iMeds.se

Valaciclovir Bluefish

Information för alternativet: Valaciclovir Bluefish 500 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ


Bipacksedel :information till användaren


Valaciclovir Bluefish 500 mg filmdragerade tabletter

valaciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valaciclovir Bluefish är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valaciclovir Bluefish

3. Hur du tar Valaciclovir Bluefish

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valaciclovir Bluefish ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga övriga upplysningar1. Vad valaciclovir Bluefish är och vad det används för


Valaciclovir Bluefish tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala medel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).


Valaciclovir Bluefish kan används till:


Valaciklovir som finns i Valaciclovir Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valaciclovir Bluefish


Ta inte Valaciclovir Bluefish:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Valaciclovir Bluefish:


Om du är osäker om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Bluefish.


Förhindra överföring av genital herpes till andra

Om du tar Valaciclovir för att behandla eller förebygga genital herpes, eller om du tidigare har haft genital herpes, ska du ändå tillämpa säker sex vilket innebär användning av kondom. Det är viktigt för att förhindra att du smittar andra. Du bör inte ha sex om du har genitala sår eller blåsor.


Andra läkemedel och Valaciclovir Bluefish

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel som påverkar njurarna. Dessa omfattar aminoglykosid, organiska platinumföreningar, jodbehandlade kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.


Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel när du tar Valaciclovir Bluefish för behandling av bältros eller efter en organtransplantation.


Graviditet, amning och fertilitet

Valaciclovir Bluefishrekommenderas normalt inte till användning under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer då att överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valaciclovir Bluefish under tiden du är gravid eller ammar.


Körförmåga och användning av maskiner:

Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valaciclovir Bluefish kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga.

Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida inte du är säker på att du är opåverkad.


3. Hur du tar Valaciclovir Bluefish


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandling av bältros


Behandling av munsår


Behandling av HSV-hudinfektioner eller genital herpes


För att förhindra dig från att bli infekterad med CMV (Cytomegalovirus)

Din läkare kan justera din dos av Valaciclovir Bluefish:

Tala med din läkare innan du tar Valaciclovir Bluefish om något av ovanstående gäller dig.


Ta detta läkemedel


Personer äldre än 65 år eller personer med njurproblem

Under tiden du tar Valaciclovir Bluefish är detmycket viktigt att du dricker vatten regelbundetunder dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer att kontrollera om du uppvisar på tecken på detta. Biverkningar från nervsystemet kan vara att man känner sig förvirrad, upprörd, ovanligt sömnig eller dåsig.


Om du har tagit för stor mängd av Valaciclovir Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Valaciclovir Bluefish är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd. Om du tar för många tabletter kan du må illa, kräkas, bli förvirrad, upprörd eller ovanligt sömnig. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har tagit för mycket Valaciclovir Bluefish. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


Om du har glömt att ta Valaciclovir Bluefish


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på:

svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Dessa är sällsynta hos de som tar Valaciclovir Bluefish. Snabb utveckling av symtom som:

  • rodnad, kliande hudutslag

  • svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, vilket medför andningssvårigheter (angioödem)

  • blodtrycksfall som leder till kollaps

    Om du får en allergisk reaktion, sluta med Valaciclovir Bluefish och uppsök läkare omgående.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Bluefish doser, dvs. 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Bluefish sätts ut eller när dosen sänks.


Andra mindre vanliga biverkningar:


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:


Sällsynta (kanförekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valaciclovir Bluefish doser, dvs. 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Bluefish sätts ut eller när dosen sänks.


Andra sällsynta biverkningar:

njurproblem vilket yttrar sig som att du kissar liten eller ingen mängd urin.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valaciclovir Bluefish ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är valaciklovir. Varje tablett innehåller 500 mg valaciklovir (valaciklovirhydroklormonohydrat).

De andra ingredienserna är magnesiumstearat, povidon, krospovidon, mikrokristallisk cellulosa, titandioxid, hypromellos, makragol 400 och polysorbat 80.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Sverige


Tillverkare

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

SverigeDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Medlemsland

Läkemedlets namn

The Netherlands (NL)

Valaciclovir Bluefish 500 mg filmomhulde tabletten

Austria (AT)

Valaciclovir Bluefish 500 mg Filmtabletten

Germany (DE)

Valaciclovir Bluefish 500 mg Filmtabletten

Denmark (DK)

Valaciclovir Bluefish

Finland (FI)

Valaciclovir Bluefish 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Valaciclovir Bluefish 500 mg filmdragerade tabletter

France (FR)

Valaciclovir Bluefish 500 mg comprimés peliculés

Ireland (IE)

Valaciclovir Bluefish 500 mg film-coated tablets

Norway (NO)

Valaciclovir Bluefish 500 mg film-coated tablets

Portugal (PT)

Valaciclovir Bluefish

Sweden (SE)

Valaciclovir Bluefish 500 mg filmdragerade tabletter


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-07-15


6