iMeds.se

Valsartore

Läkemedelsverket 2015-05-19

Bipacksedel: Information till användaren


Valsartore 40 mg filmdragerade tabletter

Valsartore 80 mg filmdragerade tabletter

Valsartore 160 mg filmdragerade tabletter

Valsartore 320 mg filmdragerade tabletter


valsartan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valsartore är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartore

3. Hur du tar Valsartore

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valsartoreska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valsartore är och vaddet används för


Valsartore tillhör en läkemedelklass som kallas angiotensin II-receptorblockerare och används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valsartore verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.


Valsartore 40 mg filmdragerade tabletter kan användas vid tre olika tillstånd:


Valsartore 80 mg och 160 mg filmdragerade tabletter kan användas vid tre olika tillstånd:


Valsartore 320 mg filmdragerade tabletter kan användas vid:

för behandling av högt blodtryck hos vuxna och hos barn och ungdomar från 6 till 18 år. Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl. Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


Valsartan som finns i Valsartore kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartore


Ta inte Valsartore


Om något av detta gäller dig ska du inte ta Valsartore.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valsartore

om du behandlas med en ACE-hämmare tillsammans med vissa andra läkemedel som du tar för att behandla din hjärtsvikt, som kallas för MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister) (till exempel spironolakton, eplerenon) eller betablockerare (t.ex. metoprolol).”


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Valsartore”.


Andra läkemedel och Valsartore

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartore tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel, framför allt:


Dessutom:

om du behandlas efter en hjärtinfarkt, rekommenderas inte en kombination med ACE-hämmare (ett läkemedel för behandling av hjärtinfarkt).


Valsartore med mat och dryck

Du kan ta Valsartore oberoende av måltider.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartore påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartore orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valsartore innehåller mjölksocker (laktos).

Om din läkare har konstaterat att du är intolerant mot vissa sockerarter, ska du tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Valsartore


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck

Hos patienter som väger mindre än 35 kg är rekommenderad dos 40 mg valsartan en gång dagligen.

Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den rekommenderade startdosen 80 mg valsartan en gång dagligen. I vissa fall kan läkaren ordinera högre doser (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).


Vuxna patienter efter nyligen inträffad hjärtinfarkt: Efter en hjärtinfarkt inleds behandlingen i allmänhet redan efter 12 timmar, vanligen med en låg dos om 20 mg två gånger dagligen. Du får dosen 20 mg genom att dela 40 mg-tabletten. Läkaren kommer att gradvis öka denna dos under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar.

Valsartore kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtinfarkt och din läkare bedömer vilken behandling som är lämplig.


Vuxna patienter med hjärtsvikt: Den rekommenderade startdosen är 40 mg två gånger dagligen. Läkaren kommer att gradvis öka dosen under flera veckor till högst 160 mg två gånger dagligen. Slutdosen beror på vad du som enskild patient tolererar.

Valsartore kan ges tillsammans med annan behandling för hjärtsvikt och läkaren bedömer vilken behandling som är lämplig.


Vuxna patienter med högt blodtryck

Rekommenderad dos är 80 mg dagligen. I vissa fall kan läkaren ordinera högre doser (t.ex. 160 mg eller 320 mg) eller kombinera Valsartore med ett annat läkemedel (t.ex. ett diuretikum).


Administration

Du kan ta Valsartore oberoende av måltider. Tabletten kan delas i lika stora doser. Svälj Valsartore med ett glas vatten.

Ta Valsartore vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


Om du har tagit för stor mängd av Valsartore

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du får svår yrsel och/eller svimmar, kontakta omedelbart läkare och lägg dig ned.


Om du har glömt att ta Valsartore

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Valsartore

Om du slutar din behandling med Valsartore kan din sjukdom förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vissa symtom kräver omedelbar medicinsk vård:

Om du får symtom på angioödem (en speciell allergisk reaktion), såsom:


Om du får något av detta, uppsök omedelbart läkare.


Biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av100 användare):


Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)


Frekvensen av vissa biverkningar kan variera beroende på ditt tillstånd. Till exempel förekom biverkningar såsom yrsel och minskad njurfunktion mindre ofta hos vuxna patienter som behandlades för högt blodtryck än hos vuxna patienter som behandlades för hjärtsvikt eller efter en nyligen inträffad hjärtinfarkt.


Biverkningar hos barn och ungdomar är liknande de som setts hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valsartore ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Cellulosapulver

Hypromellos

Kroskarmellosnatrium

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos

Makrogol 8000

Titandioxid (E171)

Talk


Dessutom innehåller Valsartore 40 mg och 160 mg gul järnoxid (E172), medan Valsartore 80 mg innehåller röd järnoxid (E172). Valsartore 320 mg innehåller gul, röd och svart järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Valsartore 40 mg filmdragerade tabletter är gula, runda och har bikonvex form. Tabletterna har en brytskåra på båda sidor för att kunna dela tabletten i två lika stora doser.

Valsartore 40 mg filmdragerade tabletter är förpackade i PVC/PVDC/aluminium-blisterförpackningar som innehåller 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90 och 98 tabletter.


Valsartore 80 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda och har bikonvex form. Tabletterna har en brytskåra på båda sidor för att kunna dela tabletten i två lika stora doser.

Valsartore 80 mg filmdragerade tabletter är förpackade i PVC/PVDC/aluminium-blisterförpackningar som innehåller 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 och 100 tabletter.


Valsartore 160 mg filmdragerade tabletter är gula, avlånga och har bikonvex form. Tabletterna har en brytskåra på båda sidor för att kunna dela tabletten i två lika stora doser.

Valsartore 160 mg filmdragerade tabletter är förpackade i PVC/PVDC/aluminium-blisterförpackningar som innehåller 10, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 och 100 tabletter.


Valsartore 320 mg filmdragerade tabletter är bruna, avlånga och har bikonvex form. Tabletterna har en brytskåra på ena sidan för att kunna dela tabletten i två lika stora doser.

Valsartore 320 mg filmdragerade tabletter är förpackade i PVC/PVDC/aluminium-blisterförpackningar som innehåller 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112, 126, 154, 168, 182 och 196 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland


Tillverkare


Centrafarm Services BV

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten Leur

Nederländerna


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Irland


Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade Heysel b 22

B-1020 Brussels

Belgien


LAMP S. Prospero S.p.A.

Via della Pace, 25/A

I-41030 San Prospero (Modena)

Italien


PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

DK-2730 Herlev

Danmark


STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland


STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

A-1190 Wien

Österrike


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännande för försäljning:


STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel godkändes senast

2015-05-19