iMeds.se

Vasokinox


Bipacksedel: Information till användaren


Vasokinox 450 ppm mol/mol, medicinsk gas, komprimerad

kväveoxid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande


1. Vad Vasokinox är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Vasokinox

3. Hur du använder Vasokinox

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Vasokinox ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Vasokinoxär och vad det används för


Vasokinox är en gasblandning, bestående av kväveoxid och kväve, som används för


Kväveoxid som finns i Vasokinox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Vasokinox


Använd inte Vasokinox:Varningar och försiktighetAndra läkemedel och Vasokinox


Vasokinox måste ges med försiktighet om du samtidigt använder följande läkemedel :

  • kväveoxiddonatorer” (såsom läkemedel innehållande nitroprussid och nitroglycerin). Deras effekt kan förstärka effekten av Vasokinox.

  • Läkemedel innehållande alkylerade nitrater och sulfamider, prilokain. De kan öka koncentrationen av methemoglobin i blodet.

  • Prostacyklin och likvärdiga läkemedel.


Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


Det är läkaren som kommer att avgöra om det är nödvändigt att behandla dig med Vasokinox och andra läkemedel samtidigt.


Graviditet, amning och fertilitet:


Graviditet:

Effekten av behandling med Vasokinox till gravida kvinnor är okänd.

Som säkerhetsåtgärd är det bäst att undvika användning av Vasokinox under graviditeten.


Amning:

Det är okänt om kväveoxid eller dess nedbrytningsprodukter utsöndras i bröstmjölk.

Ett beslut måste fattas om att antingen avbryta amningen eller avbryta behandlingen med Vasokinox. Hänsyn måste tas till nyttan av amningen för barnet och nyttan av behandlingen för kvinnan.


Fertilitet:

Inga fertilitetsstudier har utförts.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Vasokinox


Vasokinox är en medicinsk gas som endast ges av hälsovårdspersonal på sjukhus.


Din läkare kommer att fastställa en lämplig dos av Vasokinox såväl som behandlingens längd, beroende på ditt tillstånd och din ålder.


Vasokinox tillförs genom inhalation, genom mekanisk ventilation efter spädning i en luft/syre-blandning, hos patienter med andningsstöd på intensivvårdsenheter och även i operationssalen.


I kontakt med syre kan kväveoxid omvandlas till kvävedioxid, vilket irriterar luftvägarna. Därför måste koncentrationerna av inhalerad kväveoxid och kvävedioxid mätas kontinuerligt under hela behandlingen.


Under vissa kliniska omständigheter är det möjligt att under en väldigt kort tid (5 till 10 min) ge kväveoxiden via ventilation genom en mask.


Om du har fått mer Vasokinox än du borde ha fått:


Din läkare kommer att vidta lämpliga åtgärder.


Om du slutar att behandlas med Vasokinox :


Vid slutet av behandlingen på intensivvårdsavdelning, kommer läkaren att gradvis minska dosen av Vasokinox (avvänjningsstadiet) genom att kontrollera förändringen i ditt tillstånd.

Ett plötsligt avbrott i behandlingen efter flera timmars tillförselkan leda till en försämring av ditt tillstånd: detta kallas ”rekylreaktion”.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar som är mycket vanliga (drabbar mer än 1 av 10 användare) vid behandling med Vasokinox inkluderar:

Låg nivå av blodplättar.


Biverkningar som är vanliga (drabbar mer än 1 av 100 användare) vid behandling med Vasokinox inkluderar:

Lågt blodtryck, lufttomma eller kollapsade lungor.


Biverkningar som kan förekomma, men är mindre vanliga (drabbar mellan 1 av 100 användare och 1 av 1000 användare) är:

Ökad mängd methemoglobin (en form av hemoglobin som inte kan bära syre) vilket minskar mängden syre som transporteras till kroppens vävnader.


Biverkningar som kan förekomma, men vars frekvens inte är känd (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data) är:


Om du får huvudvärk då du befinner dig nära ditt barn eller en patient som behandlas med Vasokinox ska du omedelbart kontakta personalen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Hur Vasokinox ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration för Vasokinox


- Den aktiva substansen är kväveoxid 450 ppm mol/mol

Den andra ingrediensen är kväve


Vasokinox utseende och förpackningsstorlekar


En 5-liters gasflaska fylld till 200 bar ger 0,94 m3 gas med ett tryck på 1 bar vid 15 °C.

En 11-liters gasflaska fylld till 200 bar ger 2,1 m3 gas med ett tryck på 1 bar vid 15 °C.

En 20-liters gasflaska fylld till 200 bar ger 3,8 m3 gas med ett tryck på 1 bar vid 15 °C.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


Innehavare av godkännande för försäljning

AIR LIQUIDE SantéINTERNATIONAL

75 Quai d’Orsay

FR-75007 PARIS

FRANKRIKE


Tillverkare

AIR LIQUIDE SantéFRANCE

Les Petits Carreaux”

2, avenue du Lys

94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

FRANKRIKE


Detta läkemedel är godkänt i EEA:s medlemsstater under följande namn:


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-06-09


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal


För att undvika olyckor måste följande anvisningar följas noggrant:

För att ovanstående rekommendationer ska följas måste en analys av kväveoxid- och kvävedioxidinnehållet i atmosfären implementeras.

Det är förbjudet att montera ett kväveoxidrörledningssystem med förvaringslagret av gasflaskor, fasta nätverk och terminalenheter.


Sidan 1 av 10