iMeds.se

Ramipril Stada

Information för alternativet: Ramipril Stada 5 Mg Tablett, Ramipril Stada 2,5 Mg Tablett, Ramipril Stada 10 Mg Tablett, visa andra alternativ
Document: Ramipril STADA tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Ramipril STADA 2,5 mg tabletter

Ramipril STADA 5 mg tabletter

Ramipril STADA 10 mg tabletter


ramipril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ramipril Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tarRamipril Stada

3. Hur du tar Ramipril Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ramipril Stada ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ramipril Stada är och vad det användsför


Ramipril Stada innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme-hämmare).


Ramipril Stada verkar genom att:


Ramipril Stada kan användas:


Ramipril som finns i Ramipril Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdsvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Stada


Ta inte Ramipril Stada:

Om du är allergisk mot ramipril eller någon annan ACE-hämmare eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga.


Ta inte Ramipril Stada om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril Stada.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril Stada:

Om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Stada”.


Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller kommer att bli) gravid. Ramipril Stada rekommenderas inte under graviditetens 3 första månaderna och kan orsaka allvarlig skada på ditt barn efter de tre första månaderna av graviditeten (se avsnitt ”Graviditet och amning” nedan)


Barn och ungdomar

Ramipril Stada rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder eftersom säkerhet och effekt av ramipril hos barn ännu inte har fastställts.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Stada.


Andra läkemedel och Ramipril Stada


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Ramipril Stada kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Stada verkar.


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Stada fungerar sämre:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Stada:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Stada:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Stada” och ”Varningar och försiktighet”).


Ramipril Stada med mat, dryck och alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare.

Du bör inte ta Ramipril Stada under de första 12 veckorna av graviditeten och du får inte ta dem alls efter den 13:e veckan av graviditeten eftersom dess användning vid graviditet kan vara skadlig för barnet.

Om du skulle bli gravid medan du tar Ramipril Stada, tala om detta omedelbart för din läkare. Ett byte till en alternativ behandling som passar bättre vid graviditet bör ske innan planerad graviditet.


Amning

Du bör inte ta Ramipril Stada om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril Stada. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Stada eller om du börjar ta en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ramipril Stada innehåller laktos

Om du är överkänslig mot vissa sockerarter ska du rådgöra med din läkare innan du tar det här läkemedlet.


3. Hur du tar Ramipril Stada


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering


Vilken dos skall man ta


Behandling av högt blodtryck


För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke


För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:


Behandling av hjärtsvikt


Behandling efter hjärtinfarkt


Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandling i en långsammare takt.


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren skall veta vad du tagit.


Om du har glömt att ta Ramipril Stada


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Ramipril Stada och uppsök omdelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:


Berätta omdelbart för din läkare om du upplever att du fått:


Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Ökad solkänslighet


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ramipril Stada ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumet som anges på blisterförpackningen, burken och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25C.

Blisterförpackning: Förvaras i originalförpackningen.

Plastburk: Tillslut burken väl.

Håll burken väl försluten.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ramipril 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg.

- Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat,

kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse (majs) och natriumstearylfumarat.

- 2,5 mg tabletterna innehåller också gul järnoxid (E 172). 5 mg tabletterna innehåller

också gul järnoxid (E 172) och röd järnoxid (E 172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Förpackningsstorlekar

Blisterförpackningar: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100 och 105 tabletter.

Plastburkar: 100 och 500 tabletter (sjukhusförpackning).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Tillverkare:

Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta

Sanico N.V., Industriezone IV, Veejijk 59, 2300 Turnhout, Belgien

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irland


Lokal företrädare


STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-09-15


Denna bipacksedel innehåller inte all information om ditt läkemedel. Om du har några frågor eller är osäker på något, fråga din läkare eller apotekspersonal.