iMeds.se

Valaciclovir Sandoz

Information för alternativet: Valaciclovir Sandoz 500 Mg Filmdragerad Tablett, Valaciclovir Sandoz 250 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-09-24

Bipacksedel: Information till användaren


Valaciclovir Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter

Valaciclovir Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter

valaciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Valaciclovir Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Valaciclovir Sandoz

Hur du tar Valaciclovir Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Valaciclovir Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valaciclovir Sandoz är och vad det används för


Valaciclovir Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala läkemedel.

Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxtenav virus som kallasherpes simplex (HSV),varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).

Valaciclovir Sandoz kan användas för:


Valaciklovir som finns i Valaciclovir Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso-och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innandu tar Valaciclovir Sandoz


Ta inte Valaciclovir Sandoz

om du är allergisk mot valaciklovir, aciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Ta inte Valaciclovir Sandoz om ovan gäller dig. Om du är osäker, talamed din läkareeller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Sandoz.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Sandoz om:


Om du är osäker påom ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valaciclovir Sandoz.


Undvikatt smitta andra med genital herpes

Om du tar Valaciclovir Sandoz för att behandla eller förebygga genital herpes, eller om du tidigare haft genital herpes, bör du fortfarande tillämpa säker sex, inklusive användning av kondom. Detta är viktigt för att förhindra att du överför infektionen till andra. Du bör inte ha sex om du har genitala sår eller blåsor.


Andra läkemedel och Valaciclovir Sandoz

Tala om för din läkare eller apotekspersonalenom du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, ävenreceptfria läkemedel och naturläkemedel.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar några andraläkemedel som påverkar njurarna. Dessa inkluderar: aminoglykosider, organoplatinaföreningar, jodhaltiga kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus,cimetidinochprobenecid.


Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andraläkemedel samtidigt somdu behandlas med Valaciclovir Sandozför bältros ellerom du genomgått en organtransplantation.


Graviditet och amning

Valaciclovir Sandoz rekommenderas normaltinte under graviditet. Omdu är gravid, om du tror att du kan vara eller om du planerar att bli gravid ska du inte ta Valaciclovir Sandozutan att rådfrågadin läkare. Din läkare kommer att överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valaciclovir Sandoz medan du är gravid eller ammar. valaciklovir.


Körförmåga och användning av maskiner

Valaciclovir Sandoz kan orsaka biverkningar som påverkar din körförmåga.

Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida inte du är säker påatt du är opåverkad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Valaciclovir Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din dosering beror påvarför du ordinerats Valaciclovir Sandozav din läkare. Din läkare ska diskutera detta med dig.


Behandlingav bältros


Behandling av munsår


Behandling av HSV-hudinfektioner och genital herpes


Som hjälp för att förhindra att HSV-infektioner återkommer efter att du har haft dem


För att förhindra att du blir infekterad med CMV (cytomegalovirus)


Dosen av Valaciclovir Sandoz kan justeras av din läkare om:

Rådfråga din läkare innan du tar Valaciclovir Sandoz om något av ovanstående gäller dig.


Intag av detta läkemedel


Personer som är över 65 år eller som har någon njursjukdom

Det är mycket viktigt att du under behandlingen med Valaciclovir Sandoz dricker vatten regelbundet under dagen.Detta kommer att bidra till att minska biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer noggrant att kontrollera om du uppvisar tecken pådetta. Biverkningar från nervsystemet kan inkludera att du känner dig förvirrad eller orolig, ovanligt sömnig eller dåsig.


Om du har tagit för stor mängd av Valaciclovir Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, apotek, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Valaciclovir Sandoz är normalt inte skadligt, såvida du inte tar för mycket under flera dagar. Om du tarför många tabletterkan du uppleva illamående,kräkningar, få njurproblem, bli förvirrad, orolig, känna dig mindre medveten, se saker som inte finns, eller bli medvetslös.Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tagit för mycket Valaciclovir Sandoz. Ta med dig medicinförpackningen.


Om du har glömt att ta Valaciclovir Sandoz


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel.


Tillstånd du behöver vara uppmärksam på

Sluta ta Valaciclovir Sandoz och uppsök läkare omedelbart om du får en allergisk reaktion.


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Dessa biverkningar pånervsystemet förekommer vanligtvis hos användare med någon njursjukdom, äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga doser på 8 gram eller mer av Valaciclovir Sandoz per dag. De blir vanligtvis bättre när de upphör med Valaciclovir Sandoz eller när dosen sänks.


Andra mindre vanliga biverkningar:


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas med blodprov:


Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Dessa biverkningar från nervsystemet förekommer hos användare med någon njursjukdom, äldre eller organtransplanterade patienter som tar höga doser på 8 gram eller mer av Valaciclovir Sandoz per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valaciclovir Sandoz sätts ut eller när dosen sänks.


Andra mindre vanliga biverkningar:

njurbesvär där lite eller ingen urin passerar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valaciclovir Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumet som anges påkartongen och tryckförpackningen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.


Läkemedelska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedelsom inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övrigaupplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är valaciklovir.
Valaciclovir Sandoz 250
mg: En filmdragerad tablett innehåller 278,1375 mg valaciklovirhydroklorid motsvarande 250 mg valaciklovir.

Valaciclovir Sandoz 500 mg: En filmdragerad tablett innehåller 556,275 mg valaciklovirhydroklorid motsvarande 500 mg valaciklovir.

Övriga innehållsämnen är: I filmdrageringen: krospovidon, mikrokristallin cellulosa, povidon och magnesiumstearat; och i tablettöverdraget: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400 och polysorbat 80.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Valaciclovir Sandoz 250 mg är vita till benvita kapselformade, filmdragerade tabletter, släta påbåda sidor.


Valaciclovir Sandoz 500 mg:vita till benvita kapselformade, filmdragerade tabletter som är präglade med 500påden ena sidan och som är släta påden andra sidan.


Valaciclovir Sandoz är förpackade i PVC/PE/PVDC//Aluminium tryckförpackningar.


Valaciclovir Sandoz 250 mg kan vara förpackad i följande förpackningsstorlekar:

Kartong med tryckförpackning(ar) innehållande: 10, 30, 42 eller 60 filmdragerade tabletter.


Valaciclovir Sandoz 500 mg kan vara förpackad i följande förpackningsstorlekar:

Kartong med tryckförpackning(ar) innehållande: 8, 10, 30, 42 eller 90 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn, Danmark


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast : 2015-09-24