iMeds.se

Valsartan Actavis

Information för alternativet: Valsartan Actavis 40 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-06-22

Bipacksedel: Information till användaren


Valsartan Actavis 40 mg, filmdragerade tabletter

valsartan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valsartan Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Valsartan Actavis

3. Hur du använder Valsartan Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valsartan Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valsartan Actavis är och vad det används för


Valsartan Actavis tillhör en läkemedelklass som kallas angiotensin II-receptorblockerare och används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valsartan Actavis verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.


Valsartan Actavis 40 mg filmdragerade tabletter kan användas vid tre olika tillstånd:


Valsartan som finns i Valsartan Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Valsartan Actavis


Använd inte Valsartan Actavis


Om något av detta gäller dig ska du inte taValsartan Actavis.


Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Valsartan Actavis

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Använd inte Valsartan Actavis”.


Om något av detta gäller dig skall du tala om det för din läkare innan du tar Valsartan Actavis.


Andra läkemedel och Valsartan Actavis


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan Actavis tas tillsammans med visa andra läkemedel. Det kan bli nödvändigt att ändra dosen, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel, framför allt:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:Dessutom:


om du behandlas efter en hjärtinfarkt, rekommenderas inte en kombination med ACE-hämmare (ett läkemedel för behandling av hjärtinfarkt).


ValsartanActavismed mat och dryck

Du kan ta Valsartan Actavisoberoende av måltider.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valsartan Actavis före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Valsartan Actavis bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Valsartan Actavis rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartan Actavispåverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan Actavisi sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valsartan Actavis innehåller laktos och sojaolja
Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Valsartan Actavis innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


3. Hur du använder Valsartan Actavis


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar, så att du får bäst resultat och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck

Hos patienter som väger mindre än 35 kg är en vanlig dos 40 mg valsartan en gång dagligen.

Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den vanliga startdosen 80 mg valsartan en gång dagligen.

I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).


Vuxna patienter efter nyligen inträffadhjärtinfarkt:Efter en hjärtinfarkt inledsbehandlingen i allmänhet redan efter 12 timmar, vanligen med en låg dos om 20 mg två gånger dagligen. Du får dosen 20 mg genom att dela 40 mg-tabletten. Din läkare kommer att gradvis öka denna dos under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar.

Valsartan Actaviskan ges tillsammans med annan behandling för hjärtattackoch din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Vuxna patienter med hjärtsvikt: Den vanliga startdosen är 40 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att gradvis öka dosen under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar.

Valsartan Actavis kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtsvikt och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Du kan ta Valsartan Actavis oberoende av måltider. Svälj Valsartan Actavis med ett glas vatten.

Ta Valsartan Actavis vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


Om du använt för stor mängd av Valsartan Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du får svår yrsel och/eller svimmar, lägg dig ned och kontakta omedelbart läkare.


Om du har glömt att använda Valsartan Actavis

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.


Om du slutar att använda Valsartan Actavis

Om du slutar din behandling med Valsartan Actaviskan din sjukdom förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vissa symtom kräver omedelbar medicinsk vård:

Om du får symtom på angioödem (en specifik allergisk reaktion), såsom:


Om du får något av detta, uppsök omedelbart läkare.


Övrigabiverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

blåsbildning på huden (tecken på hudinflammation, även kallat bullös dermatit)


Frekvensen av vissa biverkningar kan variera beroende på ditt tillstånd. Till exempel förekom biverkningar såsom yrsel och minskad njurfunktion mindre ofta hos vuxna patienter som behandlades för högt blodtryck än hos vuxna patienter som behandlades för hjärtsvikt eller efter en nyligen inträffad hjärtinfarkt.


Biverkningar hos barn och ungdomar är liknande de som setts hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Valsartan Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterförpackningen och burken efter Utg. dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


PVC/PE/PVDC-Al blisterförpackning: Förvaras vid högst 30°C.

Polyeten-burk (PE): Det här läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsförhållanden.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valsartan Actavis 40 mg tabletter: gula, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter, 9 x4.5 mm med brytskåra på en sida och märkt med ”V” på andra sidan.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar

PVC/PE/PVDC/alluminium blister: 7, 14, 28, 30, 56, 98 och 280 tabletter.

Burk (PE): 7, 14, 28, 30, 56, 98 och 280 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-06-22

12