iMeds.se

Valaciclovir Mylan

Läkemedelsverket 2015-05-26

Bipacksedel: Information till användaren

Valaciclovir Mylan 500 mg filmdragerad tablett


valaciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valaciclovir Mylan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valaciclovir Mylan

3. Hur du tar Valaciclovir Mylan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valaciclovir Mylan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valaciclovir Mylan är och vad det används för


Valacilovir Mylan innehåller den aktiva substansen valaciklovirhydrokloridhydrat. Valaciclovir Mylantillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala medel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).


Valaciclovir Mylan kan användas till att:

Det används också för att hjälpa till att förhindra att dessa infektioner kommer tillbaka.


Valaciklovir som finns i Valaciclovir Mylankan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valaciclovir Mylan


Ta inte Valaciclovir Mylan

om du är allergisk mot valaciklovir eller aciklovir, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Mylan.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Mylan:


Om du är osäker om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Mylan.


Förhindra överföring av genital herpes till andra

Om du tar Valaciclovir Mylanför att behandla genital herpes, eller om du tidigare har haft genital herpes, ska du ändå tillämpa säker sex vilket innebär användning av kondom. Det är viktigt för att förhindra att du smittar andra. Du bör inte ha sex om du har genitala sår eller blåsor.


Barn under 12 år

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 12 år.


Andra läkemedel och Valaciclovir Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel som påverkar njurarna. Dessa omfattar aminoglykosid, organiska platinumföreningar, jodbehandlade kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.


Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel när du tar Valaciclovir Mylanför behandling av bältros eller efter en organtransplantation.


Graviditet och amning

Valaciclovir Mylan rekommenderas normalt inte till användning under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer då att överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valaciclovir Mylan under tiden du är gravid eller ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Valaciklovir kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga.

Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida inte du är säker på att du är opåverkad.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Valaciclovir Mylan


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.


Behandling av bältros


Behandling av munsår


Behandling av HSV-hudinfektioner eller genital herpes


Hjälpa till att förhindra HSV-infektioner från att återvända efter att du har haft dem

Den rekommenderade dosen är en 500 mg tablett en gång dagligen.

Vissa personer med ofta återkommande infektioner kan ha nytta av att ta en 250 mg tablett två gånger dagligen. För doser lägre än 500 mg, är Valaciclovir Mylan inte lämplig. Lägre styrkor av andra valaciklovir läkemedel finns tillgängliga. Din läkare kommer att rådge dig om detta.

Du bör ta Valaciclovir Mylan tills din läkare säger till dig att sluta.


För att förhindra dig från att bli infekterad med CMV (Cytomegalovirus)


Användning till barn under 12 år

Valaciklovir rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräcklig data angående säkerhet och effektivitet.


Din läkare kan justera din dos av Valaciclovir Mylan:

Tala med din läkare innan du tar Valaciclovir Mylan om något av ovanstående gäller dig.


Hur du tar läkemedlet


Äldre personer som är över 65 år eller har njurproblem.


Under tiden du tar Valaciclovir Mylanär det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet under dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer att kontrollera om du uppvisar på tecken på detta. Biverkningar från nervsystemet kan vara att man känner sig förvirrad, upprörd, ovanligt sömnig eller dåsig.


Om du har tagit för stor mängd av Valaciclovir Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.


Valaciclovir Mylan är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd. Om du tar för många tabletter kan du må illa, kräkas, bli förvirrad, upprörd eller ovanligt sömnig. Du kan se, känna eller höra saker som inte finns (hallucinationer), få njurproblem vilket yttrar sig som att du kissar liten eller ingen mängd urin eller förlorar medvetandet (koma). Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har tagit för mycket Valaciclovir Mylan. Ta läkemedelsförpackningen med dig.


Om du har glömt att ta Valaciclovir Mylan


Om du slutar att ta Valaciclovir Mylan

Sluta inte ta detta läkemedel utan att rådfråga din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar uppkommer oftast i början av behandlingen och blir mildare eller försvinner inom några få veckor. Ibland är det svårt att skilja mellan sjukdomens symtom och en biverkan.


Kontakta din läkare eller gå till närmaste sjukhusakutmottagning omedelbart om du tror att du har någon av följande biverkningar. Sluta ta det här läkemedlet.


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare)

svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Snabb utveckling av symtom som:


Ytterligare biverkningar


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk


Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):


Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga doser av valaciklovir, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Mylan sätts ut eller när dosen sänks.


Andra mindre vanliga biverkningar:


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):


Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre

eller hos organtransplanterade patienter som tar höga doser av valaciklovir, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Mylan sätts ut eller när dosen sänks.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Sverige:

Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala, webbplats: www.lakemedelsverket.se


Finland:

webbplats: www.fimea.fi, Säkerhetsoch utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, FI00034 Fimea


5. Hur Valaciclovir Mylan ska förvaras6. Förpackningans innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valaciclovir Mylan är vita till benvita, kapselformade, bikonvexa filmdragerade tabletter.


500 mg filmdragerade tabletter är märkta ”VC 500” på ena sidan och ”G” på den andra sidan

Valaciclovir Mylan finns tillgängligt i blisterförpackningar om 10, 21, 24, 30, 42, 60, 90, 100 och 112.

Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:


Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel: 08-555 227 50

Fax: 08-555 227 51

e-post: inform@mylan.se


Tillverkare:

McDermott Laboratories Ltd T/A Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komarom 2900, Ungern

Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire. EN6 1TL, Storbritannien


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för försäljning/det lokala ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

I Sverige: se ovan.

I Finland: Mylan Oy, Gårdsbrinken 1 A, 02240 Esbo. Telefon (09) 466 003.


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-05-26

6