iMeds.se

Qlaira

Information för alternativet: Qlaira Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren

Qlaira filmdragerade tabletter
Estradiolvalerat/dienogest

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med barnmorska/läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


Viktig information om kombinerade hormonella preventivmedel:


De är en av de mest pålitliga preventivmetoder som finns om de används korrekt

Risken för en blodpropp i vener eller artärer ökar något, speciellt under det första året eller när kombinerade hormonella preventivmedel börjar användas igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre

Var uppmärksam och kontakta läkare om du tror att du har symtom på en blodpropp (se avsnitt 2 ”Blodproppar”).I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Qlaira är och vad det används för 2

2. Vad du behöver veta innan du tar Qlaira 2

Använd inte Qlaira 3

Varningar och försiktighet 4

BLODPROPPAR 5

Qlaira och cancer 11

Mellanblödning 12

Vad du ska göra om du inte får någon blödning dag 26 eller följande dag(ar) 12

Andra läkemedel och Qlaira

Qlaira med mat och dryck 12

Laboratorieprover 13

Graviditet och amning 13

Körförmåga och användning av maskiner 13

Qlaira innehåller laktos 14

3. Hur du använder Qlaira 14

Förberedelse inför påbörjandet av en ny tablettkarta 14

När kan du börja med den första tablettkartan? 14

Om du har tagit för stor mängd Qlaira 15

Om du har glömt att ta Qlaira 15

Användning hos barn 12

Vad du ska göra om du kräks eller får svår diarré 18

Om du slutar använda Qlaira 18

4. Eventuella biverkningar 18

5. Hur Qlaira ska förvaras 21

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 211. Vad Qlaira är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Qlaira

Allmänna noteringar

Innan du börjar använda Qlaira ska du läsa informationen om blodproppar i avsnitt 2. Det är särskilt viktigt att du läser symtomen om blodpropp – se avsnitt 2, ”Blodproppar”.

Innan du kan börja ta Qlaira kommer barnmorskan/läkaren att ställa några frågor om din egen och dina närmaste släktingars sjukdomshistoria. Barnmorskan/läkaren kommer också att mäta ditt blodtryck och det är möjligt att barnmorskan/läkaren, beroende på din situation, också kommer att ta andra prover.

I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då du måste sluta ta Qlaira eller då Qlairas tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha samlag eller använda andra icke-hormonella preventivmedel, t.ex. kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte rytmmetoden (säkra perioder) eller temperaturmetoden. Dessa metoder kan vara opålitliga, då Qlaira påverkar de månatliga förändringarna i kroppstemperatur och livmoderhalssekret.

Qlaira skyddar, i likhet med andra p-piller, inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Använd inte Qlaira

Använd inte Qlaira om du har något av de tillstånd som anges nedan. Om du har något av dessa tillstånd måste du tala om det för läkaren. Läkaren kommer att diskutera vilken annan typ av preventivmedel som kan vara mer lämpligt.

Använd inte Qlaira:


Varningar och försiktighet

När ska du kontakta läkare?

Sök omedelbart läkare

om du märker möjliga tecken på en blodpropp som kan betyda att du har en blodpropp i benet (dvs. djup ventrombos), en blodpropp i lungan (dvs. lungemboli), en hjärtinfarkt eller en stroke (se avsnitt ”Blodproppar” nedan).

För en beskrivning av symtomen vid dessa allvarliga biverkningar gå till ”Så här känner du igen en blodpropp”.Tala om för läkare om något av följande tillstånd gäller dig.

I vissa situationer behöver du vara särskilt försiktig när du tar Qlaira eller andra kombinerade p-piller, och det kan vara nödvändigt att du kontrolleras regelbundet av din barnmorska/läkare.Om tillståndet uppstår eller försämras när du använder Qlaira, ska du också kontakta läkare.

Tala med läkare innan du tar Qlaira.

Särskilda patientgrupper

Barn och ungdomar

Qlaira är inte tänkt för användning före den första menstruationsblödningen.

BLODPROPPAR

Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Qlaira ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat. I sällsynta fall kan en blodpropp blockera blodkärlen och orsaka allvarliga problem.

Blodproppar kan bildas

Det går inte alltid att återhämta sig helt efter blodproppar. I sällsynta fall kan de ha allvarliga kvarstående effekter och, i mycket sällsynta fall, vara dödliga.

Det är viktigt att komma ihåg att den totala risken för en farlig blodpropp på grund av Qlaira är liten.SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP

Sök omedelbart läkare om du märker något av följande tecken eller symtom.Upplever du något av dessa tecken?

Vad kan du eventuellt lida av?

 • svullnad av ett ben eller längs en ven i benet eller foten, framför allt om du också får:

 • smärta eller ömhet i benet som bara känns när du står eller går

 • ökad värme i det drabbade benet

 • färgförändring av huden på benet, t.ex. blekt, rött eller blått


Djup ventrombos

 • plötslig oförklarlig andfåddhet eller snabb andning

 • plötslig hosta utan tydlig orsak som eventuellt kan leda till att du hostar blod

 • kraftig bröstsmärta som kan öka vid djupa andetag

 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

 • svår smärta i magenOm du är osäker, kontakta läkare eftersom vissa av dessa symtom, t.ex. hosta och andfåddhet, av misstag kan tolkas som ett lättare tillstånd som luftvägsinfektion (t.ex. en vanlig förkylning).

Lungemboli

Symtom som vanligtvis förekommer i ett öga:

 • omedelbar synförlust eller

 • dimsyn utan smärta som kan leda till synförlust


Retinal ventrombos (blodpropp i ögat)

 • bröstsmärta, obehag, tryck, tyngdkänsla

 • tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

 • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller känsla av kvävning

 • obehag i överkroppen som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen och magen

 • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

 • extrem svaghet, ångest eller andfåddhet

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag


Hjärtinfarkt

 • plötslig svaghet eller domning i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen

 • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

 • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen

 • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

 • plötslig, allvarlig eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

 • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfallIbland kan symtomen på stroke vara kortvariga med nästan omedelbar eller fullständig återhämtning, men du ska ändå omedelbart söka läkare eftersom du löper risk att drabbas av en ny stroke.

Stroke

 • svullnad och lätt blåmissfärgning av en arm eller ett ben

 • svår smärta i magen (akut buk)

Blodproppar som blockerar andra blodkärl
BLODPROPPAR I EN VENVad kan hända om en blodpropp bildas i en ven?När är risken att utveckla en blodpropp i en ven störst?

Risken för att utveckla en blodpropp i en ven är störst under det första året som du för första gången använder kombinerade hormonella preventivmedel. Risken kan också vara högre om du börjar om med ett kombinerat hormonellt preventivmedel (samma produkt eller en annan produkt) efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.

Efter det första året minskar risken, men den är alltid något högre än om du inte använde ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

När du slutar använda Qlaira återgår risken för en blodpropp till det normala inom några veckor.Hur stor är risken för att utveckla en blodpropp?

Risken beror på din naturliga risk för VTE och vilken typ av kombinerat hormonellt preventivmedel du tar.

Den totala risken för en blodpropp i benet eller lungorna med Qlaira är liten.
Risk för att utveckla en blodpropp under ett år

Kvinnor som inte använder kombinerat hormonellt p‑piller och som inte är gravida

Cirka 2 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

Cirka 5‑7 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder Qlaira

Inte känt.Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en ven

Risken för en blodpropp med Qlaira är liten men vissa tillstånd ökar risken. Risken är högre:


Risken för att utveckla en blodpropp ökar ju fler tillstånd du har.

Flygresor (över 4 timmar) kan tillfälligt öka risken för en blodpropp, särskild om du har någon av de andra faktorer som listas här.

Det är viktigt att du talar om för läkaren om något av dessa tillstånd gäller dig, även om du är osäker. Läkaren kan besluta att du måste sluta ta Qlaira.

Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Qlaira, t.ex. en nära släkting drabbas av en blodpropp med okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.

BLODPROPPAR I EN ARTÄR

Vad kan hända om en blodpropp bildas i en artär?

På samma sätt som en blodpropp i en ven kan en propp i en artär leda till allvarliga problem. Det kan t.ex. orsaka hjärtinfarkt eller stroke.

Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en artär

Det är viktigt att du vet att risken för en hjärtinfarkt eller stroke till följd av användning av Qlaira är mycket liten men kan öka:Om du har mer än ett av dessa tillstånd eller om något av dem är särskilt allvarligt kan risken för att utveckla en blodpropp vara ännu större.

Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Qlaira, t.ex. om du börjar röka, en nära släkting drabbas en trombos av okänd orsak, eller du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.

Qlaira och cancer

Bröstcancerhar observerats något oftare hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, men det är inte känt om detta orsakas av behandlingen. Det kan t.ex. vara så att fler tumörer upptäcks hos kvinnor som använder kombinerade p-piller eftersom de oftare undersöks av läkare. Risken för brösttumörer minskar gradvis efter avslutad behandling med kombinerade hormonella preventivmedel. Det är viktigt att du regelbundet undersöker dina bröst, och du bör kontakta din läkare om du känner någon knöl.

I sällsynta fall har godartade levertumörer, och i ännu färre fall elakartade levertumörer, rapporterats hos användare av p-piller. I enstaka fall har dessa tumörer lett till livshotande inre blödningar. Kontakta din läkare om du upplever ovanligt svår buksmärta.

Vissa studier tyder på att långvarig användning av p-piller ökar kvinnans risk för att utveckla livmoderhalscancer. Det är emellertid inte klarlagt i vilken grad sexuella vanor eller andra faktorer såsom humant papillomavirus (HPV) ökar risken.

Mellanblödning

Under de första månaderna du använder Qlaira kan du få oväntade blödningar. Blödningen börjar vanligtvis dag 26, den dag du tar den andra mörkröda tabletten, eller följande dagar. Information man har fått från kvinnor genom dagböcker de har skrivit under en klinisk studie med Qlaira visar att det inte är ovanligt att få oväntade blödningar i en viss menstruationscykel (10-18% av kvinnorna). Om oväntade blödningar förekommer under mer än tre månader i följd, eller om de uppträder efter några månader, ska din barnmorska/läkare undersöka orsaken till detta.

Vad du ska göra om du inte får någon blödning dag 26 eller följande dag(ar)

Information man har fått från kvinnor genom dagböcker de har skrivit under en klinisk studie med Qlaira visar att det inte är ovanligt att menstruationen efter dag 26 uteblir (observerad i cirka 15% av menstruationscyklerna).

Om du har tagit alla tabletter på rätt sätt, inte haft kräkningar eller svår diarré och du inte har tagit några andra läkemedel, är det mycket osannolikt att du är gravid.

Om du har tagit tabletterna på fel sätt eller om den förväntade blödningen uteblir två gånger i rad kan du vara gravid. Kontakta omedelbart din barnmorska/läkare. Börja inte på nästa tablettkarta förrän du är säker på att du inte är gravid.

Andra läkemedel och Qlaira

Tala alltid om för din barnmorska/läkare vilka läkemedel eller naturläkemedel du redan använder. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som förskriver andra läkemedel (eller apotekspersonalen som du hämtar ut medicinen hos) att du använder Qlaira. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivmedel (t.ex. kondom), och i så fall under hur lång tid.

Vissa läkemedelDetta gäller bland annat för:

läkemedel som används för behandling av:

naturläkemedlet johannesört

Qlaira kan påverka effektenav andra läkemedel, t.ex.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Läkaren eller apotekspersonalen kan ge råd om ytterligare preventivmedel när du använder andra läkemedel tillsammans med Qlaira.

Qlaira med mat och dryck

Qlaira kan tas med eller utan mat och om så behövs med en liten mängd vatten.

Laboratorieprover

Om du behöver lämna ett blodprov eller andra laboratorieprover ska du tala om för din läkare eller laboratoriepersonalen att du använder p-piller, eftersom p-piller kan påverka resultatet av vissa prover.

Graviditet och amning

Använd inte Qlaira om du är gravid. Om du blir gravid medan du tar Qlaira måste du omedelbart sluta ta Qlaira och kontakta din barnmorska/läkare. Om du vill bli gravid kan du sluta ta Qlaira när som helst (se även ”Om du slutar använda Qlaira”).

Du ska i allmänhet inte använda Qlaira medan du ammar.Om du vill använda p-piller medan du ammar ska du kontakta din barnmorska/läkare.

Rådfråga barnmorska/läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel när du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen information som tyder på att användning av Qlaira påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Qlaira innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din barnmorska/läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du använder Qlaira

Varje tablettkarta innehåller 26 färgade aktiva tabletter och 2 vita inaktiva tabletter.

Ta en tablett Qlaira dagligen, med lite vatten om det behövs. Du kan ta tabletterna med eller utan mat, men du bör ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Förberedelse inför påbörjandet av en ny tablettkarta

För att hjälpa dig att hålla reda på tabletterna, följer det med varje tablettkarta 7 minnesremsor med veckans 7 dagar.

Välj den minnesremsa som börjar med den veckodag då du börjar ta tabletterna. Ett exempel: om du börjar på en onsdag använder du minnesremsan som börjar med ”ONS”.

Klistra fast minnesremsan högst upp på tablettkartan där det står ”fäst minnesremsan här” så att den första dagen är ovanför tabletten märkt ”1”.

Nu anges en veckodag ovanför varje tablett, så att du kan se om du har tagit p-pillret en viss dag. Följ pilens riktning på tablettkartan tills alla 28 tabletterna har tagits.

Normalt börjar en så kallad bortfallsblödning när du tar den andra mörkröda tabletten eller de vita tabletterna, och blödningen har kanske inte slutat när du börjar på nästa tablettkarta. Vissa kvinnor blöder fortfarande efter att de har tagit de första tabletterna på den nya tablettkartan.

Börja på nästa tablettkarta utan mellanrum, med andra ord dagen efter du avslutat den aktuella tablettkartan, även om blödningen fortfarande pågår. Det betyder att du ska påbörja följande tablettkarta samma veckodag som den aktuella tablettkartan, och att bortfallsblödningen bör inträffa under samma veckodagar i varje månad.

Om du använder Qlaira på detta sätt är du skyddad mot graviditet även under de två dagar då du tar inaktiva tabletter.

När kan du börja med den första tablettkartan?

Om du har haft samlag innan du börjar använda Qlaira igen efter förlossning, måste du först kontrollera att du inte är gravid eller vänta till nästa menstruation.

Om du ammar och vill börja med Qlaira igen efter att ha fått barn, läs avsnittet ”Graviditet och amning”.

Fråga din barnmorska/läkare vad du ska göra om du är osäker på när du ska börja.

Om du har tagit för stor mängd Qlaira

Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter till följd av att ta för många Qlaira-tabletter.

Om du tar flera aktiva tabletter samtidigt kan du må illa eller kräkas. Unga flickor kan få blödningar från slidan.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Qlaira

Inaktiva tabletter: Om du glömmer att ta en vit tablett (de två tabletterna sist på tablettkartan) behöver du inte ta dem senare eftersom de inte innehåller några aktiva substanser. Det är emellertid viktigt att du kastar bort den vita tabletten/de vita tabletterna du glömt att ta så att antalet dagar du tar inaktiva tabletter inte ökar, eftersom detta skulle öka risken för graviditet. Tanästa tablett vid den vanliga tidpunkten.

Aktiva tabletter: Beroende på vilken dag i cykeln som du har glömt att ta enaktiv tablett kan du behöva använda extra skydd, t.ex. en barriärmetod som kondom. Ta tabletterna enligt följande principer:Se även diagrammet glömda tabletter för mer information.

Ta inte fler än två aktiva tabletter på en och samma dag.

Om du har glömt att börja på en ny tablettkarta eller om du har glömt en eller flera tabletter under dag 3-9 i tablettkartan finns det risk för att du redan är gravid (om du har haft samlag under de 7 dagarna innan du glömde tabletten). Kontakta i så fall din barnmorska/läkare. Ju fler tabletter du har glömt (särskilt dag 3-24) och ju närmare de är den inaktiva tablettfasen (de två vita tabletterna), desto större är risken för att skyddet mot graviditet är nedsatt. Se även diagrammet ”glömda tabletter” för mer information.

Om du har glömt någon av de aktiva tabletterna i en tablettkarta och du inte får någon blödning vid slutet av tablettkartan kan du vara gravid. Du måste då kontakta barnmorska/läkare innan du börjar på nästa tablettkarta.