iMeds.se

Valtsu Comp

Information för alternativet: Valtsu Comp 80 Mg/12,5 Mg Filmdragerad Tablett, Valtsu Comp 160 Mg/12,5 Mg Filmdragerad Tablett, Valtsu Comp 160 Mg/25 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Valtsu comp 80 mg_12.5 mg 160 mg_12.5 mg 160 mg_25 mg film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-08-25


Bipacksedeln: Information till användaren


Valtsu comp 80 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valtsu comp 160 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter

Valtsu comp 160 mg/25 mg filmdragerade tabletter


valsartan/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Valtsu comp är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Valtsu comp

3. Hur du tar Valtsu comp

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Valtsu comp ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Valtsu comp är och vad det användsför


Valtsu comp filmdragerade tabletter innehåller två verksamma substanser, valsartan och hydroklortiazid. Båda substanserna bidrar till att kontrollera högt blodtryck (hypertension).Valtsu comp används för att behandla högt blodtryck som inte kan sänkas tillräckligt med bara en av substanserna.


Högt blodtryck ökar belastningen på hjärta och kärl. Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, och leda till slaganfall (stroke), hjärtsvikt eller njursvikt. Högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt. En sänkning av blodtrycket till normal nivå minskar risken för dessa sjukdomar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Valtsu comp


Ta inte Valtsu comp:


Om något av ovanstående gäller dig ska du inte ta detta läkemedel. Tala med din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Valtsu comp


Tala med din läkare om något av detta gäller dig.


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Valtsu comp”.


Du måste berätta för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Valtsu comp rekommenderas inte i början av graviditeten och får inte användas om du är mer än 3 månader gravid eftersom läkemedlet kan orsaka fosterskador om det används i detta skede (se avsnittet ”Graviditet och amning”)


Barn och ungdomar

Användning av Valtsu comp till barn och ungdomar (yngre än 18 år) rekommenderas inte.


Andra läkemedel och Valtsu comp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Valtsu comp tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Det kan vara nödvändigt att ändra dos, vidta andra försiktighetsåtgärder eller i vissa fall avbryta behandlingen med ett av läkemedlen. Detta gäller särskilt för följande läkemedel:Valtsu comp med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Valtsu comp med eller utan mat.

Undvik att ta alkohol tills du har talat med din läkare. Alkohol kan sänka blodtrycket ytterligare och/eller öka risken för att du blir yr eller svimmar.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Du måste tala med din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Valtsu comp före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och rekommenderar istället ett annat läkemedel till dig. Valtsu comp bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka allvarliga fosterskador.


Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma.

Valtsu comp rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Innan du kör fordon, använder verktyg eller maskiner, eller utför aktiviteter som kräver koncentration, se till att du vet hur Valtsu comp påverkar dig. Liksom många andra läkemedel för behandling av högt blodtryck kan Valtsu comp i sällsynta fall orsaka yrsel och påverka koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Valtsu comp


Ta alltid Valtsu comp enligt läkarens anvisningar, så att du får bäst resultat och minskar risken för biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Personer med högt blodtryck känner ofta inte av några symtom på detta. Många mår som vanligt. Det är därför viktigt att du går på dina läkarbesök som planerat även om du mår dig bra.


Din läkare talar om för dig hur många Valtsu comp tabletter som du ska ta. Beroende på behandlingsresultatet kan läkaren höja eller sänka dosen.Om du har tagit för stor mängd av Valtsu comp

Om du får svår yrsel och/eller svimmar, kontakta omedelbart läkare och lägg dig ner.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Valtsu comp

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är tid för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att taValtsu comp

Om du slutar din behandling med Valtsu comp kan ditt höga blodtryck förvärras. Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare säger till dig att sluta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:


Du ska kontakta din läkare omedelbart om du får symtom på angioödem , såsom:


Dessa biverkningar är mycket sällsynta eller förekommer hos ett okänt antal användare.


Om du får något av dessa symtom ska du sluta ta Valtsu comp och kontakta läkare omedelbart (se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).


Andra biverkningar är:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Följande biverkningar har rapporterats för produkter som innehåller valsartan eller hydroklortiazid:


Valsartan


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

lågt natriumvärde i blodet (ibland förenat med illamående, trötthet, förvirring, sjukdomskänsla, kramper)


Hydroklortiazid


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Valtsu comp ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken eller blisterförpackningen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Burkar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Blisterförpackningar:

Förvaras vid högst 30°C

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på åverkan.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är valsartan och hydroklortiazid.

Valtsu comp 80 mg/12,5 mg: varje tablett innehåller 80 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

Valtsu comp 160 mg/12,5 mg: varje tablett innehåller 160 mg valsartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

Valtsu comp 160 mg/25 mg: varje tablett innehåller 160 mg valsartan och 25 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellullosa, kroskarmellosnatrium, povidon (K-30), magnesiumstearat


Filmdragering:

80 mg/12,5 mg: polyvinylalkohol (partiellt hydrolyserad), makrogol, talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172)

160 mg/12,5 mg: polyvinylalkohol (partiellt hydrolyserad), makrogol, talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172)

160 mg/25 mg: polyvinylalkohol (partiellt hydrolyserad), makrogol, talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart järnoxid (E172)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Valtsu comp 80 mg/12,5 mg är en ljust orange, oval filmdragerad tablett (storlek ca 5,3 x 10,2 mm).

Valtsu comp 160 mg/12,5 mg är en mörkröd, oval filmdragerad tablett (storlek ca 6,1 x 15,2 mm).

Valtsu comp 160 mg/25 mg är en brun, oval filmdragerad tablett, skårad på ena sidan (storlek ca 5,6 x 14,2 mm). Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Blister:

Förpackningar med 14, 20, 28, 30, 56, 60, 98, 100 filmdragerade tabletter.


Burkar:

100, 500 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-08-25


9