iMeds.se

Vanquin

Information för alternativet: Vanquin 50 Mg Dragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Vanquin 50 mg dragerad tablett

Vanquin 10 mg/ml oral suspension


pyrvin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid dettaläkemedelexakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Vanquin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Vanquin

3. Hur du tar Vanquin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Vanquin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Vanquin är och vad det används för


Vanquin är ett medel mot springmask.

Vanquin innehåller ett rött färgämne, pyrvin, som har specifik effekt mot springmask.

Springmask är vanlig främst i barnfamiljer och sprids ofta till samtliga familjemedlemmar. Den lägger tusentals mikroskopiska ägg utanför tarmöppningen, vilket framkallar klåda. Äggen sprids från människa till människa genom kontakt med smittade föremål eller damm. De kan hålla sig vid liv under 2-3 veckor i t ex bostaden (kläder, mattor, damm) och i husdjurens päls. Äggen följer med inandningsluften in i näsan och munnen och kommer till magen när man sväljer. Från magen kommer äggen till tarmen, där de snabbt utvecklas till nya maskar.

Den verksamma substansen i Vanquin, pyrvin, dödar springmasken och dess larv och avbryter därmed produktionen av de smittsamma äggen. De ägg som redan producerats påverkas inte av pyrvin. För att undvika fortsatt smittspridning rekommenderas att alla i familjen behandlas samtidigt, och att samtliga familjemedlemmar upprepar behandlingen efter 2-3 veckor.


2. Vad du behöver veta innan du tar Vanquin


Tainte Vanquin:

om du är allergisk mot pyrvin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Det verksamma ämnet i Vanquin är pyrvin, som är ett kraftigt färgämne och därför färgas avföringen röd av medicinen. Utspilld suspension och eventuella kräkningar ger bestående fläckar på kläder och möbler. För att undvika missfärgning av disk bör dosmåttet sköljas av i vatten.


Förutom behandling med Vanquin är det viktigt att man är extra noggrann med hygienen. Du bör därför följa hygienråden nedan:


Tvätta stjärten och angränsande hudområden dagligen med tvål och vatten.

Tvätta händerna ofta. Håll naglarna korta och rena.

Sov i pyjamas eller åtsittande byxor. Byt underkläder och pyjamas dagligen.

Byt och tvätta sängkläderna ofta. Använda kläder bör tvättas samma dag de bytes.

Badkar, badrumsgolv och toalettstol avtvättas dagligen.

Vid klåda kan eventuellt springmasken avlägsnas med öronpinne eller dylikt. Masken gömmer sig gärna i vecken vid tarmöppningen. Tvätta noga efteråt.

Husdjur drabbas ej av springmask, men maskägg kan finnas i pälsen. Tvätta därför hundar och katter oftare än vanligt.


Andra läkemedel och Vanquin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, använt eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.

Vanquin går inte över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Vanquin påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.


Vanquin tabletter innehåller sackaros, metylhydroxibensoat och propylhydroxibensoat(parabener).

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Parabener kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Vanquin oral suspension innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Vanquin oral suspension innehåller mer än 5 g sackaros vid doser över 21 ml. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.


3. Hur du tar Vanquin


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Suspensionen omskakas före användning.


Vuxna och barn: 1 tablett eller 5 ml suspension per 10 kg kroppsvikt. Dosen beräknas enligt följande tabell:


Ålder

Ungefärlig

vikt i kg

Antal

tabletter

Dosering

i ml

3 mån

5-9

-

2.5

1 år

10-14

1

5

6 år

15-24

2

10

10 år

25-34

3

15

13 år

35-44

4

20

äldre barn

och

vuxna

45-54

5

25

55-64

6

30

65-74

7

35

75 och däröver

8

40


Hela dosen tas på en gång. Högre dos än 8 tabletter respektive 40 ml suspension ska inte tas eftersom effekten inte blir bättre om dosen ökas ytterligare.

Tabletterna bör inte tuggas eftersom de kan missfärga tänder och munhåla.


För att förhindra fortsatt smittspridning bör alla i familjen behandlas samtidigt. Behandlingen skall upprepas efter 2-3 veckor.

Du måste tala med läkare om besvären kvarstår efter upprepad behandling.


Om du har tagit använt för stor mängd av Vanquin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Vanquin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående och i enstaka fall kräkningar, dock huvudsakligen efter intag av suspension. Buksmärtor och diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Allergiska reaktioner.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Vanquin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Tablett


Oral suspension


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Rund, välvd, röd tablett, 10 mm i diameter

Tryckförpackning 8 tabletter eller 32 tabletter.


Röd suspension

Glasflaska, 30 ml


Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel. 08 630 1900Denna bipacksedel ändrades senast

2016-08-17


1