iMeds.se

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Information för alternativet: Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 Mg/25 Mg Filmdragerad Tablett, Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 Mg/12,5 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-09-24


BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Valsartan/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

3. Hur du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant är och vad det används för


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant filmdragerade tabletter innehåller två verksamma substanser, valsartan och hydroklortiazid. Båda substanserna bidrar till att hålla högt blodtryck under kontroll.


Detta läkemedel används för att behandla högt blodtryck som inte kan sänkas tillräckligt med bara en av substanserna.


Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl. Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


Valsartan och hydroklortiazid som finns i Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant


Ta inte Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant


Om något av ovanstående gäller dig ska du inte ta detta läkemedel. Tala med din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar det här läkemedlet.

- en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren.


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant”.


Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller skulle kunna bli) gravid. Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas om du har varit gravid i mer än tre månader, eftersom barnet kan få allvarliga skador om läkemedlet används i detta skede (se avsnittet om graviditet).


Barn och ungdomar

Användning av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant till barn och ungdomar (yngre än 18 år) rekommenderas inte.


Andra läkemedel och Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Läkaren kan behöva ändra dosen och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder. Detta gäller särskilt för följande läkemedel:Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant med dryck och alkohol

Undvik att ta alkohol tills du har talat med din läkare. Alkohol kan sänka blodtrycket ytterligare och/eller öka risken för att du blir yr eller svimmar.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare

Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma

Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur detta läkemedel påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kan ibland orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant.


3. Hur du tar Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Det kommer att ge det bästa resultatet och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du kan ta detta läkemedel oberoende av måltider.


Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta.

Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Din läkare talar om för dig hur många Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant tabletter som du ska ta. Beroende på behandlingsresultatet kan läkaren höja eller sänka dosen.Om du har tagit för stor mängd av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du får svår yrsel och/eller känner dig svimfärdig, lägg dig ned och kontakta omedelbart läkare.


Om du har glömt att ta Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Om du glömmer ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant

Om du slutar din behandling med Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant kan ditt höga blodtryck förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:


Du ska kontakta din läkare omedelbart om du får symtom på angioödem, såsom:

Om du får något av dessa symtom, sluta att ta Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant och kontakta omedelbart din läkare (se även avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”).


Andra biverkningar av Valsartan/Hydroklortiazid Jubilantär:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Följande biverkningar har rapporterats för produkter som innehållervalsartan eller hydroklortiazid:


Valsartan


Mindre vanliga


Ingen känd frekvens


Hydroklortiazid


Mycket vanliga


Vanliga


Sällsynta


Mycket sällsynta


Ingen känd frekvens


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 13 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se.Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är valsartan och hydroklortiazid.


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter:

En tablett innehåller 80 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter:

En tablett innehåller 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen är:

tablettkärna:Mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon (E1202), kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b), laktos (vattenfri)


Tablettdragering:


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter:

Hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), talk.


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter:

Hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172), talk.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är persikofärgade, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med ”364” på ena sidan och ”J” på den andra sidan.


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter är bruna, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med ”366” på ena sidan och ”J” på den andra sidan.


Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar på 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98 eller 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgien


Tillverkare

PSI supply nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C

9820 Merelbeke

Belgien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Danmark Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12.5 mg filmovertrukne tabletter

Tyskland Valsartan/Hydrochlorothiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg Filmtabletten

Nederländerna Valsartan/HCT Jubilant 80 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten

Sverige Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 80 mg/12,5 mg Filmdragerade Tabletter

Storbritannien Valsartan/Hydrochlorothiazide 80/12,5 mg film-coated tablets


Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Danmark Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

Tyskland Valsartan/Hydrochlorothiazid Jubilant 160 mg/25 mg Filmtabletten

Nederländerna Valsartan/HCT Jubilant 160 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Sverige Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant 160 mg/25 mg Filmdragerade Tabletter

Storbritannien Valsartan/Hydrochlorothiazide 160/25 mg film-coated tablets


Denna bipacksedel ändradessenast

2015-09-24