iMeds.se

Valeriamed

Bipacksedel: Information till användaren


Valeriamed, dragerade tabletter


extrakt av vänderot


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valeriamed är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valeriamed

3. Hur du tar Valeriamed

4. Eventuella biverkningar

Hur Valeriamed ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valeriamed är och vad det används för


Valeriamed är ett växtbaserat läkemedel som innehåller torrt extrakt från roten av vänderot.


Valeriamed används för lindring av sömnstörningar hos vuxna och ungdomar över 12 år.


Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valeriamed


Ta inte Valeriamed:

om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Barn

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte Valeriamed till barn under 12 år.


Andra läkemedel och Valeriamed

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Använd inte andra sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Valeriamed utan att först tala med läkare.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Valeriamed under graviditet eller amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Valeriamed kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter som känner sig påverkade ska inte köra, använda maskiner eller utföra eller delta i några riskfyllda aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valeriamed innehåller sackaros

Detta läkemedel innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Valeriamed


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år

Rekommenderad dos är 1 dragerad tablett 1/2–1 timme före sänggåendet. Vid behov kan en dos tas tidigare under kvällen.


Svälj tabletterna hela tillsammans med tillräcklig mängd av någon dryck (helst ett glas vatten). Du kan ta tabletterna med eller utan mat.


På grund av att effekten sätter in gradvis är vänderot inte lämpligt när omedelbar lindring av sömnbesvär eftersträvas (t.ex.vid nervositet). För bästa möjliga effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2 till 4 veckor.


Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


Användning för barn

Valeriamed rekommenderas inte till barn under 12 år.


Om du har tagit för stor mängd av Valeriamed

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du av misstag har tagit en tablett för mycket får det i de flesta fall inga negativa följder. Fortsätt ta Valeriamed enligt denna bipacksedel eller enligt läkarens anvisningar.


Symtom på överdosering kan vara trötthet, magsmärtor, tryck över bröstet, yrsel, darrningar i händerna och vidgade pupiller.


Om du har glömt att ta Valeriamed

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Fortsätt ta Valeriamed enligt denna bipacksedel eller enligt läkarens anvisningar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Mag- och tarmbesvär (t.ex. illamående, magsmärtor).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valeriamed ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Valeriamed är ljusblåa, runda, bikonvexa och dragerade tabletter. Diametern är cirka 12,4 mm och tjockleken cirka 7,5 mm.


PVC/PVDC/aluminium-blister med 15, 30, 60, 90 eller 120 dragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

DiaMed Beratungsgesellschaft für pharmazeutische Unternehmen mbH

Am Mittelhafen 20

48155 Münster

Tyskland


Tillverkare

Wiewelhove GmbH

Dörnebrink 19

49479 Ibbenbüren

Tyskland


Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.

via Nettunese 90

04011 Aprilia

Italien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under följande namn:


Belgien

Valdiamed Sleep

Danmark

Valeriamed Nat

Finland

Valeriamed yö/natt

Luxemburg

Valeriamed Night

Nederländerna

Valeriamed Night

Norge

Valdiamed Natt

Polen

Valeriamed Noc

Portugal

Valeriamed Night

Sverige

Valeriamed

Ungern

Baldivian Night

Österrike

Baldriparan für die Nacht


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-08-12

9/9