iMeds.se

Rasagilin Stada


Bipacksedel: Information till användaren


Rasagilin STADA 1 mg tabletter


rasagilin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Rasagilin Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Rasagilin Stada

3. Hur du tar Rasagilin Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Rasagilin Stada ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Rasagilin Stada är och vad det används för


Rasagilin Stada används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).


Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll. Rasagilin Stadahjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.


Rasagilin som finns i Rasagilin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Rasagilin Stada


Ta inte Rasagilin Stada:


Ta inte följande läkemedel samtidigt som Rasagilin Stada:

Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagilin Stada -behandling innan du börjar behandling med MAO-hämmare eller petidin.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rasagilin Stada


Barn och ungdomar

Rasagilin Stada rekommenderas inte för användning under 18 års ålder.


Andra läkemedel och Rasagilin Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eller om du röker eller planerar att sluta röka.


Rådfråga din läkare innan du tar Rasagilin Stada tillsammans med något av följande läkemedel:


Användning av Rasagilin Stada tillsammans med antidepressiva läkemedel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas.


Om du börjar behandling med Rasagilin Stada bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin.


Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta åtminstone 14 dagar efter avslutad Rasagilin Stada -behandling.


Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar Rasagilin Stada och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom, har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen.


Rasagilin Stada med mat

Rasagilin Stada kan tas med eller utan mat.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier avseende påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts. Rådfråga din läkare före hantering av maskiner eller motorfordon.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Rasagilin Stada


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är av Rasagilin Stada är 1 tablett på 1 mg dagligen, intas via munnen. Rasagilin Stada kan tas med eller utan föda.


Om du har tagit för stor mängd av Rasagilin Stada

Om du tror att du har tagit för många Rasagilin Stada-tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller

apotekspersonalen. Ta med kartongen eller burken med Rasagilin Stada för att visa din läkare eller

apotekspersonalen.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Gör detta även om du/barnet inte märker några symtom.


Om du har glömt att ta Rasagilin Stada

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.


Om du slutar att ta Rasagilin Stada

Sluta inte att ta Rasagilin Stada utan att först ha pratat med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats i placebokontrollerade kliniska studier:


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Dessutom har hudcancer rapporterats för cirka 1 % av patienterna i de placebokontrollerade vetenskapliga studierna. Dock pekar vetenskapliga bevis på att Parkinsons sjukdom, och inte något särskilt läkemedel, är förknippat med en högre risk för hudcancer (inte endast malignt melanom). Du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.


Parkinsons sjukdom förknippas med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter efter introduktion på marknaden har dessa symtom också setts hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med rasagilin.


Det har förekommit fall där patienter som tar en eller flera läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte lyckats motstå impulser, drifter eller lockelser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dem själva eller för andra. Dessa handlingar kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar rasagilin och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har följande observerats:


Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symtom; för att diskutera sätt att hantera eller reducera dessa symtom.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare,eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Rasagilin Stada ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rasagilin Stada är vita runda, biplana tabletter.


Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar med 28 eller 112 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Alternativ tillverkare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2430 Herlev

Danmark


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2430 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-01-14


1