iMeds.se

Ramipril Ranbaxy

Bipacksedel: Information till användaren


Ramipril Ranbaxy 2,5 mg tabletter

Ramipril Ranbaxy 5 mg tabletter


ramipril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ramipril Ranbaxy är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Ranbaxy

3. Hur du tar Ramipril Ranbaxy

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ramipril Ranbaxy ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ramipril Ranbaxy är och vad det används för


Ramipril Ranbaxy innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme hämmare).


Ramipril Ranbaxy verkar genom att:


Ramipril Ranbaxy kan användas:


Ramipril som finns i Ramipril Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Ranbaxy


Ta inte Ramipril Ranbaxy:

Om du är allergisk mot ramipril eller någon annan ACE-hämmare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga


Ta inte Ramipril Ranbaxy om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med din läkare innan du tar Ramipril Ranbaxy.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril Ranbaxy:

- en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren.


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Ranbaxy”


Barn och ungdomar

Ramipril Ranbaxy rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder då säkerhet och effekt av Ramipril Ranbaxy till barn ännu inte har fastställts.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Ranbaxy.


Andra läkemedel och Ramipril Ranbaxy

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta på grund av att Ramipril Ranbaxy kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Ranbaxy verkar.


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Ranbaxy fungerar sämre:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Ranbaxy:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Ranbaxy:


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Ranbaxy.


Ramipril Ranbaxy med mat och alkohol


Graviditet och amning

Graviditet

Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Du bör inte ta Ramipril Ranbaxy under de första 12 veckorna av graviditeten och du får inte ta det alls efter den 13:e graviditetsveckan eftersom det kan orsaka fosterskador. Tala genast om för din läkare om du blir gravid under behandling med Ramipril Teva. Byte till lämplig alternativ behandling bör göras före en planerad graviditet.


Amning

Du bör inte ta Ramipril Ranbaxy om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril Ranbaxy. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Ranbaxy eller om du tar en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Ramipril Ranbaxy


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vilken dos ska man ta


Behandling av högt blodtryck


För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke


För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:


Behandling av hjärtsvikt


Behandling efter hjärtinfarkt


Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlig i en långsammare takt.


Intag av detta läkemedel


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Ranbaxy

Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren ska veta vad du tagit.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Ramipril Ranbaxy


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Ramipril Ranbaxy och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:


Berätta omedelbart för din läkare om du upplever följande:


Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om något av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Ökad solkänslighet


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Om du får dessa symtom ska du snarast möjligt kontakta din läkare.


Övriga rapporterade biverkningar:

Tala om för din läkare om något av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ramipril Ranbaxy ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistren efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationÖvriga innehållsämnen är hypromellos, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, gul järnoxid (E 172) (5 mg), röd järnoxid (E 172) (2,5 mg), natriumstearylfumarat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Ramipril Ranbaxy 2,5 mg är rosa till rödfläckiga, 8,1x4,1x3,1 mm, avlånga tabletter märkta med R och 18 på vardera sidan om brytskåra på ena sidan och brytskåra på andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Ramipril Ranbaxy 5 mg är ljusgula till gulfläckiga, 8,1x4,1x3,15 mm, avlånga tabletter märkta med R och 19 på vardera sidan av brytskåra på ena sidan och brytskåra på andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar:

Ramipril Ranbaxy 2,5 mg: 28, 30, 90, 100 tabletter

Ramipril Ranbaxy 5 mg: 14, 28, 30, 90, 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Ranbaxy (UK) Ltd.

Building 4, Chiswick Park

566 Chiswick High Road

London, W4 5YE

Storbritannien


Tillverkare


Ranbaxy Ireland Limited

Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary

Irland


Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen

Tyskland


Terapia SA

124 Fabricii Street, 400 632 Cluj Napoca

Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-31

8