iMeds.se

Valsartore Comp

Bipacksedel: Information till användaren


Valsartore Comp 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartore Comp 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valsartore Comp 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter


valsartan/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valsartore Comp är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartore Comp

3. Hur du tar Valsartore Comp

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valsartore Comp ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Vasartore Comp är och vad det användsför


Valsartore Comp filmdragerade tabletter innehåller två verksamma substanser, valsartan och hydroklortiazid. Båda substanserna bidrar till att kontrollera högt blodtryck.Valsartore Comp används för att behandla högt blodtryck som inte kan sänkas tillräckligt med bara en av substanserna.


Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl. Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


Valsartan/hydroklortiazid som finns i Valsartore Comp kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. Vad du behöver veta innan du tar Valsartore Comp


Ta inte Valsartore Comp


Om något av ovanstående gäller dig ska du inte ta detta läkemedel. Tala med din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valsartore Comp


Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare.


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Valsartore Comp”.


Barn och ungdomar

Användning av Valsartore Comp till barn och ungdomar (yngre än 18 år) rekommenderas inte.


Om du tror att du är gravid (eller blir gravid) under behandlingen, kontakta din läkare. Valsartore Comp rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.


Andra läkemedel och Valsartore Comp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valsartore Comp tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Det kan vara nödvändigt att ändra dos, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller särskilt för följande läkemedel:Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Valsartore Comp” och ”Varningar och försiktighet”)


Valsartore Comp med mat och alkohol

Du kan ta Valsartore Comp oberoende av måltider.

Undvik att ta alkohol tills du har talat med din läkare. Alkohol kan sänka blodtrycket ytterligare och/eller öka risken för att du blir yr eller svimmar.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du tror att du är gravid (eller blir gravid) under behandlingen, kontakta din läkare.

Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valsartore Comp före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Valsartore Comp bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma.

Valsartore Comp rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valsartore Comp påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valsartore Comp i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valsartore Comp innehåller laktos (mjölksocker)

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Valsartore Comp


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Din läkare talar om för dig hur många Valsartore Comp tabletter som du ska ta. Beroende på behandlingsresultatet kan läkaren höja eller sänka dosen.Om du har tagit för stor mängd av Valsartore Comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du får svår yrsel och/eller svimmar, lägg dig ned och kontakta omedelbart läkare.


Om du har glömt att ta Valsartore Comp

Om du glömmer ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Valsartore Comp

Om du slutar din behandling med Valsartore Comp kan ditt höga blodtryck förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:


Du ska kontakta din läkare omedelbart om du får symtom på angioödem, såsom:


Dessa biverkningar är mycket sällsynta eller frekvensen är inte känd.


Om du får något av dessa symtom, sluta ta Valsartore Comp och kontakta din läkare omedelbart (se avsnitt 2 "Varningar och försiktighet").


Andra biverkningar är:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Följande biverkningar har rapporterats för produkter som innehåller valsartan eller hydroklortiazid:


Valsartan


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Hydroklortiazid


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valsartore Comp ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30C.

Använd inte en Valsartore Comp förpackning som är skadad eller visar tecken på att ha öppnats tidigare.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är:


Valsartore Comp 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 80 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är:


Övriga innehållsämnen i tabletthöljet är:


Valsartore Comp 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är:


Övriga innehållsämnen i tabletthöljet är:


Valsartore Comp 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är:


Övriga innehållsämnen i tabletthöljet är:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valsartore Comp 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är rosa, avlånga och bikonvexa tabletter.

Valsartore Comp 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter är bruna, avlånga och bikonvexa tabletter.

Valsartore Comp 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter är orange, avlånga och bikonvexa tabletter


Tabletterna tillhandahålls i blisterförpackningar om 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland


Tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland


Centrafarm Services BV

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur, Nederländerna


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irland


Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade Heysel b 22, B-1020 Brussels, Belgien


LAMP S. Prospero S.p.A.

Via della Pace, 25/A, I-41030 San Prospero (Modena), Italien


PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A, DK-2730 Herlev, Danmark


STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2, A-1190 Wien, Österrike


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-03-18