iMeds.se

Ramipril Aurobindo


Bipacksedel: Information till användaren


Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter

Ramipril Aurobindo 10 mg tabletter

ramipril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ramipril Aurobindo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Aurobindo

Hur du tar Ramipril Aurobindo

Eventuella biverkningar

Hur Ramipril Aurobindo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ramipril Aurobindo är och vad det används för


Ramipril Aurobindo innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme hämmare).


Ramipril Aurobindo verkar genom att:


Ramipril Aurobindo kan användas:


Ramipril som finns i Ramipril Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Aurobindo


Ta inte Ramipril Aurobindo:


Ta inte Ramipril Aurobindo om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril Aurobindo.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril Aurobindo

- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren”


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Aurobindo”.”


Barn

Ramipril Aurobindo rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder då säkerhet och effekt av Ramipril till barn ännu inte har fastställts.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Aurobindo.


Andra läkemedel och Ramipril Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Ramipril Aurobindokan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Aurobindo verkar.


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Aurobindo fungerar sämre:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Aurobindo:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Aurobindo:


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Aurobindo.


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Aurobindo” och ”Varningar och försiktighet”)


Ramipril Aurobindo med mat och alkohol

Om du dricker alkohol när du tar Ramipril Aurobindo kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril Aurobindo, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.


Graviditet och amning


Om du tror att du är gravid eller kan bli gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Du bör inte ta Ramipril Aurobindo under de första 12 veckorna av graviditeten och du får inte ta dem alls efter den 13:e veckan av graviditeten eftersom dess användning vid graviditet kan vara skadlig för barnet. Om du skulle bli gravid medan du tar Ramipril Aurobindo, tala om detta omedelbart för din läkare. Ett byte till en alternativ behandling som passar bättre vid graviditet bör ske innan planerad graviditet.

Du bör inte ta Ramipril Aurobindo om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril Aurobindo. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Aurobindo eller om du tar en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ramipril Aurobindo innehåller laktosmonohydrat.

Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Ramipril Aurobindo


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ramipril Aurobindo5 mg tabletter:

Denna styrka är inte lämplig för doser under 2,5 mg


Ramipril Aurobindo10 mg tabletter:

Denna styrka är inte lämplig för doser under 5 mg


För doser lägre än 2,5 mg per dag Ramipril Aurobindo inte är lämpligt. Andra läkemedel av ramipril i lämplig styrka finns. Din läkare kommer att informera dig om detta.


Dosering


Vilken dos skall man ta


Behandling av högt blodtryck


För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke


För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:


Behandling av hjärtsvikt


Behandling efter hjärtinfarkt


Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlig i en långsammare takt.


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Aurobindo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning


Tala om det för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren skall veta vad du tagit.


Om du har glömt att ta Ramipril Aurobindo


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Ramipril Aurobindo och uppsök omdelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:


Berätta omdelbart för din läkare om du upplever att du fått:


Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


Vanliga (påverkar färre än 1 av 10 personer)


Mindre vanliga (påverkar färre än 1 av 100 personer)


Sällsynta (påverkar färre än 1 av 1000 personer):


Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 personer:

Ökad solkänslighet


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper, förvirring och anfall som kan vara orsakat av inadekvat ADH (antidiuretiskt hormon)- sekretion. Om du får följande symptom ska du snarast möjligt kontakta din läkare


Övriga rapporterade biverkningar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagarRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ramipril Aurobindo ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Tillslut HDPE förpackningen väl. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten/ kartongen efter “Utg.dat”.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


- Den aktiva substansen är ramipril.Varje tablett innehåller 5 mg eller 10 mg ramipril.

- Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse (majs), laktosmonohydrat, natriumvätekarbonat (E500), kroskarmellosnatrium (E468), röd järnoxid [för 5mg tabletter endast] (E172) och natriumstearylfumarat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter:

Ljusrosa flammigt färgad, odragerad, rund [diamter 6,0 mm], platt tablett med fasade kanter, präglad med "H" och "19" separerade med brytskåra på ena sidan och slät på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Ramipril Aurobindo 10 mg tabletter:

Vit till benvit färg, odragerad, rund [diameter 8,0 mm], platt tablett med fasade kanter, präglad med "H" och "20" separerade med brytskåra på ena sidan och slät på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Ramipril Aurobindo tabletter finns i:

Blisterförpackning (Genomskinlig - PVC / Aluminium).

Vit ogenomskinlig HDPE-burk med PP skruvlock


Förpackningsstorlekar:

Ramipril Aurobindo 5 mg tabletter:

Blisterförpackning: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 och 500 tabletter

HDPE-burk: 30 och 1000 (sjukhusförpackning)tabletter


Ramipril Aurobindo 10 mg tabletter:

Blisterförpackning: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 och 500 tabletter

HDPE-burk: 30 och 1000 (sjukhusförpackning)tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913

Malta

Tillverkare

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road,

South Ruislip HA4 6QD.

Storbritannien


eller


APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000

Malta


eller


Galenicum Health, S.L.

Avenida Diagonal 538, 4º 1ª

08006, Barcelona, Spanien


Ombud

Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark Ramipril Aurobindo

Estland Ramipril Aurobindo

Finland Ramipril Orion 5 mg / 10 mg tabletti

Frankrike RAMIPRIL ARROW LAB5 mg / 10 mg, comprimé sécable

Tyskland Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg Tabletten

Grekland RAMISYN 5 mg / 10 mg δισκία

Ungern Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletta

Irland Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablets

Italien Ramipril Aurobindo Pharma Limited 5 mg / 10 mg compresse

Litauen Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletės

Malta Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablets

Nederländerna Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg, tabletten

Norge Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter

Polen Ramipril Aurobindo

Rumänien Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg comprimate

Spanien ramipril cinfa 5 mg / 10 mg comprimidos

Sverige Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter

Storbritannien Ramipril 5 mg / 10 mg tablets


Denna bipacksedel ändradessenast 2016-05-04