iMeds.se

Varilrix

Läkemedelsverket 2015-07-02

Bipacksedel: Information till användaren


Varilrix, pulver och vätska till injektionsvätska, lösning


Vaccin mot vattkoppor, levande


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du/ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Varilrix är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du/ditt barn får Varilrix

Hur Varilrix används

Eventuella biverkningar

Hur Varilrix ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Varilrix är och vad det används för


Varilrix är ett vaccin som används till barn från 9 månaders ålder, ungdomar och vuxna för att skydda dem mot sjukdomar som orsakas av vattkopps- (varicella)virus.


När en person vaccineras med Varilrix producerar immunförsvaret (kroppens naturliga försvarssystem) antikroppar som skyddar personen från att bli infekterad av virus som orsakar vattkoppor.


Personer som blivit vaccinerade kan drabbas av vattkoppor trots vaccination. Dessa sjukdomsfall är vanligtvis milda med ett litet antal hudutslag och mindre feber och hosta än bland ovaccinerade personer.


2. Vad du behöver veta innan du/ditt barn får Varilrix


Du/ditt barn bör inte få Varilrix om:


Tala med läkare innan du/ditt barn får Varilrix om du/ditt barn har någon sjukdom (t.ex. humant immunbristvirus (hiv) eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)) eller tar någon medicin som försvagar immunsystemet. Om du/ditt barn får vaccinet beror på hur väl ditt/ditt barns immunförsvar fungerar.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Varilrix om:


I de fall som nämns ovan kan läkaren avgöra rätt tidpunkt för din/ditt barns vaccination.


Svimning kan förekomma (främst hos ungdomar) efter, eller även före, all nålinjektion. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om du/ditt barn har svimmat vid injektion tidigare.


Andra läkemedel och Varilrix

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Efter vaccinering med Varilrix ska intag av salicylater (t.ex. värktabletter innehållande acetylsalicylsyra) undvikas under 6 veckor.


Graviditet och amning

Varilrix ska inte ges till gravida kvinnor.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin. Det är även viktigt att du inte blir gravid inom en månad efter att du fått vaccinet. Under denna period ska du använda ett effektivt preventivmedel för att undvika graviditet.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur Varilrix ska användas


Läkaren eller sköterskan injicerar vaccinet subkutant (direkt under huden).


Barn från 9 månaders ålder och vuxna bör få 2 doser av Varilrix.


Det bör helst gå åtminstone 6 veckor mellan doserna. Tiden mellan första och andra dosen får intevara kortare än 4 veckor.

Det är viktigt att följa instruktioner från läkare eller sköterska angående ytterligare doser.


Varilrix kan ges samtidigt som andra vacciner, men måste ges i separata sprutor och på olika injektionsställen.


4. Eventuella biverkningar


Liksom andra vacciner kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar och oönskade händelser finns rapporterade:


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 vaccinerade):

smärta och rodnad vid injektionsstället.


Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 vaccinerade):


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 vaccinerade):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 vaccinerade):


Det finns endast begränsade uppgifter gällande biverkningar hos personer som har ökad risk för att få svåra vattkoppsinfektioner. De vaccinationsrelaterade biverkningarna såsom blåsliknande hudutslag och feber är dock vanligtvis milda. Som för friska personer är rodnad, svullnad och smärta vid injektionsstället lindriga och övergående.


Krampanfall och bristande rörelsesamordning finns även rapporterade vid vanlig vattkoppsvirusinfektion. Det finns inget som tyder på att det skulle vara vanligare hos dem som vaccinerats än hos dem som fått vattkoppsinfektion via naturlig väg.


Rapportering av biverkningar

Om du/ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Varilrix ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Det frystorkade vaccinet ska förvaras i kylskåp (2 C–8 C).

Spädningsvätskan kan förvaras i kylskåp eller vid högst 25 C.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.


Vacciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar vacciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Det aktiva innehållsämnet i Varilrix är försvagat vattkoppsvirus, stam OKA.


En dos Varilrix (0,5 ml) innehåller:

Försvagat vattkoppsvirus (stam OKA) minst 103.3PFU (plaque forming units)


Övriga innehållsämnen är aminosyror, humant albumin, laktos, mannitol, sorbitol samt vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Varilrix är ett svagt rosafärgat till gulaktigt pulver i en injektionsflaska. Spädningsvätskan är klar och färglös i en förfylld spruta.


Förpackningar: 1x1 dos med 1 separat nål eller utan nål.


Innehavare av godkännande för försäljning:

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-07-02


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:Instruktioner för beredning av vaccinet med spädningsvätska i förfylld spruta

Vaccinet bereds genom att all spädningsvätska i den förfyllda sprutan överförs till injektionsflaskan med pulvret. Blandningen omskakas väl tills allt pulver har lösts fullständigt.


Sätt fast nålen på sprutan enligt instruktionen nedan. Sprutan som följer med Varilrix kan dock se något annorlunda ut än sprutan som beskrivs i instruktionen.


NålS pruta


Håll sprutcylindern i en hand (undvik att hålla i kolvstången) och skruva av skyddslocket på sprutan genom att vrida det motsols.


För att fästa nålen på sprutan, skruva nålen medsols in i sprutan tills den låser sig (se bilden).


Ta bort nålskyddet, som i vissa fall kan sitta lite hårt.


Tillsätt spädningsvätskan till pulvret. Efter tillsats av spädningsvätskan ska blandningen omskakas väl tills allt pulver har lösts fullständigt. Vaccinet ska injiceras omedelbart efter färdigställande. Det har dock visats att färdigberett vaccin kan förvaras i upp till 90 minuter vid rumstemperatur (25 C) och upp till 8 timmar i kylskåp (2 C - 8 C). Om vaccinet inte använts inom dessa tidsramar ska det förstöras.


Det färdigberedda vaccinet kan variera i färg från gult över orange till rosa beroende på mindre pH-variationer


En ny nål ska användas för att administrera vaccinet.


Dra upp hela innehållet från injektionsflaskan.


Ej använt vaccin och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.