iMeds.se

Valtsu

Information för alternativet: Valtsu 320 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ
Document: Valtsu 320 mg film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-04-08


Bipacksedel: Information till användaren


Valtsu 320 mg filmdragerade tabletter


valsartan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valtsu är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valtsu

3. Hur du tar Valtsu

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valtsu ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valtsu är och vad det användsför


Valtsu tillhör en läkemedelklass som kallas angiotensin II-receptorblockerare och används för att sänka förhöjt blodtryck. Angiotensin II är ett ämne som finns i kroppen och som drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Valtsu verkar genom att hämma effekten av angiotensin II. Detta leder till att kärlen vidgar sig och blodtrycket sjunker.


Valtsu 320 mg filmdragerade tabletter kan användas:

för behandling av högt blodtryck hos vuxna hos barn och ungdomar från 6 till 18 år. Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och blodkärl. Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valtsu


Ta inte Valtsu:


Om något av detta gäller dig ska du inte ta Valtsu.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valtsu


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Valtsu”


Om något av detta gäller dig ska du tala om det för din läkare innan du tar Valtsu.


Barn och ungdomar

Läkaren kan med jämna mellanrum komma att kontrollera njurfunktion och kaliummängden i blodet hos barn och ungdomarunder 18 år som tar Valtsu i kombination med andra läkemedel som hämmar det så kallade renin-angiotensin-aldosteronsystemet (blodtryckssänkande läkemedel)


Andra läkemedel och Valtsu

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valtsu tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Det kan vara nödvändigt att ändra dos, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel, framför allt:Valtsu med mat och dryck

Du kan ta Valtsu oberoende av måltider.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valtsu före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Valtsu bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Valtsu rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valtsu påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valtsu i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Valtsu


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många känner sig som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du känner dig bra.


Vuxna patienter med högt blodtryck: Vanlig dos är 80 mg dagligen. I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (t.ex. 160 mg eller 320 mg) eller kombinera Valtsu med ett annat läkemedel (t.ex. ett diuretikum).


Barn och ungdomar (från 6 till 18 år) med högt blodtryck

Hos patienter som väger mindre än 35 kg är en vanlig dos 40 mg valsartan en gång dagligen.

Hos patienter som väger 35 kg eller mer är den rekommenderade startdosen 80 mg valsartan en gång dagligen.

I vissa fall kan din läkare ordinera högre doser (dosen kan ökas till 160 mg och till högst 320 mg).


Du kan ta Valtsu oberoende av måltider. Svälj Valtsu med ett glas vatten.

Ta Valtsu vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Tabletten kan delas i två lika stora doser


Om du har tagit för stor mängd av Valtsu

Om du får svår yrsel och/eller svimmar, kontakta omedelbart läkare och lägg dig ner.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Valtsu

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att taValtsu

Om du slutar ta din behandling med Valtsu kan din sjukdom förvärras. Sluta inte att ta ditt läkemedel om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vissa symtom kräver omedelbar medicinsk vård:

Om du får symtom på angioödem (en specifik allergisk reaktion), såsom:


Om du får något av dessa symtom, sluta ta Valtsu och kontakta omedelbart läkare (se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).


Andrabiverkningarär:


Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Frekvensen av vissa biverkningar kan variera beroende på ditt tillstånd. Till exempel förekom biverkningar såsom yrsel och minskad njurfunktion mindre ofta hos vuxna patienter som behandlades för högt blodtryck än hos vuxna patienter som behandlades för hjärtsvikt eller efter en nyligen inträffad hjärtinfarkt.


Biverkningar hos barn och ungdomar är liknande de som setts hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Valtsu ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken eller blisterförpackningen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Blisterförpackning:

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Burkar:

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på åverkan.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är valsartan.

Varje tablett innehåller 320 mg valsartan.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:Mikrokristallin cellullosa, povidon (K-30), kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat

Filmdragering:

Brun Opadry II innehållande polyvinylalkohol (partiellt hydrolyserad), titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Valtsu 320 mg är mörkt grålila, bikonvexa, kapselformade, skårade och filmdragerade tabletter (storlek ca 8,1 x 17,7 mm).


Blister:

Förpackningar med 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter


Burkar:

100 filmdragerade tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-04-087