iMeds.se

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka


Läkemedelsverket 2015-08-06Bipacksedel: Information till användaren


Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/25 mg filmdragerade tabletter


valsartan/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver vetainnan du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

3. Hur du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll ochövriga upplysningar


1. Vad Valsartan/Hydrochlorothiazide Krkaär och vad det används för


Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka filmdragerade tabletter innehåller två aktiva substanser, valsartan och hydroklortiazid. Båda substanserna bidrar till att kontrollera högt blodtryck.


Valsartan tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ”angiotensin-II-receptorblockerare” och som används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valsartan verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.


Hydroklortiazid tillhör en läkemedelsgrupp som kallas tiaziddiuretika (kallas även vätskedrivande medel). Hydroklortiazid ökar urinproduktionen vilket också sänker blodtrycket.


Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka används för att behandla högt blodtryck som inte kan sänkas tillräckligt med bara en av substanserna.


Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl. Om det inte behandlas, kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


Valsartan och hydroklortiazid som finns i Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka


Ta inte Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka


Om något av ovanstående gäller dig ska du inte ta detta läkemedel. Tala med din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka:

  • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  • aliskiren


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken “Ta inte Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka”


Om något av detta gäller dig, tala med din läkare.


Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se ”Graviditet och amning”).


Barn och ungdomar

Användning av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka till barn eller ungdomar (yngre än 18 år) rekommenderas inte.


Andra läkemedel och Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Det kan bli nödvändigt att ändra dosen, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller särskilt för följande läkemedel:Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka med mat och dryck

Du kan ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka oberoende av måltider.

Undvik att ta alkohol tills du har talat med din läkare. Alkohol kan sänka blodtrycket ytterligare och/eller öka risken för att du blir yr eller svimmar.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare.

Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma.

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka innehåller laktos

Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalensanvisningar. Det kommer att ge det bästa resultatet och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Din läkare talar om för dig hur många Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka tabletter som du ska ta. Beroende på behandlingsresultatet kan läkaren höja eller sänka dosen.


Om du har tagit för stor mängd av Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

Om du får svår yrsel och/eller svimmar, lägg dig ned och kontakta omedelbart läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av riskensamt rådgivning.

Om du har glömt att ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka

Om du slutar din behandling med Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka kan ditt höga blodtryck förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men, alla användare behöver inte få dem.


Vissa biverkningarkan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:


Kontakta omedelbart läkare om du får symtom på angioödem, såsom:

  • svullet ansikte, tunga eller svalg

  • svårighet att svälja

  • nässelutslag och svårighet att andas


Dessa biverkningar är mycket sällsynta eller förekommer hos ett okänt antal användare.


Om du får något av dessa symtom, sluta ta Valsartan/Hydrochlorothiazide Krkaoch kontakta din läkare omedelbart (se avsnitt 2 Varningar och försiktighet).


Andra biverkningar omfattar:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Följande biverkningar har rapporterats för produkter som innehåller valsartan eller hydroklortiazid:


Valsartan


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Hydroklortiazid


Mycket vanliga (kanförekomma hosfler än1 av 10 användare)


Vanliga (kanförekomma hosupp till1 av 10 användare)


Sällsynta (kanförekomma hosupp till1 av 1000 användare)


Mycket sällsynta (kanförekomma hosupp till1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valsartan/Hydrochlorothiazide Krkaska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är valsartan och hydroklortiazid.

VarjeValsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller80 mgvalsartanoch 12,5 mghydroklortiazid.

Varje Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

Varje Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/25 mg filmdragerad tablett innehåller160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.

Varje Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg filmdragerad tablett innehåller320 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

Varje Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/25 mg filmdragerad tablett innehåller320 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen i tabletten är mikrokristallin cellulosa (E460), laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E572), kroskarmellosnatrium, povidon K25 och vattenfri kolloidal kiseldioxid i tablettkärnan samt hypromellos, titandioxid (E171), makrogol, röd järnoxid (E172) – endast i 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg och 320 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter, gul järnoxid (E172) – endast i 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg och 320 mg/25 mg filmdragerade tabletter – i filmdrageringen.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är rosa, ovala, bikonvexa tabletter.

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är rödbruna, ovala, bikonvexa tabletter.

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter är ljusbruna, ovala, bikonvexa tabletter.

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är rosa, ovala, bikonvexa tabletter.

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/25 mg filmdragerade tabletter är ljusgula, ovala, bikonvexa tabletter. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg och 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar om14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56 x 1, 98 x 1, 280 x 1 filmdragerade tabletter i blister.


Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka 320 mg/12,5 mg och 320 mg/25 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar om10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 280, 56x1, 98x1 och 280x1 filmdragerade tabletter i blister.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast: 2015-08-06