iMeds.se

Ramipril Teva

Information för alternativet: Ramipril Teva 10 Mg Tablett, Ramipril Teva 2,5 Mg Tablett, Ramipril Teva 5 Mg Tablett, Ramipril Teva 1,25 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedeln: Information till patienten


Ramipril Teva 1,25 mg tabletter

Ramipril Teva 2,5 mg tabletter

Ramipril Teva 5 mg tabletter

Ramipril Teva 10 mg tabletter


ramipril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ramipril Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Teva

3. Hur du tar Ramipril Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ramipril Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ramipril Teva är och vad det användsför


Ramipril Teva innehåller ett läkemedel som kallas ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme hämmare).


Ramipril Teva verkar genom att:


Ramipril Teva kan användas:


Ramipril som finns i Ramipril Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril Teva


Ta inte Ramipril Teva:

om du är allergisk mot ramipril, mot någon annan ACE-hämmare, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt ansikte, läppar, hals eller tunga


Ta inte Ramipril Teva om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril Teva.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril Teva:

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.
Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril Teva”


Barn och ungdomar

Ramipril Tevarekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder då säkerhet och effekt av Ramipril Teva till barn ännu inte har fastställts.


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Teva.


Andra läkemedel och Ramipril Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Ramipril Teva kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril Teva verkar.


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril Teva fungerar sämre:


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril Teva:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril Teva” och ”Varningar och försiktighet”)


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril Teva:


Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril Teva.


Ramipril Teva med mat och alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Du bör inte ta Ramipril Teva under de första 12 veckorna av graviditeten och du får inte ta det alls efter den 13:e graviditetsveckan eftersom det eventuellt kan orsaka allvarliga fosterskador. Tala genast om för din läkare om du blir gravid under behandling med Ramipril Teva. Ett byte till en lämplig alternativ behandling bör göras före en planerad graviditet.


Amning

Du bör inte ta Ramipril Teva när du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril Teva. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril Teva eller om du börjar ta en högre dos. Om detta händer, kör inte bil och använd inte några verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ramipril Teva innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Ramipril Teva


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering


Vilken dos man ska ta

Behandling av högt blodtryck:

För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke:

För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem:

Behandling av hjärtsvikt:

Behandling efter hjärtinfarkt:

Äldre:

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandlig i en långsammare takt.


Om du har tagit för stor mängd av Ramipril Teva

Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren ska veta vad du tagit.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Ramipril Teva


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Ramipril Teva och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:


Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:


Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.


Vanliga:(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Huvudvärk eller trötthet


Mindre vanliga:(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)


Sällsynta:(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):


Mycket sällsynta:(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

Ökad solkänslighet


Har rapporterats: (förekommer hos ett okänt antal användare)

Koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper, förvirring och anfall som kan vara orsakat av inadekvat ADH (antidiuretiskt hormon)-sekretion. Om du får dessa symptom ska du snarast möjligt kontakta din läkare.


Övriga rapporterade biverkningar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26, 751 03 Uppsala.

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Ramipril Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen eller blisterförpackningen efter Utg. Dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är ramipril.

1,25 mg

Varje tablett innehåller 1,25 mg ramipril.

2,5 mg

Varje tablett innehåller 2,5 mg ramipril.

5 mg

Varje tablett innehåller 5 mg ramipril.

10 mg

Varje tablett innehåller 10 mg ramipril.


Övriga innehållsämnen är

1,25 mg

Natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse (från majsstärkelse), natriumstearylfumarat, gul järnoxid (E172).

2,5 mg

Natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse (från majsstärkelse), natriumstearylfumarat, gul järnoxid (E172).

5 mg

Natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse (från majsstärkelse), natriumstearylfumarat, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

10 mg

Natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse (från majsstärkelse), natriumstearylfumarat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletter:

1,25 mg

Gula, avlånga, biplana tabletter, 8,0 mm x 4,0 mm.

2,5 mg

Gula, kapselformade, odragerade, platta tabletter, 10,0 x 5,0 mm med en skåra på ena sidan samt på sidoväggarna, märkta R2.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

5 mg

Rosa, kapselformade, odragerade, platta tabletter, 8,8 x 4,4 mm, med en skåra på ena sidan samt på sidoväggarna, märkta R3.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

10 mg

Vita till benvita, kapselformade, odragerade, platta tabletter, 11,0 x 5,5 mm, med en skåra på ena sidan och sidoväggarna, märkta R4.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Blisterförpackningar (OPA/Al/PVC – Al)

Förpackningar med 7, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 50x1 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

SE-251 10 Helsingborg


Tillverkare

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-07-27

8