iMeds.se

Valaciclovir Actavis

Läkemedelsverket 2013-10-15

Bipacksedel: Information till användaren


Valaciclovir Actavis250 mg filmdragerade tabletter

Valaciclovir Actavis 500 mg filmdragerade tabletter

Valaciclovir Actavis 1000 mg filmdragerade tabletter

valaciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Valaciclovir Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valaciclovir Actavis

3. Hur du tar Valaciclovir Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valaciclovir Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valaciclovir Actavis är och vad det används för


Valaciclovir Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala medel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).


Valaciclovir Actavis kan användas till att:


Valaciklovirsom finns i Valaciclovir Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valaciclovir Actavis


Ta inte Valaciclovir Actavis


Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Actavis:


Om du är osäker om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Actavis.


Förhindra överföring av genital herpes till andra

Om du tar Valaciclovir Actavis för att behandla eller förebygga genital herpes, eller om du tidigare har haft genital herpes, ska du ändå tillämpa säker sex vilket innebär användning av kondom. Det är viktigt för att förhindra att du smittar andra. Du bör inte ha sex om du har genitala sår eller blåsor.


Andra läkemedel och Valaciclovir Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel som påverkar njurarna. Dessa omfattar aminoglykosid, organiska platinumföreningar, jodbehandlade kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.


Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel när du tar Valaciclovir Actavis för behandling av bältros eller efter en organtransplantation.


Graviditet och amning

Valaciclovir Actavis rekommenderas normalt inte till användning under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid, ska du inte ta Valaciclovir Actavis utan att ha rådfrågat läkare. Din läkare kommer då att överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valaciclovir Actavis under tiden du är gravid eller ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valaciclovir Actavis kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga.

Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida inte du är säker på att du är opåverkad.


3. Hur du tar Valaciclovir Actavis


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.


Behandling av bältros


Behandling av munsår


Behandling av HSV-hudinfektioner eller genital herpes


Som hjälp för att förhindra HSV-infektioner från att komma tillbaka efter att du har haft dem

För att förhindra dig från att bli infekterad med CMV (Cytomegalovirus)

Din läkare kan justera din dos av Valaciclovir Actavis:

Tala med din läkare innan du tar Valaciclovir Actavis om något av ovanstående gäller dig.


Ta detta läkemedel


Personer äldre än 65 år eller personer med njurproblem

Under tiden du tar Valaciclovir Actavis är det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet under dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer att kontrollera om du uppvisar på tecken på detta. Biverkningar från nervsystemet kan vara att man känner sig förvirrad, upprörd, ovanligt sömnig eller dåsig.


Barn under 12 års ålder

Valaciclovir Actavis rekommenderas inte till barn under 12 år.


Om du tar tagit för stor mängd Valaciclovir Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Valaciclovir Actavis är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd. Om du tar för många tabletter kan du må illa, kräkas, bli förvirrad, upprörd eller ovanligt sömnig. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har tagit för mycket Valaciclovir Actavis. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


Om du har glömt att ta Valaciclovir Actavis


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på:

svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Dessa är sällsynta hos de som tar Valaciclovir Actavis. Snabb utveckling av symtom som:

  • rodnad, kliande hudutslag

  • svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, vilket medför andningssvårigheter (angioödem)

  • blodtrycksfall som leder till kollaps.

    Om du får en allergisk reaktion, sluta med Valaciclovir Actavis och uppsök läkare omgående.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk


Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

  • förvirring

  • hallucinationer (ser eller hör saker som inte finns)

  • dåsighet

  • tremor (darrning)

  • känsla av upprördhet.


Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Actavis doser, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Actavis sätts ut eller när dosen sänks.


Andra mindre vanliga biverkningar:


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare)


Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Actavis doser, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Actavis sätts ut eller när dosen sänks.


Andra sällsynta biverkningar:

njurproblem vilket yttrar sig som att du kissar liten eller ingen mängd urin.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Valaciclovir Actavis ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är valaciklovir. En tablett innehåller 250 mg, 500 mg eller 1000 mg valaciklovir (som valaciklovirhydrokloridmonohydrat).


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Magnesiumstearat


Filmdragering (opadry vit Y-5-7068)

Hypromellos

Hydroxypropylcellulosa

Titandioxid (E171)

Makrogol 400.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valaciclovir Actavis är ovala, vita, bikonvexa och filmdragerade tabletter med följande märkning:

250 mg tabletter: 13,8 x 6,9 mm präglade med VC1 på ena sidan.

500 mg tabletter: 17,6 x 8,8 mm präglade med VC2 på ena sidan.

1000 mg tabletter: 22,0 x 11,0 mm präglade med VC3 på ena sidan.


PVC/aluminium-blister

Förpackningsstorlekar (blister): 10, 20, 21, 24, 30, 42, 60, 90 filmdragerade tabletter.


HDPE-burkar med förslutbart LDPE-lock.

Förpackningsstorlekar (burkar): 10, 30, 100, 250 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-10-15

6