iMeds.se

Valaciclovir Orion

Information för alternativet: Valaciclovir Orion 500 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Valaciclovir Orion film-coated tablet PL change

BIPACKSEDEL: information till användaren


Valaciclovir Orion 500 mg filmdragerade tabletter

Valaciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Valaciclovir Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valaciclovir Orion

3. Hur du tar Valaciclovir Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valaciclovir Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD Valaciclovir Orion ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Valaciclovir Orion är ett läkemedel mot virusinfektioner. Det verkar genom att döda eller hämma virusets förmåga att föröka sig, mot virusinfektioner orsakade av herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).

Valaciclovir Orion används för att:

Det används även förebyggande mot att dessa infektioner återkommer.


Valaciklovir som finns i Valaciclovir Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TARValaciclovir Orion


Ta inte Valaciclovir Orion


Varningar och försiktighet

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen före behandling med Valaciclovir Orion om du:

Är du osäkerpå om detta gäller dig tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Orion.


Förhindra överföring av könsherpes till andra

Om du tar Valaciclovir Orion för att behandla könsherpes eller om du tidigare har haft könsherpes ska du ha säkert sex, inklusive använda kondom. Detta är viktigt för att förhindra överföring av virus till din partner. Du ska undvika sex om du har sår eller blåsor på könsorganen.


Användning av andra läkemedel tillsammans med Valaciclovir Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något läkemedel som påverkar njurarna. Hit hör t ex aminoglykosid, platinainnehållande läkemedel, jodinnehållande kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.


Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal vilka andra läkemedel du använder när du behandlas med Valaciclovir Orion mot bältros eller efter organtransplantation.


Graviditet, amning och fertilitet

Valaciclovir Orion ska normalt inte användas under graviditet. Om du är eller tror du är gravid, eller planerar att bli gravid ta inte Valaciclovir Orion utan att rådfråga läkare. Din läkare kommer att väga fördelar med behandlingen mot eventulla risker för fostret om du tar Valaciclovir Orion under graviditet eller amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Valaciclovir Orion kan orsaka biverkningar som påverkar förmågan att köra bil. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever sådana biverkningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TARValaciclovir ORION


Ta alltid detta läkemedel enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen du ska ta beror på vad din läkare har förskrivit Valaciclovir Orion för. Läkaren diskuterar det med dig.


Behandling av bältros (herpes zoster):


Behandling av munsår:


Behandling av herpes simplex-virus (HSV) infektion av hud och könsherpes:


Förebyggande behandling av återkommande herpes simplex-virus (HSV) infektion:


Förebyggande behandling av cytomegalovirus (CMV) infektion och sjukdom:


Läkaren kan behöva anpassa dosen av Valaciclovir Orion om du:

Rådgör med din läkare innan du tar Valaciclovir Orion om något av detta berör dig.


Användning av detta läkemedel


Patienter över 65 år med nedsatt njurfunktion

Det är mycket viktigt att vid behandling med Valaciclovir Orion dricka vatten regelbundetunder dagen. Det lindrar biverkningar som kan påverka njurarna och nervsystemet. Din läkare undersöker dig regelbundet för tecken på sådana. Biverkningar från nervsystemet kan innebära förvirring eller upprördhet, eller känsla av ovanlig sömninghet eller dåsighet.


Om du har tagit för stor mängd av Valaciclovir Orion

Valaciklovir Orion är normalt inte skadligt om du inte tar för mycket under flera dagar. Tar du för stor mängd kan du uppleva illamående, kräkningar, förvirring, upprördhet eller ovanlig trötthet.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


Om du har glömt att ta Valaciclovir Orion


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånd du bör vara särskilt uppmärksam på

Svår allergisk reaktion (anafylaktisk chock) har rapporterats i sällsynta fall hos personer som tar Valaciclovir Orion. Tecken på detta kan vara plötslig uppkomst av följande symtom:

Om du får en allergisk reaktion sluta ta Valaciclovir Orion och kontakta läkare omedelbart.


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

huvudvärk.


Vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare)

Mindre vanliga(kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare)

Dessa biverkningar från nervsystemet uppkommer vanligtvis hos personer med nedsatt njurfunktion, hos äldre eller hos organtransplanterade personer som får doser om 8 g eller mer Valaciclovir Orion per dag. Vanligtvis blir det bättre om du slutar ta Valaciclovir Orion eller om dosen sänks.


Övriga mindre vanliga biverkningar


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprover


Sällsynta(kan förekomma hos färre än 1 av 1000 användare)

Dessa biverkningar från nervsystemet uppkommer vanligtvis hos personer med nedsatt njurfunktion, hos äldre eller hos organtransplanterade personer som får doser om 8 g eller mer Valaciclovir Orion per dag. Vanligtvis blir det bättre om du slutar ta Valaciclovir Orion eller om dosen sänks.


Övriga sällsynta biverkningar

nedsatt njurfunktion där liten mängd eller ingen urin utsöndras.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR Valaciclovir Orion SKA FÖRVARAS


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte detta läkemedel före det utgångsdatum som anges på kartongen och burken eller blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.

Blå, filmdragerad, kapselformad tablett med en brytskåra på båda sidor, märkta ”F” på ena sidan och ”9” och ”3” på den andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Valaciclovir Orionfilmdragerade tabletter finns tillgängliga i blisterförpackningar av PVC/PVdC aluminiumfolie i eller i HDPE burkar.


Blisterförpackning:

5, 8, 10, 21, 24, 30, 42, 50, 90 och 112 tabletter


Burk:

30 och 500 tabletter


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


Ombud i Sverige

Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-02-09


5