iMeds.se

Ramipril Orifarm


Bipacksedel: Information till användaren


Ramipril Orifarm 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg och 10 mg tabletter


ramipril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Ramipril Orifarm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Orifarm

3. Hur du tar Ramipril Orifarm

4. Eventuella biverkningar

Hur Ramipril Orifarm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Ramipril Orifarm är och vad det används för


Ramipril Orifarm innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme hämmare).


Ramipril Orifarm verkar genom att:


Ramipril Orifarm kan användas:


Ramipril som finns i Ramipril Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Orifarm


Ta inte Ramipril Orifarm:


Ta inte Ramipril Orifarm om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril Orifarm.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterskainnan du tar Ramipril Orifarm:

- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Orifarm”.”


Barn och ungdomar

Ramipril Orifarm rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder på grund av att det inte finns någon tillgänglig information för denna grupp.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Orifarm.


Andra läkemedel och Ramipril Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Ramipril Orifarm kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Orifarm verkar.


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Orifarm fungerar sämre:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Orifarm:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Orifarm:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Orifarm och ”Varningar och försiktighet”)


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Orifarm.


Ramipril Orifarm med mat och alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Graviditet

Du ska inte ta Ramipril Orifarm under graviditetens första 12 veckor och du ska framförallt inte ta Ramipril Orifarm efter graviditetens 13e vecka eftersom detta kan skada fostret. Om du blir gravid under tiden som du tar Ramipril, meddela din läkare omedelbart. Byte till lämplig alternativ behandling bör ske innan en planerad graviditet.


Amning

Du skall inte ta Ramipril Orifarm om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril Orifarm. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Orifarm eller om du tar en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ramipril Orifarm innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


Hur du tar Ramipril Orifarm


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering


Rekommenderad dos är:


Behandling av högt blodtryck


För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke


För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:


Behandling av hjärtsvikt


Behandling efter hjärtinfarkt


Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandling i en långsammare takt.


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Orifarm


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning.


Om du har glömt att ta Ramipril Orifarm


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Ramipril Orifarm och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:


Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:

Ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck över bröstet eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke

Andfåddhet eller hosta. Detta kan vara tecken på lungproblem

Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t ex blödningar i tandköttet), lila fläckar på huden eller ökad infektionskänslighet, ont i halsen och feber, trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan vara tecken på blod eller benmärgsproblem

Kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom hepatit (inflammation i levern) eller andra leverskador.


Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Ökad solkänslighet


Övriga rapporterade biverkningar:


Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala eller webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Hur Ramipril Orifarm ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Blister: Förvaras i originalförpackningen.


Förpackningar: Tillslut förpackningen väl.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är ramipril.

- Övriga innehållsämnen är: natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse, natriumstearylfumarat, gul järnoxid (endast 2,5 och 5 mg tabletter), röd järnoxid (endast 5 mg tabletter).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


1,25 mg: Vit till benvit, kapselformad, odragerad, platt tablett, 8.0 x 4.0 mm.

2,5 mg: Gul, kapselformad, odragerad, platt tablett, 10.0 x 5.0 mm. Med brytskåra på tablettens ena sida, som fortsätter ner på kanterna, märkt med R2 på ena sidan.

5 mg: Rosa, kapselformad, odragerad, platt tablett, 8.8 x 4.4 mm. Med brytskåra på tablettens ena sida, som fortsätter ner på kanterna, märkt med R3 på ena sidan.

10 mg: Vit till benvit, kapselformad, odragerad, platt tablett, 11.0 x 5.5 mm. Med brytskåra på tablettens ena sida, som fortsätter ner på kanterna, märkt med R4 på ena sidan.


Förpackningsstorlekar: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen

Danmark: Ramipril Orifarm

Sverige: Ramipril Orifarm


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-06-15

15