iMeds.se

Rasagiline Accord

Bipacksedel: Information till användaren


Rasagiline Accord 1 mg tabletter

rasagilin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Rasagiline Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Accord

Hur du tar Rasagiline Accord

Eventuella biverkningar

Hur Rasagiline Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Rasagiline Accord är och vad det används för


Rasagiline Accord används för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas med eller utan levodopa (ett annat läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom).


Vid Parkinsons sjukdom är det brist på celler som producerar dopamin i hjärnan. Dopamin är en substans i hjärnan involverad i rörelsekontroll.Rasagiline Accord hjälper till att öka och bibehålla nivåer av dopamin i hjärnan.


Rasagilin som finns i Rasagiline Accordkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks-eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Rasagiline Accord


Ta inte Rasagiline Accord


Ta inteföljande läkemedel samtidigt med Rasagiline Accord:

Du måste vänta minst 14 dagar efter att du slutat med Rasagiline Accord‑behandling innan du börjar behandling med MAO‑hämmare eller petidin.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rasagiline Accord


Barn och ungdomar

Rasagiline Accord rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 års ålder.


Andra läkemedel och Rasagiline Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eller om du röker eller planerar att sluta röka.


Rådfråga läkare innan du tar Rasagiline Accord tillsammans med något av följande läkemedel:


Användning av Rasagiline Accord tillsammans med antidepressiva medel som innehåller fluoxetin eller fluvoxamin bör undvikas. Om du börjar behandling med Rasagiline Accord bör du vänta åtminstone fem veckor efter avslutad behandling med fluoxetin. Om du börjar behandling med fluoxetin eller fluvoxamin bör du vänta minst 14 dagar efter avslutad Rasagiline Accord‑ behandling.


Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar ett ovanligt beteende där du inte kan motstå impulser, drifter eller frestelser att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning. Hos patienter som tar rasagilin och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har tvångsmässigt beteende, tvångstankar, spelberoende, överdrivet spenderande, impulsivt beteende och en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor observerats. Din läkare kan behöva justera din dos eller avsluta behandlingen.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier avseende påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Hur du tar Rasagiline Accord


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos av Rasagiline Accord är 1 tablett på 1 mg dagligen, intas via munnen.

Rasagiline Accord kan tas med eller utan föda.


Om du har tagit för stor mängd av Rasagiline Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med kartongen med Rasagiline Accord för att visa läkaren eller apotekspersonalen.


Om du har glömt att ta Rasagiline Accord

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt, när det är dags att ta den.


Om du slutar att ta Rasagiline Accord

Sluta inte att ta Rasagiline Accord utan att först ha pratat med läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats i placebokontrollerade kliniska studier:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Dessutom har hudcancer rapporterats för cirka 1 % av patienterna i de placebokontrollerade kliniska studierna. Dock pekar vetenskapliga bevis på att Parkinsons sjukdom, och inte något särskilt läkemedel, är förknippat med en högre risk för hudcancer (inte endast malignt melanom). Du bör tala med din läkare om alla misstänkta hudförändringar.


Parkinsons sjukdom förknippas med symtom som hallucinationer och konfusion. Från erfarenheter efter introduktion på marknaden har dessa symtom också observerats hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlats med Rasagiline Accord.


Det har förekommit fall där patienter som tar ett eller flera läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte har lyckats motstå impulser, drifter eller lockelser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dem själva eller för andra. Dessa handlingar kallas impulskontrollstörningar. Hos patienter som tar Rasagiline Accord och/eller andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom har följande observerats:


Tala om för läkaren om du upplever något av dessa symtom för att diskutera sätt att hantera eller reducera dessa symtom.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Hur Rasagiline Accord ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg dat., eller på burken och blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rasagiline Accord tabletter är vita till benvita, runda, platta tabletter med fasad kant (6,5 mm).


Förpackningsstorlekar med 7, 10, 28, 30,60, 100 eller 112 tabletter i blister.

Förpackningsstorlekar med 30 tabletter i tablettburk med barnskyddande skruvlock innehållande torkmedel (kiselgel). Torkmedlet ska inte sväljas.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien


Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17 Athinon Street, Ergates Industrial Area

2643 Ergates Nicosia, Cypern


Iberfar – Indústria Farmaĉeutica, S.A.

Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123

Queluz de Baixo, Barcarena 2745-557, Portugal


Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A.

Av. das Indústrias – Alto do Colaride, Agualva 2735-213 Cacém, Portugal


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-12-16