iMeds.se

Valtrex

Information för alternativet: Valtrex 1000 Mg Filmdragerad Tablett, Valtrex 250 Mg Filmdragerad Tablett, Valtrex 500 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Valtrex film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-04-24

Bipacksedel: information till användaren


Valtrex250 mg filmdragerade tabletter

Valtrex 500 mg filmdragerade tabletter

Valtrex 1000 mg filmdragerade tabletter

valaciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valtrex är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valtrex

3. Hur du tar Valtrex

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valtrex ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valtrex är och vad det används för


Valtrex tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala medel. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus som kallas herpes simplex (HSV), varicella zoster (VZV) och cytomegalovirus (CMV).


Valtrex kan användas till att:


Valaciklovirsom finns i Valtrex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valtrex


Ta inte Valtrex


Varningar och försiktighet

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valtrex:


Om du är osäker om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valtrex.


Förhindra överföring av genital herpes till andra

Om du tar Valtrex för att behandla eller förebygga genital herpes, eller om du tidigare har haft genital herpes, ska du ändå tillämpa säker sex vilket innebär användning av kondom. Det är viktigt för att förhindra att du smittar andra. Du bör inte ha sex om du har genitala sår eller blåsor.


Andra läkemedel och Valtrex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel som påverkar njurarna. Dessa omfattar aminoglykosid, organiska platinumföreningar, jodbehandlade kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.


Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel när du tar Valtrex för behandling av bältros eller efter en organtransplantation.


Graviditet och amning

Valtrex rekommenderas normalt inte till användning under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid, ska du inte ta Valtrex utan att ha rådfrågat läkare. Din läkare kommer då att överväga nyttan för dig mot risken för ditt barn med att ta Valtrex under tiden du är gravid eller ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Valtrex kan ha biverkningar som kan påverka din körförmåga.

Undvik att köra bil eller använda maskiner såvida du inte är säker på att du är opåverkad.


3. Hur du tar Valtrex


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.


Behandling av bältros


Behandling av munsår


Behandling av HSV-hudinfektioner eller genital herpes


Som hjälp för att förhindra HSV-infektioner från att komma tillbaka efter att du har haft dem

För att förhindra dig från att bli infekterad med CMV (Cytomegalovirus)

Din läkare kan justera din dos av Valtrex:

Tala med din läkare innan du tar Valtrex om något av ovanstående gäller dig.


Att ta detta läkemedel


Personer äldre än 65 år eller personer med njurproblem

Under tiden du tar Valtrex är det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet under dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka njurarna eller nervsystemet. Din läkare kommer att kontrollera om du uppvisar tecken på detta. Biverkningar från nervsystemet kan vara att man känner sig förvirrad, upprörd, ovanligt sömnig eller dåsig.


Om du tar tagit för stor mängd Valtrex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Valtrex är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd. Om du tar för många tabletter kan du må illa, kräkas, få njurproblem, bli förvirrad, upprörd, uppleva att ditt medvetande påverkas, se saker som inte finns där eller bli medvetslös. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har tagit för mycket Valtrex. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


Om du har glömt att ta Valtrex


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:


Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på:

svåra allergiska reaktioner (anafylaxi). Dessa är sällsynta hos de som tar Valtrex. Snabb utveckling av symtom som:

  • rodnad, kliande hudutslag

  • svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, vilket medför andningssvårigheter (angioödem)

  • blodtrycksfall som leder till kollaps.

    Om du får en allergisk reaktion, sluta med Valtrex och uppsök läkare omgående.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • förvirring

  • hallucinationer (ser eller hör saker som inte finns)

  • dåsighet

  • tremor (darrning)

  • känsla av upprördhet.


Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valtrex doser, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valtrex sätts ut eller när dosen sänks.


Andra mindre vanliga biverkningar:


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Dessa biverkningar från nervsystemet inträffar vanligtvis hos människor med njurproblem, hos äldre eller hos organtransplanterade patienter som tar höga Valtrex doser, dvs 8 g eller mer per dag. Det blir vanligtvis bättre när Valtrex sätts ut eller när dosen sänks.


Andra sällsynta biverkningar:

njurproblem vilket yttrar sig som att du kissar liten eller ingen mängd urin.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. . Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valtrex ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är valaciklovir. En tablett innehåller 250 mg, 500 mg eller 1000 mg valaciklovir (som valaciklovirhydroklorid).


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon

Povidon

Magnesiumstearat

Vattenfri kolloidal kiseldioxid


Filmdragering

Hypromellos

Titandioxid

Makrogol 400

Polysorbat 80 (endast i 500 mg och 1000 mg tabletter)

Karnaubavax


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valtrex-tabletter packas i polyvinylklorid/aluminiumfolieblister.


Valtrex 250 mg tabletter tillhandahålls i kartonger innehållande 20 eller 60 filmdragerade tabletter. De är vita och är märkta med ”GX CE7” på ena sidan.


Valtrex 500 mg tabletter tillhandahålls i kartonger innehållande 10, 24, 30, 42, 90 eller 112 filmdragerade tabletter. De är vita och är märkta med ”GX CF1” på ena sidan.


Valtrex 1000 mg tabletter tillhandahålls i kartonger innehållande 21 filmdragerade tabletter. De är vita och är märkta med ”GX CF2” på ena sidan.Innehavare av godkännande för försäljning


GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Tillverkare


Glaxo Wellcome SA

Avenida de Extremadura

ES-09400 Aranda de Duero (Burgos)

Spanien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Finland, Grekland, Island, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien: Valtrex.

Tyskland: Valtrex S 250 mg, Valtrex

Frankrike, Belgien, Danmark, Italien, Luxemburg, Nederländerna: Zelitrex.


Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-04-24

12