iMeds.se

Valaciclovir Amneal

Läkemedelsverket 2014-11-19

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Valaciclovir Amneal 500 mg filmdragerade tabletter


valaciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Valaciclovir Amneal är och vad det används för

Innan du tar Valaciclovir Amneal

Hur du ska ta Valaciclovir Amneal

Eventuella biverkningar

Hur Valaciclovir Amneal ska förvaras

Övriga upplysningar


1. VAD VALACICLOVIR AMNEAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Valaciclovir Amneal tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirusmedel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virustyperna herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).


Valaciclovir Amneal används för att:


Valaciklovir som finns i Valaciclovir Amneal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR VALACICLOVIR AMNEAL


TA INTE Valaciclovir Amneal:

om du är allergisk (överkänslig) mot valaciklovir eller aciklovir eller mot något av övriga innehållsämnen i Valaciclovir Amneal (se avsnitt 6).

Ta inte Valaciclovir Amneal om detta gäller dig. Om du inte är säker, tala med din läkare eller med apotekspersonalen innan du tar Valaciclovir Amneal.


Var särskilt försiktig med Valaciclovir Amneal

Kontrollera med din läkare eller med apotekspersonalen innan du tar Valaciclovir Amneal:


Om du inte är säker på att ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller med apotekspersonalen innan du tar Valaciclovir Amneal.


Undvik att överföra könsherpes till andra människor

Om du tar Valaciclovir Amneal för att behandla eller förebygga könsherpes eller om du tidigare har haft könsherpes ska du fortsätta med säker sex, och använda kondom. Detta är viktigt för att förhindra överföring av infektionen till andra människor. Du ska inte ha sex om du har sår eller blåsor på könsorganen.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar några andra läkemedel som kan påverka njurarna. Som exempel kan nämnas: aminoglykosider, organoplatiner, kontrastmedel med jod, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.


Tala alltid med läkare eller apotekspersonal om dina andra läkemedel om du tar Valaciclovir Amneal för behandling av bältros eller om du har genomgått en organtransplantation.


Graviditet och amning

Valaciclovir Amneal rekommenderas vanligen inte under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara det eller om du planerar att bli gravid, ta inte Valaciclovir Amneal utan att först kontrollera med din läkare. Läkaren kommer att väga nyttan för dig mot risken för barnet av att ta Valaciclovir Amneal under graviditeten eller amningen.


Körförmåga och användning av maskiner

Valaciclovir Amneal kan orsaka biverkningar som påverkar din förmåga att köra bil.

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner, såvida du inte är säker på att du inte är påverkad.


Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR VALACICLOVIR AMNEAL


Ta alltid Valaciclovir Amneal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vilken dos du ska ta beror på varför din läkare har ordinerat Valaciclovir Amneal till dig. Läkaren går igenom detta med dig.


Behandling av bältros


Behandling av munsår


Behandling av HSV-infektioner i huden och könsherpes


Som förebyggande behandling för att förhindra att HSV-infektionen kommer tillbaka


För att förhindra infektion av CMV (Cytomegalovirus)


Din läkare kan justera dosen av Valaciclovir Amneal

Tala med din läkare innan du tar Valaciclovir Amneal om något av ovanstående gäller för dig.


Intag av detta läkemedel


Personer över 65 år eller personer med njurproblem

Det är mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet under dagen när du behandlas med Valaciclovir Amneal.Då minskar biverkningarna som kan påverka njurar eller nervsystem. Din läkare kommer att kontrollera dig noggrant för tecken på sådana biverkningar. Biverkningar på nervsystemet kan vara t.ex. förvirring eller upprördhet eller onormal sömnighet eller dåsighet.


Om du har tagit för stor mängd av Valaciclovir Amneal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Ta med dig läkemedelsförpackningen.

Valaciclovir Amneal är i allmänhet inte skadligt, såvida du inte tar för mycket i flera dagar. Om du tar för många tabletter kan du känna dig sjuk, kräkas eller bli förvirrad, upprörd eller ovanligt sömnig.


Om du har glömt att ta Valaciclovir Amneal


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan ValaciclovirAmnealorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel:


Tillstånd som du behöver ha uppsikt på

svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Detta är sällsynt hos personer som tar Valaciclovir Amneal. Snabb utveckling av symtom som t.ex.:

Om du har fått en allergisk reaktion, sluta då ta Valaciclovir Amneal och sök genast läkare.


Mycket vanliga biverkningar(uppträder hos fler än 1 av 10)

huvudvärk.


Vanliga biverkningar(uppträder hos upp till 1 av 10)


Mindre vanliga biverkningar (uppträder hos upp till 1 av 100)


Dessa biverkningar på nervsystemet uppträder i allmänhet hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos patienter som har genomgått organtransplantation och som tar höga doser (8 g eller mer) av Valaciclovir Amneal varje dag. De blir i allmänhet bättre när behandlingen med Valaciclovir Amneal avslutas eller om dosen minskas.


Andra mindre vanliga biverkningar


Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig vid blodprovstagning


Sällsynta biverkningar (uppträder hos upp till 1 av 1000)


Dessa biverkningar på nervsystemet uppträder i allmänhet hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos patienter som har genomgått organtransplantation och som tar höga doser (8 g eller mer) av Valaciclovir Amneal varje dag. De blir i allmänhet bättre när behandlingen med Valaciclovir Amneal avslutas eller om dosen minskas.


Andra sällsynta biverkningar

njurproblem, t.ex. du kissar lite eller inte alls


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR VALACICLOVIR AMNEAL SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen, burken och kartongen efter EXP alternativt Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är valaciklovir.

Varje filmdragerad tablett om 500 mg innehåller 500 mg valaciklovir (som valaciklovirhydrokloridhydrat).


- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon (Typ A), povidon K90, magnesiumstearat, Opadry blå 13B50578 (hypromellos, indigokarmin aluminiumlack (E132), titandioxid (E171), makrogol 400, polysorbat).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.


Valaciclovir Amneal 500 mg filmdragerad tablett

Blå, filmdragerad, kapselformad tablett med en skåra på båda sidorna, präglad med ”F” på den ena sidan samt ”9” och ”3” på den andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika halvor.


Valaciclovir Amneal filmdragerade tabletter finns i blisterförpackning i klar PVC/PVdC aluminiumfolie eller HDPE-burk.


Blisterförpackning:

5, 10, 21, 24, 30, 42, 50, 90 och 112 tabletter


Burk:

30 och 500 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Amneal Pharma Europe Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland


Representant:

Amneal Nordic ApS

Kanalholmen 14-18

2650 Hvidovre

Danmark


Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate,

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000

Malta


Denna bipacksedel godkändes senast

2014-11-19

6