iMeds.se

Replens

Läkemedelsverket 2011-03-23

Produktresumé

Läkemedlets Namn

Replens vaginalgel

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

En dos à 2,5 g innehåller renat vatten 1970,5 mg.


Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Läkemedelsform

Vaginalgel


pH = 2,5 – 3,5.

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Symtomatisk behandling av vaginal torrhet hos postmenopausala kvinnor.

Dosering och administreringssätt

Innehållet i en applikator (2,5 g) införs i slidan tre gånger per vecka, företrädesvis på morgonen. Replens skall ej ges på varandra följande dagar.


Om besvären kvarstår efter 3 månaders behandling bör läkare kontaktas för råd.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot aktivt innehållsämne eller mot något hjälpämne..

Samtidig användning av intravaginalt applicerade läkemedel.

Varningar och försiktighetsmått

Inga särskilda.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har inte genomförts.

Graviditet och amning

Skall ej användas under graviditet eller perioden strax efter partum.


Reproduktionsstudier har ej genomförts. Erfarenhet från gravida eller ammande kvinnor saknas.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Replens påverkar ej förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sällsynta (< 1/1000): Vita flytningar.

Klåda och irritation har rapporterats, vilket också kan häröra från det behandlade tillståndet.

Överdosering

Replens har inga toxiska effekter och någon risk för överdosering anses inte föreligga.

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel i gynekologisk praxis

ATC-kod: G02CX00


Replens innehåller inte hormoner och har till skillnad från östrogener ingen korrigerande effekt på postmenopausal östrogenbrist i vaginalepitelet. Den har enbart lokal och symtomatisk effekt vid behandling av vaginal torrhet.


Resultat från kliniska prövningar antyder att en månads behandling behövs för att uppnå effekt.


In vitro test har inte visat någon spermiedödande effekt av Replens på spermier från människa. Replens påverkar ej spermiens motilitet eller livsduglighet.


Inkompatibilitet mellan Replens och kondomer eller pessar har ej påvisats.

Farmakokinetiska uppgifter

Det aktiva ämnet är vatten. Farmakokinetiska studier är därför inte nödvändiga.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier på kronisk toxicitet, mutagenicitet eller carcinogenicitet har inte gjorts.

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Polykarbofil

Glycerol

Lättflytande paraffin

Mättade palmoljeglycerider

Carbomer 974P

Sorbinsyra

Natriumhydroxid


Rent vatten är inneslutet i en polymermatrix som fäster vid slemhinnan. Polymermatrixen (polykarbofil) ger en fuktig hinna i slidan och vatten diffunderar till den underliggande slemhinnan.

Inkompatibilitet

Ej relevant.

Hållbarhet

3 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25C.

Förpackningstyp och innehåll

Engångsapplikator med hatt av vit polyetylen. Varje applikator innehåller 5,9 g gel och ger

2,5 g gel. Applikatorerna är individuellt förpackade och förseglade i aluminiumfolie och levereras i kartonger innehållande 10 st.

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

Medlite A/S

Postboks 288

N-3081 Holmestrand

Norge

Nummer på godkännande för försäljning

13510

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

1997-09-19/2007-09-19

Datum för Översyn av Produktresumén

2011-03-23