iMeds.se

Ramipril Hexal

Läkemedelsverket 2015-11-26

Bipacksedel: Information till användarenRamipril Hexal1,25 mg tabletter

Ramipril Hexal2,5 mg tabletter

Ramipril Hexal5 mg tabletter

Ramipril Hexal10 mg tabletter


ramipril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig


I denna bipacksedel finnsinformation omföljande:

1. Vad Ramipril Hexalär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Ramipril Hexal

3. Hur du använder Ramipril Hexal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ramipril Hexal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1.

Vad Ramipril Hexal är och vad det används för

Ramipril Hexalinnehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme hämmare).


Ramipril Hexalverkar genom att:


Ramipril Hexalkan användas:


Ramipril som finns i Ramipril Hexalkan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller hälsovårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2.

Vad du behöver veta innan du använder Ramipril Hexal

Använd inte Ramipril Hexal

om du är allergisk mot ramipril, eller någon annan ACE-hämmare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga.


Ta inte Ramipril Hexalom något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril Hexal.


Varningar och försiktighet

Tala med läkareeller apotekspersonal innan du använder Ramipril Hexal:

- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem..

- aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Hexal”.


Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Ramipril Hexal rekommenderas inte under de första 3 månaderna av graviditeten och kan orsaka fosterskador under de 6 sista månaderna av graviditeten (se avsnittet ”Graviditetoch amning”).


Barn och ungdomar

Ramipril Hexalrekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder säkerhet och effekt av ramipril till barn ännu inte har fastställts.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Hexal.


Andraläkemedeloch Ramipril Hexal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Detta på grund av att Ramipril Hexalkan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Hexalverkar.


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Hexalfungerar sämre:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Hexal:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB)eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Hexal” och ”Varningar och försiktighet”)


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Hexal:


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Hexal.


Ramipril Hexalmed mat och alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Tala om för läkaren om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid). Vanligtvis föreslår din läkare att du slutar ta Ramipril Hexal före graviditeten eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Användning av Ramipril Hexal rekommenderas inte i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Ramipril Hexal rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril Hexal. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Hexaleller om du tar en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.3.


Hur du använder Ramipril Hexal

Ta alltid detta läkemedelenligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering


Vilken dos skall man ta


Behandling av högt blodtryck

För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke

För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:

Behandling av hjärtsvikt

Behandling efter hjärtinfarkt


Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlingi en långsammare takt.


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Hexal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.


Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren skall veta vad du tagit.


Om du har glömt att ta Ramipril Hexal


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.4.


Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar,men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Ramipril Hexalomedelbartoch uppsök genastläkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:


Berätta omedelbartför din läkare om du upplever att du fått:


Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


Vanliga (kan förekomma hos upp till1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hosupp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hosupp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hosupp till 1 av 10 000 användare):

Ökad solkänslighet


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data:Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ramipril Hexal ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. och på tryckförpackningenefter EXP.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25o C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Läkemedelska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedelsom inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ramipril.

Ramipril Hexal1,25 mg: En tablett innehåller 1,25 mg ramipril.

Ramipril Hexal2,5 mg: En tablett innehåller 2,5 mg ramipril.

Ramipril Hexal5 mg: En tablett innehåller 5 mg ramipril.

Ramipril Hexal10 mg: En tablett innehåller 10 mg ramipril.


Övriga innehållsämnen är hypromellos, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, natriumvätekarbonat, natriumstearylfumarat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ramipril Hexal1,25 mg: Tabletterna är vita, långsmala, släta, snedkantade, med brytskåra på bägge sidor. Tabletternas ena sida är präglad 'R 1,25'.

Ramipril Hexal2,5 mg: Tabletterna är vita, långsmala, släta, snedkantade, med brytskåra på bägge sidor. Tabletternas ena sida är präglad 'R 2,5'.

Ramipril Hexal5 mg: Tabletterna är vita, långsmala, släta, snedkantade, med brytskåra på bägge sidor. Tabletternas ena sida är präglad 'R 5'.

Ramipril Hexal10 mg: Tabletterna är vita, långsmala, släta, snedkantade, med brytskåra på bägge sidor. Tabletternas ena sida är präglad 'R 10'.


Tabletterna är förpackade i aluminium/aluminiumblister och kartong, eller alternativt i HDPE-burk, med torkmedel i locket.

Packningsstorlekar:

14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 100x1, 250, 500 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

HexalA/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Barleben, Tyskland

eller

LEK S.A., Ul. Podlipie 16, 95-010 Strykow, Polen

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672, Warszawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


Denna bipacksedel ändradessenast

2015-11-26