iMeds.se

Rapydan

Document: Rapydan medicated patch PL change

Bipacksedel: information till användaren


Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster


Lidokain/Tetrakain


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Rapydan är och vad det används för

2. Innan du använder Rapydan

3. Hur du använder Rapydan

4. Eventuella biverkningar

5 Hur Rapydan ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. Vad Rapydan är och vad det används för


Rapydan innehåller två lokalbedövningsmedel – lidokain och tetrakain. De används för att bedöva ett litet område av huden före ett ingrepp som kan komma att göra ont, som till exempel nålstick eller ytliga kirurgiska ingrepp.


2. Innan du använder Rapydan


Använd inte Rapydan

- om du är allergisk(överkänslig) mot lidokain eller tetrakain, mot natriumborat eller något av övriga innehållsämnen i Rapydan (se avsnitt 6).

- om du är allergisk(överkänslig) mot andra lokalbedövningsmedel.

- om du är allergisk(överkänslig) mot paraaminobensoesyra, eftersom kroppen bryter ned tetrakain till denna substans.


Använd inte Rapydan på irriterad eller skadad hud eller på slemhinnor, t.ex. inuti munnen eller näsan.


Var särskilt försiktig med Rapydan

Rådgör med läkare eller apotekspersonal


Rapydan ska användas med försiktighet i närheten av ögonen. Om Rapydan kommer i kontakt med ögonen ska ögonen omedelbart sköljas med vatten eller med natriumkloridlösning och ögonen skyddas tills känseln återkommer.


Rapydan innehåller en värmeavgivande komponent som kan nå en maximal temperatur på upp till 40°C, med en medeltemperatur på 26–30°C.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Risken för biverkningar ökar om Rapydan används samtidigt med vissa andra läkemedel, t.ex.


Graviditet och amning

Läkaren avgör om du kan använda Rapydan under graviditet och amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Rapydan påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Rapydan

Rapydan innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216) som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


3. Hur du använder Rapydan


Använd alltid Rapydan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rapydan appliceras på ren och torr hud under 30 minuter. För utförliga instruktioner, se ”Bruksanvisning” nedani denna bipacksedel.


Rapydan ska användas omedelbart efter att påsen har öppnats. Rapydan är endast avsedd för engångsbruk.


Rapydan innehåller dessutom en värmekomponent (CHADD värmekapsel) som höjer hudens temperatur något (se avsnitt 2, Innan du använder Rapydan). Värmekomponenten behöver syre för att fungera och därför är plåstret förpackat i en lufttät påse. Detta betyder att plåstret måste användas omedelbart när påsen öppnats eftersom det långsamt börjar värmas upp. Det är viktigt att du inte öppnar påsen förrän du är klar att använda det medicinska plåstret.


Rapydan ska inte användas under ocklusivförband på grund av plåstrets värmeavgivande egenskaper.


Vuxna

1 eller högst 4 plåster samtidigt. Använd inte fler än 4 plåster per dygn.


Barn och ungdomar (äldre än 3 år):

1 eller högst 2 plåster samtidigt. Använd inte fler än 2 plåster till ett barn per dygn.


Ska inte användas till barn under 3 år.


BRUKSANVISNING

Se till att huden är ren och torr.

Öppna påsen av värmeförseglad film och ta ut plåstret.

Ta bort plastbrickan från plåstret. Vidrör inte det runda vita fältet som innehåller de aktiva substanserna.

Applicera plåstret så att det runda vita fältet med den aktiva substansen täcker det område som ska behandlas.

Tryck endast fast plåstret runt kanterna och se till att det sluter tätt mot huden.

Tryck försiktigt på mitten av plåstret för att se till att läkemedlen kommer i kontakt med huden.

Ta tid på appliceringen. Rapydan måste sitta på i 30 minuter innan någon behandling kan genomföras. Försiktighet bör iakttas så att det medicinska plåstret inte ramlar av under den här tiden.

Ta bort plåstret och rengör området noggrant före ingreppet. Om plåstret appliceras inför ett ingrepp som en läkare ska göra, låt läkaren ta bort plåstret om du inte fått andra anvisningar.


När Rapydan tagits bort

Rapydan bedövar det behandlade hudområdet så att känseln minskar. För att undvika oavsiktlig skada ska du vara noga med att inte klia eller gnida på det bedövade området eller vidröra mycket varma eller kalla ytor förrän känseln återkommit helt.


Om du har använt för stor mängd av Rapydan

Om plåstret får sitta kvar på huden längre än vad som rekommenderas, eller om fler plåster används än vad som rekommenderas, så ökar risken för allvarliga biverkningar.


Överdosering vid normal användning av Rapydan är inte sannolik. Om du ändå fått i dig för stor mängd aktiva substanser eller om t.ex. ett barn fått i sig de aktiva substanserna av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Rapydan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Plåstret kan orsaka allergiska (anafylaktoida) reaktioner, t.ex. hudutslag, svullnad och andningssvårigheter. Om du får någon av ovanstående biverkningar måste du omedelbart ta bort plåstret och kontakta läkare.


De flesta biverkningarna är lokala och uppträder på den plats där plåstret har suttit. De är i allmänhet milda och övergående och upphör efter avslutad behandling.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar besvärar dig.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter):


Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 behandlade patienter)

hudutslag


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 behandlade patienter)


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 behandlade patienter)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare ellerapotekspersonal.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Rapydan ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP.


Förvaras vid högst 25C.


Använd inte Rapydan om du kan se att förpackningen är skadad på något sätt.


Använt plåster ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och kasseras på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt plåstret. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Oanvänt läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningens innehåll

Ovalt, ljusbrunt medicinskt plåster (ungefärlig storlek: 8,5 cm x 6,0 cm) med en avtagbar ogenomskinlig plastbricka.


Plåstren är förpackade ett och ett i en skyddspåse (polyester/aluminium/polytenlaminat).

Förpackningsstorlekar: 1, 2, 5, 10, 25 eller 50 plåster.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederländerna


Tillverkare

Eurocept BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederländerna


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Namn på medlemsstat

Läkemedlets namn

Belgien/ Luxemburg

Rapydan® 70 mg/70 mg emplâtre médicamenteux

Rapydan® 70 mg/70 mg medicinale pleister

Rapydan® 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster

Danmark

Ralydan 70 mg/70 mg medicinsk plaster

Grekland

Rapydan 70mg/70mg φαρμακούχο έμπλαστρο

Irland / Storbritannien

Rapydan 70/70 mg medicated plaster

Italien

Ralydan 70 mg/70 mg cerotto medicato

Nederländerna

Rapydan 70 mg/70 mg medicinale pleister

Norge

Rapydan 70 mg/70 mg medisinert plaster

Österrike / Tyskland

Rapydan 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster

Polen

Rapydan: 70 mg + 70 mg plaster leczniczy

Portugal

Rapydan 70mg/70mg, emplastro medicamentoso

Sverige

Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster

Ungern

Velocaine 70 mg/70 mg gyógyszeres tapasz


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-12-10

Page 5 of 5