iMeds.se

Ramipril Amneal


Bipacksedel: Information till användaren


Ramipril Amneal 5 mg tabletter

Ramipril Amneal 10 mg tabletter


ramipril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ramipril Amneal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Amneal

3. Hur du tar Ramipril Amneal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ramipril Amneal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ramipril Amneal är och vad det används för


Ramipril Amnealinnehåller en aktiv substans som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme hämmare).


Ramipril Amneal verkar genom att:


Ramipril Amneal kan användas:


Ramipril som finns i Ramipril Amneal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Amneal


Ta inte Ramipril Amneal:

om du är allergisk mot ramipril, någon annan ACE-hämmare eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av dina läppar, ansikte, hals eller tunga


Ta inte Ramipril Amneal om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril Amneal.


Varningar och försiktighet:

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Ramipril Amneal:

om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken Ta inte Ramipril AmnealBarn

Ramipril Amnealrekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder på grund av att det inte finns någon fastställd information angående säkerhet och effekt för denna grupp.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Amneal.


Andra läkemedel och Ramipril Amneal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Ramipril Amneal kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Amneal verkar.


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Amneal” och ”Varningar och försiktighet”)


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel, de kan göra så att Ramipril Amneal fungerar sämre:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel, de kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Amneal:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel, de kan påverkas av Ramipril Amneal:


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Amneal.


Ramipril Amneal med mat och alkohol

Om du dricker alkohol när du tar Ramipril Amneal kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril Amneal, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.


Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är (eller kommer att bli) gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Ramipril Amneal rekommenderas inte under de första 12 veckorna av graviditeten och får inte tas alls om du har varit gravid i mer än 3 månader, eftersom användande under graviditet kan vara skadligt för ditt barn. Meddela omedelbart din läkare om du blir gravid under behandling med Ramipril Amneal. Om du planerar att bli gravid, bör du övergå till lämplig alternativ behandling före graviditeten.


Amning

Du bör inte ta Ramipril Amnealom du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar några läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril Amneal. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Amneal eller om du börjar ta en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ramipril Amneal tabletter innehåller laktosmonohydrat

Om du inte tål vissa sockerarter ska du rådgöra med din läkare innan du tar det här läkemedlet.


3. Hur du tar Ramipril Amneal


Ta alltid detta läkemedelenligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ramipril Amneal 5 mg tabletter:

Denna styrka är inte lämplig för doser lägre än 2,5 mg.


Ramipril Amneal 10 mg tabletter:

Denna styrka är inte lämplig för doser lägre än 5 mg.


Dosering


Vilken dos skall man ta


Behandling av högt blodtryck


För att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke


För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem


Behandling av hjärtsvikt


Behandling efter hjärtinfarkt


Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlig i en långsammare takt.


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Amneal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Kör inte själv till sjukhuset. Be någon annan köra dig eller ring ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren skall veta vad du tagit.


Om du har glömt att ta Ramipril Amneal


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Ramipril Amneal och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:


Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:


Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.


Vanliga(kan påverka upp till 1 av 10 personer)


Mindre vanliga(kan påverka upp till 1 av 100 personer)


Sällsynta(kan påverka upp till 1 av 1000 personer):


Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

Ökad solkänslighet.


Övriga rapporterade biverkningar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.


Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Ramipril Amneal ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ramipril. Varje tablett innehåller 5 mg eller 10 mg ramipril.

- Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse (majs), laktosmonohydrat, natriumvätekarbonat (E500), kroskarmellosnatrium (E468), röd järnoxid (E172) (endast för 5 mg tabletter) och natriumstearylfumarat. Se avsnitt 2 ”Ramipril Amnealinnehåller laktosmonohydrat”.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ramipril Amneal 5 mg tabletter:

Ljusröd, spräcklig, plan, rund, icke överdragen tablett med fasade kanter märkt med “H” och “19” på var sin sida av en skåra på ena sidan och omärkt på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Ramipril Amneal 10 mg tabletter:

Vit till benvit, plan, icke överdragen tablett med fasade kanter, märkt med “H” och “20” på var sin sida av en skåra på ena sidan och omärkt på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Ramipril Amneal tabletter finns i:

Blisterförpackning (Transparent PVC-Aluminium).

Vit, ogenomskinlig HDPE-burk med PP skruvlock.


Förpackningsstorlekar:

Ramipril Amneal 5 mg tabletter:

Blisterförpackning: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98 and 100 tabletter.

HDPE-burk: 30 och 1000 (klinikförpackning) tabletter.


Ramipril Amneal 10 mg tabletter:

Blisterförpackning: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 tabletter.

HDPE-burk: 30 och 1000 (klinikförpackning) tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Amneal Pharma Europe Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland


Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate,

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000

Malta


Detta läkemedelär godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdetunder namnet:


Danmark Ramipril Amneal

Malta Ramipril Amneal 1,25 mg / 2,5 mg / 5 mg / 10 mg tablets

Norge Ramipril Amneal

Spanien RAMIPRIL Amneal 5 mg / 10 mg comprimidos EFG

Sverige Ramipril Amneal


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-10