iMeds.se

Ramipril Krka


Bipacksedeln: Information till användaren


Ramipril Krka 1,25 mg tabletter

Ramipril Krka 2,5 mg tabletter

Ramipril Krka 5 mg tabletter

Ramipril Krka 10 mg tabletter


ramipril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ramipril Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver vetainnan du tar Ramipril Krka

3. Hur du tar Ramipril Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ramipril Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ramipril Krka är och vad det används för


Ramipril Krka innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare.


Ramipril Krka verkar genom att:


Ramipril Krka kan användas:


Ramipril som finns i Ramipril Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Krka


Ta inte Ramipril Krka

om du är allergisk mot ramipril eller någon annan ACE-hämmare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga.


Ta inte Ramipril Krka om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare innan du tar Ramipril Krka.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril Krka:

  • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  • aliskiren


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Krka”.


Om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen, kontakta din läkare. Användning av Ramipril Krka rekommenderas inte under de tre första månaderna av graviditeten, och kan om det används efter graviditetens tredje månad orsaka allvarlig skada på spädbarnet (se avsnittet ”Graviditet och amning”).


Barn och ungdomar

Ramipril Krka rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder på grund av att säkerhet och effekt för Ramipril Krka ännu inte fastställts hos barn.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Krka.


Andra läkemedel och Ramipril Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas taandra läkemedel, även receptfria sådana (inklusive naturläkemedel). Detta på grund av att Ramipril Krka kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Krka verkar.


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Krka fungerar sämre:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Krka:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Krka:


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Krka.


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Krka” och ”Varningar och försiktighet”)


Ramipril Krka med mat, dryck och alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen.

Du bör inte använda Ramipril Krka under de första 12 veckorna av graviditeten, och du får inte använda Ramipril Krka över huvud taget efter den 13:e veckan då användning eventuellt kan skada barnet.


Om du blir gravid under tiden du använder Ramipril Krka, tala omedelbart med din läkare. Innan planerad graviditet kan läkaren bestämma att läkemedlet ska bytas ut till lämpligare alternativ.


Amning

Du ska inte använda Ramipril Krka under tiden du ammar.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan då använder något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig sömnig eller yr i huvudet efter att ha tagit Ramipril Krka. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Krka eller om du tar en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ramipril Krka innehåller laktos

Ramipril Krka innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Ramipril Krka


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du ska ta läkemedlet


Hur mycket du ska ta


Behandling av högt blodtryck


För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke


För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:


Behandling av hjärtsvikt


Behandling efter hjärtinfarkt


Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandling i en långsammare takt.


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Krka

Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren skall veta vad du tagit.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Ramipril Krka


Om du slutar att ta Ramipril Krka

Fortsätt att ta läkemedlet tills din läkare råder dig att sluta. Sluta inte ta Ramipril Krka bara för att du känner dig bättre. Om du slutar kan din sjukdom komma tillbaka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Ramipril Krka och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:


Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:


Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Ökad solkänslighet


Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare)

Koncentrerad (mörkfärgad) urin, illamående och kräkningar, muskelkramper, förvirring och anfall, vilket kan bero på en felaktig utsöndring av antidiuretiskt hormon (ADH). Om du upplever dessa symtom ska du kontakta din läkare så snart som möjligt.


Övriga rapporterade biverkningar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ramipril Krka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ramipril.

Varje tablett innehåller 1,25 mg ramipril.

Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril.

Varje tablett innehåller 5 mg ramipril.

Varje tablett innehåller 10 mg ramipril.

Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat (E500), laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad majsstärkelse och natriumstearylfumarat, gul järnoxid (E172) – endast 2,5 mg och 5 mg tabletter, och röd järnoxid (E172) – endast 5 mg tabletter.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ramipril Krka 1,25 mg tabletter är vita till vitaktiga avlånga platta tabletter, storlek 8,0 x 4,0 mm.

Ramipril Krka 2,5 mg tabletter är gula avlånga platta tabletter, storlek 10,0 x 5,00 mm.

Ramipril Krka 5 mg tabletter är rosa avlånga platta tabletter, storlek 8,8 x 4,4 mm.

Ramipril Krka 10 mg tabletter är vita till vitaktiga avlånga platta tabletter, storlek 11,0 x 5,5 mm.


Ramipril Krka tabletter tillhandahålls i kartonger med 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletter i blisterförpackningar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-18