Om du har glömt att ta Paroxiflex

Ta Paroxiflex vid samma tidpunkt varje dag.

Om du glömt att ta en dos och kommer på detta före sänggåendet på kvällen, ta då dosen genast. Fortsätt som vanligt nästa dag.

Om du glömt att ta en dos och kommer på det först under natten eller dagen därpå ska du inte ta någon extra dos. Ta nästa dos på den vanliga tiden. Eventuellt kan du känna vissa utsättningssymtom, men dessa försvinner efter nästa dos.


Om du inte känner någon förbättring

Paroxiflex kommer inte att lindra dina symtom omedelbart - alla antidepressiva läkemedel kräver tid för att verka. En del patienter börjar känna sig bättre efter ett par veckor medan det för andra kan ta lite längre tid. Vissa som tar antidepressiva läkemedel upplever en försämring innan de börjar må bättre. Om du inte börjar känna dig bättre efter ett par veckor ska du kontakta din läkare för råd. Din läkare bör föreslå ett återbesök några veckor efter att du påbörjat behandlingen. Berätta för din läkare om du inte märkt någon förbättring.


Om du slutar att ta Paroxiflex

Sluta inte ta Paroxiflex förrän din läkare säger till.

När Paroxiflex ska avslutas kommer läkaren att hjälpa dig att sakta minska din dosering över ett antal veckor eller månader för att minska risken för utsättningssymtom. Ett sätt att göra detta är att stegvis minska din Paroxiflex-dos med 10 mg per vecka. De flesta upplever att utsättningssymtomen är milda och försvinner av sig själva inom 2 veckor. För vissa patienter kan symtomen vara svårare eller mer långdragna.

Om du får utsättningssymtomnär du avslutar din behandling kan läkaren besluta att utsättningen ska ske i en långsammare takt. Kontakta läkaren om du upplever svåra utsättningssymtom. Läkaren kan be dig börja ta Paroxiflex igen för att sedan avsluta behandlingen långsammare.


Även om du får utsättningssymtom kommer det att vara möjligt för dig att sluta med Paroxiflex.


Utsättningssymtom som kan uppträda när behandlingen avslutas


Studier visar att 3 av 10 patienter upplever ett eller flera utsättningssymtom när behandling med paroxetin avslutas. Vissa utsättningssymtom förekommer oftare än andra.


Vanliga utsättningssymtom, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare


Mindre vanliga utsättningssymtom, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare


Kontakta läkare om du är orolig för utsättningssymtom när behandlingen med Paroxiflex avbryts.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar uppträder oftare under de första veckorna av behandlingen med Paroxiflex.


Om du får någon av nedanstående biverkningar under behandlingen, kontakta omgående läkare eller uppsök sjukhus


Mindre vanliga biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:


Sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare:


Mycket sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

Allergiska reaktioner, som kan vara allvarliga, mot Paroxiflex. Om du utvecklar röda och knottriga hudutslag, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun eller tunga, får klåda eller har svårigheter att andas (andfåddhet) eller svälja och känner dig svag eller yr som resulterar i svimning eller medvetslöshet, kontakta läkare eller uppsök sjukhus omgående.


Biverkningar med ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):


Andra eventuella biverkningar under behandlingen


Mycket vanliga biverkningar, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare.


Vanliga biverkningar, kan förekommer hos upp till 1 av 10 användare


Mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare


Sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare


Mycket sällsynta biverkningar, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare


Andra möjliga biverkningar:

En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


Vissa patienter har fått surrande, väsande, visslande, ringade eller andra ihållande ljud i öronen (tinnitus) när de använder Paroxiflex.


Om du känner dig orolig medan du använder Paroxiflex, kontakta läkare eller apotekspersonal för att få råd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Paroxiflex ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blistern eller etiketten och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Om du använder halva tabletter, var noga med att förvara dem säkert i förpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är paroxetin (20 mg).

Övriga innehållsämnen är:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Paroxiflex 20 mg filmdragerad tablett är vit/benvit, bikonvex, rund, filmdragerad, med skåra runt om och präglad med ”P” på den ena sidan och ”20” på den andra. Tabletten har brytskåra på båda sidorna.


Paroxiflex 20 mg finns i


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Alternativ tillverkare:

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulgarien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Det kan också vara till hjälp för dig om du kontaktar en stödgrupp för självhjälp eller patientorganisation för att ta reda på mer om din sjukdom. Din läkare kan ge dig detaljerad information.


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-01-05