iMeds.se

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis

Bipacksedel: Information till patienten


Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

valsartan/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valsartan/Hydroklortiazid Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartan/Hydroklortiazid Actavis

3. Hur du tar Valsartan/Hydroklortiazid Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valsartan/Hydroklortiazid Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valsartan/Hydroklortiazid Actavis är och vad det används för


Valsartan/Hydroklortiazid Actavis filmdragerade tabletter innehåller två verksamma substanser, valsartan och hydroklortiazid. Båda substanserna bidrar till att kontrollera högt blodtryck (hypertoni).


Valsartan/Hydroklortiazid Actavis används för att behandla högt blodtryck som inte kan sänkas tillräckligt med bara en av substanserna.


Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl. Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartan/Hydroklortiazid Actavis


Ta inte Valsartan/Hydroklortiazid ActavisOm något av ovanstående gäller dig ska du inte ta detta läkemedel. Tala med din läkare.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare,apotekspersonal eller sjuksköterska innan du Valsartan/Hydroklortiazid Actavis, särskilt:


om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

- en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Valsartan/Hydroklortiazid Actavis”.


Barn och ungdomar

Användning av Valsartan/Hydroklortiazid Actavis till barn och ungdomar (yngre än 18 år) rekommenderas inte.


Andra läkemedel och Valsartan/Hydroklortiazid Actavis


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan/Hydroklortiazid Actavis tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Det kan vara nödvändigt att ändra dos, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller särskilt för följande läkemedel:


Valsartan/Hydroklortiazid Actavis med mat och alkohol

Du kan ta Valsartan/Hydroklortiazid Actavis oberoende av måltider.

Undvik att ta alkohol tills du har talat med din läkare. Alkohol kan sänka blodtrycket ytterligare och/eller öka risken för att du blir yr eller svimmar.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Berätta för din läkare om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen.

Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valsartan/Hydroklortiazid Actavis före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och rekommenderar istället ett annat läkemedel till dig. Valsartan/Hydroklortiazid Actavis rekommenderas inte i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma.

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis rekommenderas inte till mammor som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartan/Hydroklortiazid Actavis påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan/Hydroklortiazid Actavis i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valsartan/Hydroklortiazid Actavis innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Valsartan/Hydroklortiazid Actavis innehåller sojaolja

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte ta det här läkemedlet.


Valsartan/Hydroklortiazid Actavis innehåller paraorange (E110)

Detta kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du tar Valsartan/Hydroklortiazid Actavis


Ta alltid Valsartan/Hydroklortiazid Actavis enligt läkarens anvisningar. Det kommer att ge det bästa resultatet och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Din läkare talar om för dig hur många tabletter Valsartan/Hydroklortiazid Actavis du ska ta. Beroende på behandlingsresultatet kan läkaren höja eller sänka dosen.Om du har tagit för stor mängd av Valsartan/Hydroklortiazid Actavis

Om du får svår yrsel och/eller svimmar, lägg dig ned och kontakta omedelbart läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Valsartan/Hydroklortiazid Actavis

Om du glömmer ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Valsartan/Hydroklortiazid Actavis

Om du slutar din behandling med Valsartan/Hydroklortiazid Actavis kan ditt höga blodtryck förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:


Du ska kontakta din läkare omedelbart om du får symtom på angioödem, såsom:

Om du får något av dessa symtom, sluta ta Valsartan/Hydroklortiazid Actavisoch kontakta din läkare omedelbart (se avsnitt 2)


Andra biverkningar är:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):


Följande biverkningar har rapporterats för andra produkter som innehåller enbart valsartan eller hydroklortiazid:


Valsartan


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):


Hydroklortiazid


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

hudavlossning, feber (toxisk epidermal nekrolys)


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Valsartan/Hydroklortiazid Actavis ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Blisterförpackningar:
Förvaras vid högst 30C.


Burkar:
Inga särskilda förvaringsanvisnigar. Efter första öppnandet: använd inom 100 dagar.


Används före utgångsdatumet som anges på kartongen, blistret och burkar efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


- Den aktiva substansen är valsartan och hydroklortiazid.
En filmdragerad tablett innehåller 80 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid

En filmdragerad tablett innehåller 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid

En filmdragerad tablett innehåller 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid


Övriga innehållsämnen är:

tablettens kärna:

mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, povidon K29/32, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid

Filmdragering:
80/12,5 mg tabletter:
poly(vinylalkohol), talk, titandioxid (E171), makrogol 3350, lecitin (innehåller sojaolja) (E322), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

160/12,5 mg tabletter: poly(vinylalkohol), talk, makrogol 3350, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), para-orange (E110), lecitin (innehåller sojaolja) (E322).

160/25 mg tabletter: poly(vinylalkohol), talk, titandioxid (E171), makrogol 3350, gul järnoxid (E172), lecitin (innehåller sojaolja) (E322), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 80 mg/12,5: Rosa, oval, biokonvexa filmdragerade tabletter, diameter 11x5,8 mm, märkta ”V” på ena sidan och ”H” på andra sidan.

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg/12,5 mg: Röda, ovala, biokonvexa filmdragerade tabletter, diameter 15 x 6 mm, märkta ”V” på ena sidan och ”H” på andra sidan.

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 160 mg/25 mg: Orange, ovala, biokonvexa filmdragerade tabletter, diameter 15 x 6 mm, märkta ”V” på ena sidan och ”H” på andra sidan.


Förpackningsstorlekar:

Blister:

7, 14, 28, 30, 56, 98 och 280 tabletter.


Burkar:

7, 14, 28, 30, 56, 98, 100 och 280 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Island


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-10-04