iMeds.se

Ramipril/Amlodipine Adamed

Document: Ramipril_Amlodipine Adamed capsule, hard PL change

Läkemedelsverket 2016-09-05


Bipacksedel:Information till patienten


Ramipril/Amlodipine Adamed, hårda kapslar, 2,5 mg/5 mg

Ramipril/Amlodipine Adamed, hårda kapslar, 5 mg/5 mg

Ramipril/Amlodipine Adamed, hårda kapslar, 5 mg/10 mg

Ramipril/Amlodipine Adamed, hårda kapslar, 10 mg/5 mg

Ramipril/Amlodipine Adamed, hårda kapslar, 10 mg/10 mg


ramipril/amlodipin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ramipril/Amlodipine Adamed är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Amlodipine Adamed

3. Hur du tar Ramipril/Amlodipine Adamed

4. Eventuella biverkningar

Hur Ramipril/Amlodipine Adamed ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Ramipril/Amlodipine Adamed är och vad det används för


Ramipril/Amlodipine Adamed innehåller två aktiva substanser: ramipril och amlodipin. Ramipril tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme hämmare). Amlodipin tillhör en läkemedelsgrupp som kallas kalciumhämmare.


Ramipril verkar genom att:


Amlodipin verkar genom att:

få blodkärlen att slappna av och vidgas, så att blodet kan passera igenom lättare.


Ramipril/Amlodipine Adamed används för att behandla hypertoni (högt blodtryck). Det kan ersätta behandling med amlodipin och ramipril om du använder dessa i motsvarande doser, men som separata läkemedel och har ett välkontrollerat blodtryck.


Ramipril och amlodipin som finns i Ramipril/Amlodipine Adamedkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Amlodipine Adamed


Ta inte Ramipril/Amlodipine Adamed:

- Om du är allergisk mot ramipril, amlodipin (de aktiva substanserna), andra ACE-hämmare eller andra kalciumhämmare, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Detta kan visa sig som klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter.


Ta inte Ramipril/Amlodipine Adamed om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med läkare innan du tar Ramipril/Amlodipine Adamed.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril/Amlodipine Adamed. Berätta för din läkare om någon av nedan angivna situationer stämmer in på dig:

- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren

Om du har fått en kraftig förhöjning av blodtrycket (hypertensiv kris).

- Om du är äldre och dosen behöver höjas.


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril/Amlodipine Adamed”.


Om du plötsligt drabbas av svullnad av läppar och ansikte, tunga och svalg, hals samt eventuellt även av händer och fötter, svårigheter att andas och svälja, nässelfeber eller heshet (”angioödem”). Det kan vara tecken på en svår allergisk reaktion. Det kan inträffa när som helst under behandlingen. Svarta patienter kan ha högre risk att drabbas av detta tillstånd. Om du utvecklar dessa symtom ska du genast berätta det för läkaren.


Barn och ungdomar

Ramipril/Amlodipine Adamed rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns tillgänglig information om användningen i denna åldersgrupp.


Andra läkemedel och Ramipril/Amlodipine Adamed

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel. De kan göra att Ramipril/Amlodipine Adamed fungera mindre bra:


Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem tillsammans med Ramipril/Amlodipine Adamed:

Erytromycin och klaritromycin eller trimetoprim och kombinationen trimetoprim/sulfametoxazol (för infektioner orsakade av bakterier)

Temsirolimus (för cancer) och övriga läkemedel mot cancer (kemoterapi)

Everolimus (för prevention av transplantatavstötning)


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril/Amlodipine Adamed ” och ”Varningar och försiktighet”)”


Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril/Amlodipine Adamed:


Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare innan du tar Ramipril/Amlodipine Adamed.


Ramipril/Amlodipine Adamed med mat, dryck och alkohol

Ramipril/Amlodipine Adamed kan tas med eller utan mat.

Om du dricker alkohol när du tar Ramipril/Amlodipine Adamed kan du bli yr eller uppleva svindel. Om du funderar över hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril/Amlodipine Adamed, diskutera det med läkare eftersom effekten av blodtryckssänkande läkemedel kan förstärkas när det tas tillsammans med alkohol.

Personer som tar Ramipril/Amlodipine Adamed ska inte dricka grapefruktjuice eller äta grapefrukt. Anledningen är att grapefrukt och grapefruktjuice kan medföra förhöjda nivåer i blodet av det aktiva innehållsämnet amlodipin, vilket kan orsaka en oförutsägbar ökning av Ramipril/Amlodipine Adameds blodtryckssänkande effekt.


Graviditet, amning och fertilitet


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du får inte ta Ramipril/Amlodipine Adamed när du är gravid.

Om du blir gravid medan du behandlas med Ramipril/Amlodipine Adamed, berätta det genast för din läkare. Byte till ett lämpligt alternativ bör göras inför en planerad graviditet.


Amning

Du bör inte ta Ramipril/Amlodipine Adamed när du ammar.

Du bör tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda något läkemedel.


Fertilitet

Det finns inte tillräckliga uppgifter angående eventuella effekter på fertilitet.


Körförmåga och användning av maskiner

Ramipril/Amlodipine Adamed kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om Ramipril/Amlodipine Adamed får dig att må illa, bli yr eller trött, eller om du får huvudvärk, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart läkare. Detta kan inträffa särskilt i början av behandlingen eller när man byter från andra läkemedelsformer.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Ramipril/Amlodipine Adamed


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du tror att effekten av Ramipril/Amlodipine Adamed är för kraftig eller för svag, tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta läkemedlet via munnen vid samma tidpunkt varje dag, före eller efter en måltid.

Svälj hela kapseln med dryck.

Ta inte Ramipril/Amlodipine Adamed med grapefruktjuice.

Ramipril/Amlodipine Adamed ska tas en gång om dagen.

Läkaren kan ändra dosen beroende på vilken effekt den har på dig.

Högsta dagliga dos är en kapsel om 10 mg/10 mg.


Äldre

Läkaren kommer att sänka startdosen och göra förändringar i dosen långsammare.


Användning för barn och ungdomar

Ramipril/Amlodipine Adamed rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns tillgänglig information om användningen i denna åldersgrupp.


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril/Amlodipine Adamed

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Kör inte till sjukhuset själv, be någon annan köra dig eller tillkalla ambulans. Ta med dig läkemedelsförpackningen till sjukhuset så att läkaren kan se vilket läkemedel du har tagit.


Om du tar för många kapslar kan blodtrycket bli lågt, eller till och med farligt lågt. Du kan bli yr, få svindel, få svimningskänsla eller känna dig svag. Om blodtrycksfallet är kraftigt kan du få en medicinsk chock. Huden kan kännas kall och fuktig och du kan förlora medvetandet.


Om du har glömt att ta Ramipril/Amlodipine Adamed

Om du har glömt att ta en kapsel, hoppa över den dosen helt och hållet. Ta din nästa dos vid nästa doseringstillfälle som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.


Om du slutar att ta Ramipril/Amlodipine Adamed

Läkaren kommer att anvisa dig om hur länge du ska ta läkemedlet. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar använda läkemedlet tidigare än ordinerat.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Avbryt behandlingen med Ramipril/Amlodipine Adamed och uppsök läkare omedelbart om du känner av några av följande allvarliga biverkningar, du kan behöva akut medicinsk vård:

Ovanstående biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Berätta omedelbart för läkare om du får:


Övriga biverkningar inbegriper:

Berätta för läkare om något av följande blir allvarligt eller pågår i mer än ett par dagar.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Humörsvängningar, sömnlöshet


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper, förvirring och anfall som kan vara orsakat av inadekvat ADH (antidiuretiskt hormon)-sekretion. Om du får följande symptom ska du snarast möjligt kontakta din läkare: skakningar, stel hållning, maskliknande ansikte, långsamma rörelser och släpande, obalanserad gång.


Övriga rapporterade biverkningar:

Berätta för läkare om något av följande blir allvarligt eller pågår i mer än ett par dagar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se uppgifter nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ramipril/Amlodipine Adamed ska förvaras


Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Ramipril/Amlodipine Adamed innehåller

De aktiva substanserna är:

2,5 mg/5 mg, hårda kapslar:

en kapsel innehåller 2,5 mg ramipril och amlodipinbesilat motsvarande 5 mg amlodipin.

5 mg/5 mg, hårda kapslar:

en kapsel innehåller 5 mg ramipril och amlodipinbesilat motsvarande 5 mg amlodipin.

5 mg/10 mg, hårda kapslar:

en kapsel innehåller 5 mg ramipril och amlodipinbesilat motsvarande 10 mg amlodipin.

10 mg/5 mg, hårda kapslar:

en kapsel innehåller 10 mg ramipril och amlodipinbesilat motsvarande 5 mg amlodipin.

10 mg/10 mg, hårda kapslar:

en kapsel innehåller 10 mg ramipril och amlodipinbesilat motsvarande 10 mg amlodipin.


- Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, vattenfri kalciumhydrogenfosfat, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), natriumstearylfumarat, röd järnoxid (E172), titanidioxid (E171), gelatin, gul järnoxid (E172) (10 mg/10 mg), svart järnoxid (E172) (10 mg/10 mg)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ramipril/Amlodipine Adamed 2,5 mg/5 mg, hårda kapslar: hårda gelatinkapslar, kapselhölje: ogenomskinlig, blekt rosa färg, nederdel: ogenomskinlig, vit färg. Kapselns innehåll: vitt eller benvitt pulver.

Ramipril/Amlodipine Adamed 5 mg/5 mg, hårda kapslar: hårda gelatinkapslar, kapselhölje: ogenomskinlig, rosa färg, nederdel: ogenomskinlig, vit färg. Kapselns innehåll: vitt eller benvitt pulver.

Ramipril/Amlodipine Adamed 5 mg/10 mg, hårda kapslar: hårda gelatinkapslar, kapselhölje: ogenomskinlig, rödbrun färg, nederdel: ogenomskinlig, vit färg. Kapselns innehåll: vitt eller benvitt pulver.

Ramipril/Amlodipine Adamed 10 mg/5 mg, hårda kapslar: hårda gelatinkapslar, kapselhölje: ogenomskinlig, mörkt rosa färg, nederdel: ogenomskinlig, vit färg. Kapselns innehåll: vitt eller benvitt pulver.

Ramipril/Amlodipine Adamed 10 mg/10 mg, hårda kapslar: hårda gelatinkapslar, kapselhölje: ogenomskinlig, brun färg, nederdel: ogenomskinlig, vit färg. Kapselns innehåll: vitt eller benvitt pulver.


Ramipril/Amlodipine Adamed finns i blisterkartor med 28, 30, 32, 56, 60, 90, 91, 96, 98 eller 100 kapslar.

Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.


Innehavare av godkännande för försäljning

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149, 05-152 Czosnów

Polen


Tillverkare

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149, 05-152 Czosnów

Polen


Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów

Polen


Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

Polen


IASIS Pharmaceuticals Hellas S.A.

137 Filis Avenue, 134 51 Athens

Grekland


Detta läkemedel är godkänt av medlemsstaterna i EEA under följande namn:

Österrike Ramipril/Amlodipin Genericon

Bulgarien Impactin Duo

Cypern RAMI_AMLO

Tjeckien Ramipril/Amlodipine Adamed

Grekland RAMI-AMLO

Polen Ramizek Combi

Rumänien Ramipril/Amlodipina Adamed

Slovakien Ramipril/Amlodipine Adamed

Sverige Ramipril/Amlodipine Adamed

Italien DUOTENS


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-09-05


9